cropped kathedraal interieur 14 a

 

Wapen Bisdom RotterdamAan het presbyterium van het bisdom Rotterdam de diakens, pastoraal werk(st)ers en allen die in de pastoraal werkzaam zijn

Rotterdam 17-05-2019

 

Vannacht vrijdag 17 mei 2019 is, voorzien van het H. Sacrament der zieken overleden, de hoogeerwaarde heer

Christoffel (Chris) Nicolaas Bergs priester van het bisdom Rotterdam en plebaan van de kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth

geboren op 12 maart 1952 te Rotterdam en priester gewijd op 24 oktober 1981.

Chris Bergs werd na zijn wijding benoemd tot kapelaan in de parochie H. Joannes de Doper te Pijnacker. In 1983 volgde zijn pastoorsbenoeming in de parochie Onbevlekt Hart van Maria te Hoogvliet. In 1985 werd hij benoemd tot hoofdverantwoordelijke van de gezamenlijke parochies Onbevlekt Hart van Maria en St. Jan voor de Latijnse Poort te Hoogvliet en de H. Jozef te Rozenburg. Met ingang van 1 juni 1989 werd hij benoemd tot moderator van deze parochies, aangevuld met de parochie H. Willibrord te Rhoon. Pastoor Bergs werd in september 1998 benoemd tot deken van de dekenaten Delft en Westland en later vanaf 1 januari 1999 tot deken van het nieuwe dekenaat Delflanden. Vanaf augustus 2002 werden deze taken gecombineerd met zijn benoeming tot pastoor van de parochies Pax Christi en HH. Laurentius en Elisabeth te Rotterdam. Met die laatste benoeming werd hij tevens plebaan. In 2004 aangevuld met een benoeming tot pastoor van de parochie HH. Laurentius en Ignatius te Rotterdam en in mei 2007 met een benoeming tot pastoor van de Surinaamse parochie Petrus Donders te Rotterdam. In januari 2007 volgde eervol ontslag als deken van Delflanden en werd hij benoemd tot deken van het nieuwe dekenaat Rotterdam (omvattende Rijnmond en Delflanden) -zijn pastorale benoemingen liepen door. In 2013, bij de opheffing van de dekenale structuur, werd hem eervol ontslag verleend als deken van Rotterdam en kwam hij fulltime ter beschikking van de pastoraal in Rotterdam. In januari 2018 werd hij op eigen verzoek ontheven van zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de inmiddels geformeerde federatie Rotterdam Rechter Maasoever -hij bleef fulltime lid van het pastoraal team.

Pastoor en deken Bergs is in verschillende parochies en soms voor langere tijd ook administrator geweest.

Naast deze pastorale en bestuurlijke functies heeft pastor Bergs in de loop der jaren ook een groot aantal andere taken op zich genomen. Hij was lid van de Diocesane Beleidscommissie voor Liturgie, Kerkmuziek en Kerkelijke Kunst, mentor voor beginnende pastorale beroepskrachten, lid van de Broederschap van de Heilige Liduina van Schiedam, voorzitter van het Banneux-comité van het bisdom Rotterdam, lid van de Priesterraad, lid van de Bisschoppelijke Brielse Commissie, lid van het bestuur van de R.K. Begraafplaats Sint Laurentius te Rotterdam, voorzitter van het fonds Pro Nobis et Posteris.

Pastor Chris Bergs heeft zich achtendertig jaar als priester ingezet voor het geloofsleven in het bisdom Rotterdam. Voor zijn inzet en betrokkenheid zijn wij hem dankbaar.

Chris Bergs was een jongen van Zuid: hart op de tong, goedlachs, direct, persoonlijk op mensen betrokken. Zo wilde hij ook priester zijn. Hij leefde met de H. Eucharistie en voor ‘zijn’ mensen was weinig hem te veel. Het vroeg veel van hem; hij heeft het met overtuiging gegeven.

Donderdag 23 mei 2019 is er in de kathedrale kerk H.H. Laurentius en Elisabeth, Mathenesserlaan 305 te Rotterdam, gelegenheid tot gebed en afscheid nemen vanaf de eucharistieviering die begint om 9.30 uur. Om 19.30 uur worden de vespers gebeden in de kerk.

Vrijdag 24 mei 2019 is de plechtige uitvaartmis om 11.00 uur, waarna de begrafenis plaatsvindt omstreeks 13.30 uur op de R.K. Begraafplaats H. Laurentius, Nieuwe Crooswijkseweg 123 te Rotterdam.

Na de begrafenis is er de mogelijkheid elkaar te ontmoeten in de ontvangkamer van de begraafplaats.

Van harte beveel ik pastor Bergs in uw persoonlijke gebeden aan en vraag tot zijn intentie te bidden in de viering van de H. Eucharistie.

Met vriendelijke groet en in gebed verbonden,

+ J.H.J. van den Hende
bisschop van Rotterdam

correspondentieadres
zeereerwaarde heer W.P.J. Bakker
Van Vredenburchweg 65
2282 SE Rijswijk

 

Vrijdag 17 mei is pastor Chris Bergs in alle rust overleden.


Afgelopen maandag werd pastor Chris Bergs tijdens de heilige mis onwel. Na reanimatie is hij terstond naar het Erasmus ziekenhuis gebracht. Die middag nog heeft pastoor Wim Bakker aan hem, vanwege de ernst van de situatie, het sacrament van de ziekenzalving toegediend.

De eerste dagen is hij kunstmatig slapende gehouden. Pogingen om hem bij bewustzijn te brengen hebben niet tot het gewenste resultaat geleid. Uiteindelijk bleek dat de hersenen te zwaar waren beschadigd.

De situatie was zorgwekkend, wij moesten afwachten, maar pastor Bergs was niet alleen. Om hem heen stond een eerste kring van verpleegkundigen en artsen, allen met kennis, zorg en toewijding. Parochianen, collega’s en vrienden vormden daar omheen een tweede, nog grotere kring, van biddende mensen. Een kring van mensen die de Heer aanriepen toen het leven van pastor Bergs werd bedreigd.

Vandaag bidden wij uit dankbaarheid voor wat pastor Bergs voor mensen heeft betekend, voor de wijze waarop hij zijn roeping als priester gestalte heeft gegeven.

In paradisum deducant te angeli - Dat de engelen hem naar het paradijs mogen geleiden.

Mgr. J.H.J van den Hende

Pastor Rob Lijesen, teamcoördinator

Voor verdere berichtgeving verwijs ik u naar de  website van het bisdom Rotterdam
https://www.bisdomrotterdam.nl/

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/rotterdamse-plebaan-bergs-overleden

 

Zondag   11.00 uur Hoogmis
Weekdagen    9.30 uur Eucharistieviering
    10.00 uur tot 20.00 uur Stille Aanbidding in de dagkapel. Ingang Robert Fruinstraat 40
Zaterdag   Geen viering

Kalender

Dag Datum Gebeurtenis
Zaterdag 25 mei 9.15 tot 10.45 Maandelijkse kerkschoonmaak
Woensdag 29 mei 19.15 uur vooravondmis voor Hemelvaart
Zaterdag  1 juni 14.00 uur Rondleiding
    19.00 uur GLOW met de Dominicanen
Zaterdag  8 juni 9.00 tot 13.00 uur Vuurdoop
    15.00 uur Huwelijk
Woensdag 12 juni 19.00 uur Doopvoorbereiding in de Elisabethzaal
Zaterdag 15 juni 15.00 uur Doopviering
Maandag 17 juni 20.00 uur Doopcatechese Rechter Maasoever in de Elisabethzaal
Donderdag 20 juni 20.00 uur Basiscursus Rechter Maasoever in de Elisabehtzaal
Zaterdag 29 juni 9.15 tot 10.45 Maandelijkse kerkschoonmaak
     

 

 Kerkopenstelling
Maandag en vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur
Zondag: na de viering tot 13.00 uur

Secretariaat / Parochiecentrum

Geopend
- werkdagen van 10:00 tot 12:30 uur
- zondag na de viering tot 13.00 uur

Robert Fruinstraat 36 (achterzijde kathedraal)
Telefoonnummer : 010-4772752
Bij geen gehoor : 06-83113024
E-mail: kathedraalrotterdam@planet.nl

Wilt u contact met de webmaster: communicatie@kathedraalrotterdam.nl

Nieuw Parochieblad Rondom Laurentius

NIET MEER IN GEBRUIK
Sinds kort is het bankrekeningnummer NL52 FVLB 0226 7720 04 t.n.v  Parochie Laurentius en Elisabeth bij Van Lanschot Bankiers niet meer in gebruik.
Met het oog op overboekingen van AKB wordt verzocht uitsluitend gebruik te maken van bankrekeningnummer
NL23 INGB 0000 5292 26 t.n.v. Parochie Laurentius en Elisabeth.
Dank bij voorbaat.
S. Gouverneur
Penningmeester Kathedrale Rotterdam