Nieuws vanuit de federatie

In het jaar 2011 werd de ‘Samenwerkingsovereenkomst Federatievorming Rotterdam Rechter Maasoever’ door de toenmalige parochiebesturen en pastoors ondertekend.
De pastores gingen in teamverband werken en we gingen samen op weg naar de verdere fusies tussen de parochies.
 
Nieuwe ideeën, een nieuwe manier van werken en van ‘parochiezijn’ , het kwam allemaal tot ontwikkeling.
In de jaren die volgden heeft dit alles veel energie en inzet gekost van besturen, pastores en parochianen.
 
In dit hele proces en in de dagelijkse gang van het parochieleven neemt het pastorale team natuurlijk een belangrijke plaats in.
Bij de federatievorming en fusies hebben we ervoor gekozen dat ik moderator/pastoor zou zijn van de hele federatie. Een ‘zware taak’ staat ergens geschreven in de oprichtingsbrieven.
Zelf zeg ik: “ook een interessante taak” . In de afgelopen jaren waren er veel goede ontmoetingen, gesprekken en bijeenkomsten met besturen, pastoraatsgroepen, beheercommissies en met de collega’s in het pastorale team. Het ‘zware’ zat voor mij meer in het ‘vele’ en in de soms ingewikkelde processen waarin we overal staan.
 
In maart 2017 werd ik 65 jaar en in december bereikte ik de AOW-leeftijd. Een mijlpaal die ook iets betekent voor mijn priesterlijke inzet.
 
Vanaf 1 januari heeft de bisschop, op mijn verzoek, mij decharge verleend van mijn bestuurlijke werkzaamheden als moderator van de federatie.
Dus ontslag als pastoor van de bij de federatie aangesloten parochies.
Het werk en vooral het bestuurlijke aspect ging te veel van mij vragen.
Op allerlei manieren ging het ten koste van mijn gezondheid en dan dus uiteindelijk ook ten koste van de parochies.
 
Per 1 januari ben ik fulltime benoemd als priester voor de federatie en als lid van het pastoraal team.
Ook de titel van plebaan van de kathedrale parochie blijf ik houden. In de bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden treed ik terug, maar niet als pastor/priester.
 
De bestuurlijke werkzaamheden als moderator worden de komende jaren door de bisschop Mgr. J.H.J. van den Hende uitgevoerd.
Ik ben blij dat het zo kan, het geeft me rust en wellicht nieuwe energie.
 
Dank aan met name de collega’s teamleden en bestuursleden voor de hartelijke samenwerking in de afgelopen jaren.
Ik hoop dat ik nog jaren de kracht mag hebben om als priester samen met u te werken in Rotterdam voor onze parochies.

Pastoor Chris Bergs
14-01-2018

 

 

Afdrukken E-mail