Restauratie

Rijksbijdrage voor Rotterdamse kathedraal

20 mei 2008

Restauratiesubsidie voor Rotterdamse Kathedraal.

Kathedraal smacht naar nog eens 3,5 miljoen euro Hilversum (ANP) 20 mei 2008 - De H.H. Laurentius en Elisabeth Kathedraal in Rotterdam moet nodig worden gerestaureerd. Het rijksmonument aan de Mathenesserlaan ontving daarom van minister Ronald Plasterk (Cultuur) ruim 3,7 miljoen euro. Helaas komt het bisdom nog 3,5 miljoen euro tekort om alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Aan de slag Aan het bijzondere gebouw moet veel gebeuren. De riolering, de muurschilderingen, de glas-in-loodramen, de gevels, de leien op het dak, het interieur, het schilderwerk en nog veel meer dient te worden aangepakt. “Gelukkig kunnen we met de subsidie al met een aantal zaken aan de slag”, meldde een woordvoerster van het bisdom vandaag. Plebanie Behalve de kathedraal behoeft ook de plebanie (de woning van de pastoor van de kathedraal) en patronaatsgebouw een opknapbeurt. Er is in het hele complex sprake van achterstallig onderhoud. De parochie begint nu een campagne om geld in te zamelen, doet aan fondsenwerving en gaat op zoek naar geldschieters. Grote historische waarde De kathedraal heeft een grote historische en architectonische waarde. Het honderd jaar oude katholieke gebedshuis van architect Piet Buskens, dat ligt ingeklemd tussen woningen, overleefde het bombardement in de Tweede Wereldoorlog.

Minister Plasterk en Plebaan Bergs1 - Restauratiesubsidie1 Op 19 mei 2008 ontving het bestuur van de parochie H.H. Laurentius en Elisabeth van het Bisdom Rotterdam een subsidietoezegging ad 3,7 miljoen euro uit handen van minister Plasterk van Onderwijs en Cultuur in het kader van de ‘Regeling rijkssubsidiering wegwerken restauratieachterstanden 2007'.
De uitreiking vond plaats in de voormalige timmerfabriek De Schelde te Vlissingen.
De subsidie is bestemd voor de restauratie van de Kathedrale kerk aan de Mathenesserlaan te Rotterdam. Na honderd jaar van intensief gebruik zijn, bij een grondige inspectie van enkele jaren geleden, dermate bouwkundige problemen aan het licht gekomen, dat een veelomvattende restauratie onvermijdelijk is geworden.
De restauratie omvat in hoofdlijnen het herstel van het casco zoals de gevels, het dakwerk, het schilderwerk, de riolering, het glas in lood en het terugbrengen van de gewelfschilderingen, alsmede de Kruiswegstaties. De totale kosten bedragen ruim 7,2 miljoen euro. De overige 3,5 miljoen moet via fondsenwerving bijeen worden gebracht om dit, voor de stad Rotterdam en het bisdom, unieke kerkgebouw weer in goede staat terug te brengen.
De restauratie start medio 2008. In december 2010 dient de restauratie voltooid te zijn. 
Minister Plasterk tekent subsidie toezegging2
Bevestiging-subsidie Minister Plasterk tekent3 Bevestiging-subsidie Minister Plasterk tekent4Bevestiging subsidie-Minister Plasterk teken5

Artikel is uit het Katholiek Nieuwsblad 23-4-2008

Restauratie van kathedrale kerk van start!!!

Ruim 5000 euro opbrengst tijdens kerstcollectes voor de restauratieDe tijdens de Kerstdagen gehouden collectes ten bate van de restauratie van de kathedraal hebben ruim 5000 euro opgebracht.

Namens de restauratiecommissie zijn wij de gulle gevers bijzonder dankbaar.
Het verstevigt het gevoel dat de betrokkenheid van parochianen en andere kerkgangers groot is bij de aankomende restauratie.

Vanaf 6 januari zal het restauratiewerk gaan starten.
We houden u op de hoogte en hopen op uw steun te blijven kunnen rekenen.
Vandaag (vrijdag 12 december 2008) maken we officieel een begin met de restauratie.
Het is niet zo dat overal al steigers staan en activiteiten zichtbaar worden.
Maar vandaag is het startsein.
Binnen afzienbare tijd zijn wel de steigers en de werklui zichtbaar en zal er twee jaar lang gewerkt worden.
Dat wordt twee jaar lang werken en voor ons allen soms improviseren.
De kerk blijft tijdens de restauratie gewoon in gebruik, maar er zal weleens wat aangepast moeten worden. Komt tijd komt raad. We hopen dat alles goed gaat en dat we over twee jaar een herboren kathedraal, plebanie en overige bijgebouwen kunnen presenteren.
Plebaan Chr. N. Bergs

Extra financiële giften van harte welkom

Restauratie van kathedrale kerk van start

De kathedrale kerk van het bisdom Rotterdam, de H.H. Laurentius en Elisabeth, die al langere tijd in een matige bouwkundige staat verkeert, is onlangs beloond met een kanjersubsidie. Dat wil zeggen dat voor de broodnodige restauratie een bedrag van 3,7 miljoen euro beschikbaar is gesteld door het Rijk. Begin januari zullen de werkzaamheden dan ook ter hand genomen worden.

In 2004 besloot het parochiebestuur, in verband met de voortgaande achteruitgang van de bouwtechnische staat van het gebouw, een plan voor restauratie te laten opstellen.
De opdracht daartoe werd verstrekt aan het in restauratie gespecialiseerde TAK architecten uit Delft. Zij constateerden dat de kwaliteit van het onderhoud op veel punten tekort schoot. De goten, de regenwaterafvoeren en de leien op de daken bleken op veel plaatsen versleten. Roestend ijzer in de gevels veroorzaakte her en der ernstige schade, evenals in de betonconstructies. Maar ook werden vocht, houtrot en zwam aangetroffen in de kappen en de kelders. Het restauratieplan dat TAK opstelde was echter niet alleen gericht op het herstel van de schade. Het gaat ook in op het herstel van de monumentale kwaliteit van het gebouw. Diverse ongetwijfeld ooit met gerede bedoelingen uitgevoerde wijzigingen maken, dat die thans niet overal geheel tot zijn recht komt. In de restauratie worden daarom onder andere de overschilderde voorstellingen van Jan Dunselman in de absis weer teruggehaald en wordt de tussenverdieping in de huidige sacristie verwijderd.
Deze fraaie grote ruimte wordt weer in ere hersteld, waardoor ook het grote glas-in-loodraam in de gevel kan worden teruggebracht.
Tot slot wordt ook de verwarmingsinstallatie verplaatst, zodat de kapel waarin nu de ketel is opgesteld, weer bij de kerk betrokken kan worden.

Eind 2010 gereed
De kosten bedragen alles bij elkaar zo'n dikke zeven miljoen euro. Erg veel geld, maar hiervan neemt het rijk 3,7 miljoen voor haar rekening, zo bleek onlangs toen pastoor Bergs uit handen van minister Plasterk een "kanjersubsidie" voor de plannen in ontvangst nam. Het verschil zal door de parochie en het bisdom zelf moeten worden vergaard. Daaraan wordt nu op de achtergrond door een grote groep mensen enthousiast gewerkt. Aan de verstrekking van de subsidie is één zeer belangrijke eis verbonden:
de restauratie moet voor het einde van 2010 worden opgeleverd!

Het afgelopen half jaar is door TAK architecten hard gewerkt aan het voorbereiden van de restauratie. Het bestek en de tekeningen zijn klaargemaakt en bij diverse ervaren aannemersbedrijven zijn offertes opgevraagd. Daaruit is voor het bouwkundig werk het aannemersbedrijf Burgy uit Leiden als laagste inschrijver naar voren gekomen. Voor de lei- en loodwerken tekende het bedrijf Jobse uit Middelburg.

De aanpak van de restauratie
De feitelijke uitvoering van de restauratie start op 5 januari 2009. Eén dag later zal Burgy starten met het in de steigers zetten van de voorgevel en de torens. Het is de verwachting dat deze steigers gedurende de gehele twee jaar van de uitvoering blijven staan. Het werk zelf wordt in enkele fasen aangepakt: de eerste fase waarmee nu gestart wordt omvat de voorgevel en de torens, plus één van de ramen in het schip van de kerk.
Daarna wordt steeds verder naar de achterzijde (het koor) van de kerk toegewerkt. Naar verwachting wordt in mei 2009 met de linker zijgevel gestart, eind dat jaar met de rechterzijde, en begin 2010 met de absis.Tegelijkertijd wordt naar verwachting vanaf eind 2009 gestart met het herstel van de pastorie en het verenigingsgebouw aan de Robert Fruinstraat.

dsc04842Overlast.  De uitvoering van het werk zal gepaard gaan met overlast, voor zowel de parochianen als omwonenden. In de eerste plaats zal het grote orgel gedurende de komende twee jaar niet bespeelbaar zijn. Omdat dit instrument zeer gevoelig is voor het stof, dat bij de werkzaamheden zeker veroorzaakt zal worden, wordt het nauwgezet ingepakt en beschermd.
Ook zullen er gedurende de komende twee jaar op wisselende plaatsen in en om de kerk steigers verrijzen. Om daarvoor plaats te maken zullen veel banken tijdelijk moeten worden verplaatst.
Daarnaast zal de openstelling van de kerk gedurende de komende twee jaar beperkt zijn.
De dagelijkse mis vindt wel doorgang, maar zal plaatsvinden in de dagkapel. Maar verder is het gebruik van de kerk op doordeweekse dagen in verband met de grote druk op de planning, gedurende de werktijden van de aannemer, niet mogelijk. In de weekeinden kan de kerk wel steeds gewoon gebruikt worden; onder de parochianen zal een groep vrijwilligers moeten worden gezocht die er steeds voor zorgt dat de banken en dergelijke aan het einde van iedere werkweek stofvrij gemaakt worden.

Tot slot zal er rondom de kerk het een en ander veranderen gedurende de uitvoering.
Zoals gezegd staat er voor de kerk een steiger. Maar ook wordt aan de Mathenesserlaan een bouwplaats dsc04847voor de aannemers ingericht. Langs de gehele voorgevel van de kerk wordt een hoge schutting opgetrokken, waarachter de keten, containers, steigers en lift worden geplaatst. De hellingbaan voor de entree t.b.v. mindervaliden wordt daartoe aangepast en de entree in de rechter toren wordt afgesloten. In de tuin van de pastorie worden diverse bouwmaterialen opgeslagen en langs de straat worden diverse parkeerplaatsen ingericht voor de aannemer.

Al met al zal de uitvoering van het werk het nodige aanpassingsvermogen van alle parochianen en omwonenden vergen. Bij de presentatie van de plannen aan een groep van circa 40 geïnteresseerden op 15 december jl. bleek echter dat het enthousiasme overheerst: eindelijk wordt de kerk gerestaureerd en dat werd tijd!

Voor de extra benodigde gelden doet de Restauratiecommissie een beroep op de parochianen en andere kerkbezoekers die de kathedrale kerk een warm hart toedragen, om een financiële bijdrage te storten op bankrekeningnummer 22.67.72.004 (Van Lanschot Bankiers) ten name van Parochie H.H. Laurentius en Elisabeth, inzake Restauratie. Het is tevens mogelijk uw financiële gaven te deponeren in de speciale collecteschalen, die periodiek na afloop van de zondagse hoogmis bij de uitgangen van het kerkgebouw worden gepresenteerd.

Restauratie Kruiswegstaties in beeld.1

Geplaatst 31-08-2009

De restauratie van de Kathedrale kerk H.H. Laurentius en Elisabeth is in volle gang.
Onlangs is de 1ste fase afgerond waarbij het voor een belangrijk deel ging om het restaureren van de toren en de buitenzijde van de westelijke kant van de kathedraal, inclusief het vervangen van de leien op het dak en het in oude luister restaureren van één van de glas-inloodramen aan de linkerzijde van het schip van de kerk. Inmiddels is de 2de fase gestart waarbij onder andere de overige ramen aan bod komen om te restaureren.
In het kerkgebouw zijn stellingen geplaatst waardoor menige kerkbezoeker daadwerkelijk e  in toenemende mate wordt geconfronteerd met de restauratiewerkzaamheden. Los van deze zichtbare werkzaamheden is de Activiteitencommissie van de restauratie volop bezig met het ontwikkelen van acties en evenementen om de betrokkenheid van de kerkgangers c.q. parochianen bij de restauratie te vergroten.
Deze Activiteitencommissie bestaat uit vijf parochianen plus twee personen vanuit het bisdom Rotterdam. Pastoor Chr.N. Bergs maakt als toehoorder ook deel uit van de Activiteitencommissie.
Onlangs heeft de Activiteitencommissie het initiatief genomen om de restauratie van de veertien Kruiswegstaties te ‘adopteren' om hiermee parochianen en andere kerkgangers direct te betrekken bij de zichtbare vorderingen van de restauratie.
De kosten van het restaureren van de Kruiswegstaties bedragen circa € 3.000,00 per stuk.
Op initiatief van de Activiteitencommissie zal op iedere laatste zondag van de maand een deurcollecte worden gehouden ten bate van het restaureren van de Kruiswegstaties. Ook de collectes tijdens de benefietconcerten in het kerkgebouw en de pastorie komen ten goede aan het restaureren van de veertien Kruiswegstaties.
Een speciale ‘thermometer' zal de actuele stand aangeven van de ontvangen gelden. Momenteel hebben de opbrengsten van de onlangs gehouden benefietconcerten ervoor gezorgd dat al bijna het restaureren van één Kruiswegstatie betaalbaar is geworden.
Met de beoogde realisatie wordt het in de toekomst voor iedereen zichtbaar dat de betrokkenheid van parochianen, kerkgangers en kunstliefhebbers aan de basis heeft gestaan van het restaureren van de prachtige Kruiswegstaties in de Kathedraal van Rotterdam.
We houden u graag op de hoogte!

Namens de Activiteitencommissie,
Ton Lindeman, voorzitter

Noot van de webmaster:
Zoals u hier boven kunt lezen is al bijna het geld voor de  restauratie van één statie ontvangen.

Ook het geld voor statie V is binnen.
kruiswegstatie_v.jpg

Deze statie is geadopteerd door een groepje parochianen. Wat zal hij schitterend zijn na de restauratie. Wie volgt  ? ? ? ?  U ? ? ? ?

Restauratie Kruiswegstaties na vergunning

en afrondende bouwfase

Restauraties zijn altijd gekoppeld aan voorbereiding, overleg, planning en het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen. Bij de restauratie van de kathedraal H.H. Laurentius en Elisabeth gaat het niet anders. Inmiddels is het zichtbaar dat de restauratie van het kerkgebouw vordert. Het buitenwerk aan muren, dak en toren is aan de voorzijde gereed. Aan de achterzijde van de kathedraal is Burgy Bouw volop bezig met de eindfase. Binnen komen de vernieuwde glas-in-lood ramen prachtig uit in de pas geverfde muren. De van een nieuwe goudkleurige verf voorziene roosters in het plafond blinken zoals ze bedoeld zijn. De compleet vernieuwde verwarmingsinstallatie in de kelders van het imposante gebouw zorgt voor een behaaglijke temperatuur. Nieuwe verwarmingsroosters zijn aangebracht en de mozaïeken vloer in het middenschip is met uiterste precisie en groot vakmanschap in originele stijl hersteld na het verwijderen van oude vloerroosters. De voormalige sacristie heeft een metamorfose ondergaan waarbij de laatste hand wordt gelegd aan het inbrengen van nieuwe glas-in-lood ramen in haar nieuwe functie als Devotiekapel. Een nieuwe sacristie verrijst aan de andere kant van de achterzijde van de kathedraal. Kortom volop restauratiewerkzaamheden in beweging.

Trouwe bezoekers van de kathedraal vragen zich soms af hoe het gesteld is met de restauratie van de Kruiswegstaties. Een restauratie die begroot is op € 42.000, werd omarmd als adoptieproject van de parochianen en heeft na 17 maanden het beoogde bedrag opgeleverd. Een magnifieke prestatie van iedereen die dit project een warm hart heeft toegedragen. De echte start van het restauratiewerk van de Kruiswegstaties laat nog even op zich wachten. Eerst moeten de vereiste vergunningen voor dit monumentale onderdeel binnen zijn. Daarbij worden de nog benodigde monumentvergunningen voor andere interieuronderdelen in één keer behandeld en uitgebracht. Los van deze administratieve verplichtingen is het niet raadzaam te starten met de restauratie van het schilderwerk van de Kruiswegstaties terwijl de Lourdeskapel, de Sacramentskapel, de absis en het priesterkoor nog onder handen moeten worden genomen. Het wachten is op deze fase, waarna gestart wordt met de Kruiswegstaties.

Inmiddels zijn twee nieuwe publieksprojecten gestart: de renovatie van het grote orgel en de restauratie van de muurschilderingen in de Doopkapel en boven de halfronde dubbele toegangsdeuren in beide zijbeuken van de kerk. Voor de renovatie van het orgel is een bedrag begroot van circa € 30.000. De beoogde muurschilderingen – uitbeelding van het leven van H. Elisabeth van Thüringen – hebben betrekking op een investering van € 14.000.

Sinds de start in januari 2011 is via de maandelijkse deurcollectes (laatste zondag van de maand) inmiddels € 2.800 bijgeschreven op de restauratierekening t.b.v. de muurschilderingen.

Voor de noodzakelijke renovatie van het op twee na grootste orgel van Rotterdam is inmiddels haast € 3.000 bijeengebracht. Belangrijk is dat het orgelproject onder de aandacht wordt gebracht van de kerkbezoekers en parochianen. Zij zijn het in het bijzonder die straks na de renovatie weer kunnen luisteren naar de fantastische klanken van een orgel dat de tand des tijds heeft doorstaan en gelijktijdig – met behoud van haar klassieke muzikale waarde – is ‘omgebouwd’ tot een technisch hoogstaand muziekinstrument waarop organist Aart de Kort zijn composities en dat van andere componisten kan vertolken. De mogelijkheden worden momenteel onderzocht om ook op een vaste zondag van de maand de orgelrenovatie via een deurcollecte te promoten.

Ton Lindeman, voorzitter Activiteitencommissie

Restauratie glas-in-loodramen

Als de glas-in-loodramen in de kathedraal verwijderd zijn, wat gaat er dan allemaal gebeuren? Paul Geenen en ik zijn afgereisd naar Molenhoek in Limburg. Molenhoek is het meest noordelijke puntje van Limburg. Hier is het waar glazenier Anthonie Koolen zijn bedrijf heeft. Na ontvangst met koffie worden wij door een enthousiaste bedrijfsleider, Maaikel Koot, rondgeleid.

Hij legde ons het hele restauratieproces uit. Van ieder glaspaneel worde een ducumentatieformulieer gemaakt. Hierop wordt vermeld de unieke code van het paneel, een foto en een beschrijving van de technische staat van het paneel. Dit formulier ia zeer belangrijk en blijft tijdens de hele restauratie bij het paneel om later in het archief te worden opgeborgen. Nadat de panelen voorzichtig verwijderd zijn worden ze in houten kisten, een soort grote enveloppen, geplaatst en naar Limburg vervoerd.

DSC09045
In Limburg krijgen de panelen een eerste wasbeurt. Daarna wordt het lood verwijderd. Nadat het lood is verwijderd is het net een legpuzzel die zijn verband is kwijtgraakt. De afzonderlijke stukjes glas worden nu verder gereinigd. Beschadigde stukjes worden bijgewerkt. Ernstig beschadigde, gebroken of ontbrekende stukjes worden opnieuw gemaakt. Het verschil tussen oud en nieuw is niet te zien. Het paneel kan nu weer opgebouwd worden. Tussen de stukjes glas worden nieuwe loodprofielen aangebracht. Op deze wijze wordt het paneel weer opgebouwd. De puzzel wordt in elkaar gezet. Het lood wordt langs het glas aangedrukt en aan elkaar gesoldeerd. Om het glas in het lood goed vast te zetten en wind en (regen)waterdicht te maken wordt er nog een speciale kit ingewreven .Het gerestaureerde paneel wordt nu in een platte lade opgeborgen en het volgende paneel wordt onder handen genomen. DSC09046
Als alle panelen van een raam zijn gerestaureerd kan alles teruggeplaatst worden in de kathedraal. Ook hier is het een en ander gebeurd. Het roestende ijzer is vervangen door messing. Dit is minder aan corrosie onderhevig. De panelen worden op zijn plaats gezet en eventuele extra steunen van messing en koper aangebracht. Aan de buitenzijde wordt het raam voorzien van beschermend helder glas om het glas-in-lood te beschermen tegen weersinvloeden, baldadigheid en vernieling.

Al met al zeer ambachtelijke werkzaamheden die je niet door machines kan laten doen. Ieder stukje glas is uniek. Op het moment dat wij in Limburg waren werd de Bergrederaam van Charles Eyck en het glas-in-lood van de apsis van Henk Asperslagh onder handen genomen.

 

DSC09071

  

 

DSC09075

 

 

 

Joop Nijs


Klik op een foto om deze te vergroten.

DSC09058