Parochies Rechter Maasoever

Op dinsdagavond 10 september j.l. hebben de parochiebesturen van
de Rechter Maasoever de fusieaanvragen ondertekend. Met deze
ondertekening wordt aan de Bisschop van Rotterdam gevraagd om
per 1 januari 2014 de negen afzonderlijke parochies te laten opgaan
in drie nieuwe parochies. (H. Maria, H. Johannes en H. Bernadette).
In zijn openingswoord sprak de voorzitter, plebaan Chr. Bergs, van
een historisch moment.

Die avond kon ook de samenstelling en inrichting van het pastoraal
team bekend worden gemaakt. Voorzitter/moderator wordt Chr.
Bergs, R. Gouw wordt vice-moderator. Daarnaast zal ook H. Egging
benoemd worden tot lid van het team. Als pastoraal werk(st)ers worden
aangesteld: mevr. G. Martens en dhr. R. Lijesen die de functie
krijgt van teamcoördinator. Pater J. van Duijnhoven o.p. zal geen lid
worden van het team maar een aanstelling krijgen als assistent.

Aan het slot van de avond schetste de voorzitter de route naar 1 januari
2014. Naast het formeren van nieuwe parochiebesturen moeten
ook de lokale beheercommissies worden samengesteld. Tegelijkertijd
hebben de huidige besturen de taak om tussen nu en 1 januari
2014 de zaken zodanig af te ronden dat de rechten en plichten van
de oude parochies over kunnen gaan naar de nieuwe parochies.

De pastoors zullen hun verantwoordelijkheid in deze processen blijven
nemen. De voorzitter kondigde daarom een vergadering aan van
het federatiebestuur op dinsdag 29 oktober a.s. Er zal dan gesproken
worden over het werkgeverschap in de federatie, het actualiseren
van het federatiestatuut, de onderlinge communicatie en de installatie
van het pastoraal team door de bisschop van Rotterdam.

Tenslotte wenste een van de aanwezigen het pastoraal team en
nieuw te benoemen besturen wijsheid en inzicht toe.
Namens mijn collega’s: plebaan Chr. Bergs, pastoor H. Egging, pastoor
R. Gouw, mw G. Martens, teken ik met vriendelijke groet en
hoogachting.
Pastoraal– werker R. Lijesen, teamcoördinator, 12 september 2013

Afdrukken E-mail