Feest van de H. Drieëenheid. 07-06-2020 Jaar A

 
EXODUS 34,4B-6.8-9
UIT HET BOEK EXODUS
 

In die dagen besteeg Mozes ‘s morgens vroeg de Sinaï,
zoals de Heer hem bevolen had.
De twee stenen platen nam hij mee.
De Heer daalde neer in een wolk, kwam bij hem staan
en riep de naam van de HEER uit.
De Heer ging hem voorbij en riep:
“De Heer !
De Heer is een barmhartige en medelijdende God,
groot in liefde en trouw.”
Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer.
Toen sprak hij:
“Och Heer,
wees zo goed en trek met ons mee.
Dit volk is wel halsstarrig,
maar vergeef toch onze misdaden en zonden,
en beschouw ons als uw eigen bezit.”

 
2 KORINTIËRS 13,11-13
UIT DE TWEEDE BRIEF VAN DE HEILIGE APOSTEL PAULUS AAN DE CHRISTENEN VAN KORINTE
 

Broeders en zusters,

Laat alles weer goed komen, neemt mijn vermaning ter harte,
weest eensgezind, bewaart de vrede,
en de God van liefde en vrede zal met u zijn.
Groet elkander met de heilige kus.
U groeten al de heiligen.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest
zij met u allen. Amen.

 
JOHANNES 3,16-18
UIT HEILIG EVANGELIE VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS VOLGENS JOHANNES
 

In die tijd zei Jezus tot Nikodemus:
“Zozeer heeft God de wereld liefgehad,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat alwie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan,
maar eeuwig leven zal hebben.
God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden
om de wereld te oordelen,
maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.
Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld,
maar wie niet gelooft, is al veroordeeld
omdat hij niet heeft geloofd
in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.”