Doop van de Heer 13-01-2019 Jaar C

EERSTE LEZING:
UIT DE PROFEET JESAJA 40, 1-5.9-11

”Troost, troost toch mijn volk,
- zegt uw God –,
spreek Jeruzalem moed in,
roep haar toe, dat haar straftijd voorbij is,
dat haar ongerechtigheid vergeven is,
dat zij van Gods hand haar zonden dubbel betaald heeft gekregen.”
Een stem roept:
”Baan de Heer een weg in de steppe,
effen voor onze God een heerbaan in de woestijn,
elk dal moet gevuld,
elke berg en heuvel geslecht worden,
alle oneffenheden moeten vlak,
de rotsmassa’s een vallei worden.
En verschijnen zal de glorie des Heren,
en alle vlees zal daarvan getuige zijn:
de mond des Heren heeft het gezegd!”
Beklim de hoogste berg, gij Sion, vreugdebode,
verhef krachtig uw stem, Jeruzalem, vreugdegezant!
Verkondig het luide, ken geen vrees,
roep tot de steden van Juda:
”Uw God is op komst!
Zie, God de Heer komt met kracht,
zijn arm voert de heerschappij;
zijn loon komt met Hem mee,
zijn beloning gaat voor Hem uit.
Als een herder zal Hij zijn schapen weiden,
in zijn armen ze samenbrengen,
de lammeren dragen tegen zijn boezem,
de schapen met zachte hand geleiden.”

TWEEDE LEZING:
UIT DE BRIEF VAN DE HEILIGE APOSTEL PAULUS AAN TITUS 2,11-14; 3,4-7)

Dierbare,

De genade van God,
bron van heil voor alle mensen,
is op aarde verschenen.
Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken
en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd.
Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop,
de openbaring van de heerlijkheid
van onze grote God en Heiland Christus Jezus.
Hij heeft zichzelf voor ons gegeven
om ons van alle ongerechtigheid te verlossen
en ons te maken tot zijn eigen volk,
gereinigd van zonde,
vol ijver voor alle goeds.

De goedheid en mensenliefde van God onze Heiland
is op aarde verschenen,
en Hij heeft ons gered,
niet omdat wij iets goeds gedaan zouden hebben,
maar alleen omdat Hij barmhartig is.
Hij heeft ons gered
door het bad van wedergeboorte
en vernieuwing door de heilige Geest.
Want Hij heeft de Geest overvloedig over ons uitgestort
door Christus onze Heiland.
Zo zijn wij door zijn genade gerechtvaardigd
en erfgenamen geworden van het eeuwig leven
waar onze hoop op gericht is.

EVANGELIE:
UIT HET HEILIG EVANGELIE VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS VOLGENS LUCAS 3,15-16.21-22

Doop van de heerIn die tijd toen het volk vol verwachting was
en iedereen zich aangaande Johannes de vraag stelde,
of hij niet de Messias zou zijn,
gaf Johannes aan allen het antwoord:
“Ik doop u met water, maar er komt iemand
die sterker is dan ik;
ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken.
Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur."
Terwijl al het volk zich liet dopen,
en Jezus na zijn doop in gebed was,
geschiede het dat de hemel openging,
en dat de heilige Geest, in lichamelijke gedaante als een duif,
over Hem neerdaalde,
en dat een stem uit de hemel sprak:
"Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde,
in U heb ik mijn behagen gesteld."