Het hele jaar in het Licht van Pasen

In verbondenheid met de Kerk wereldwijd, mogen we het feest van Pasen vieren.
In de liturgie staan we samen stil bij Jezus’ lijden en sterven, en wij zingen over zijn opstanding want we mogen geloven dat Jezus is verrezen uit het graf: ‘Hij is niet hier, Hij is verrezen’ (Lucas 24, 6).

Het feest van Pasen vieren we één keer per jaar. Maar de boodschap van Pasen gaat het gehele jaar met ons mee.
Als gelovige mensen worden we geroepen om van dag tot dag ons leven in geloof te verbinden met de blijde boodschap van de verrijzenis van de levende Heer.

Zo worden we uitgenodigd om onze woorden en daden te laten inspireren door de woorden en daden van Jezus Christus.
Zoals Hij gekomen is om te dienen (Jezus gaf het voorbeeld van de voetwassing: Johannes 13), zo mogen ook wij elkaar van dienst zijn in zijn Naam.
Zoals Jezus ons tot het uiterste toe heeft lief gehad (Hij gaf zijn leven aan het kruis voor onze zonden), zo worden ook wij geroepen elkaar lief te hebben in zijn geest.
We herinneren ons de woorden van de Heer: ‘wat je aan de minsten der mijnen hebt gedaan, dat heb je aan Mij gedaan’ (Matteus 25, 40).

In de gemeenschap van de Kerk mogen we beseffen dat de levende Heer bij ons komt in de viering van de sacramenten.
Om er een aantal te noemen: in de Doop ontvangen wij van de Heer de kiem van eeuwig leven.
In de Eucharistie zegt de Heer: ‘dit is Mijn Lichaam en Mijn Bloed, doet dit tot mijn gedachtenis’, en na de consecratie belijden wij (tot zijn wederkomst) dat Hij verrezen is. In het sacrament van het vormsel komt de levende Heer ons bemoedigen met de gaven van de heilige Geest. In de ziekenzalving schenkt de levende Heer kracht en sterkte als we het moeilijk hebben.
In de biecht (sacrament van boete en verzoening) vergeeft de Heer onze zonden.

Het feest van het nieuwe leven van Christus is verbonden met elke dag van ons bestaan. Zo heeft het Paasfeest grote betekenis in het hele jaar.
Ons leven wordt getekend door het liefdesgebod van de Heer (Johannes 13, 34) en door de hoop op het eeuwig leven.
Dat mogen we als gelovige mensen laten blijken in woord en daad: als een getuigenis in de wereld van nu.

Op basis van dit paasgeloof had de geleerde priester Desiderius Erasmus (geboren in Rotterdam in 1466) de moed en het vertrouwen om te bidden:

“God van liefde, waarachtige zon van de wereld, die van alle eeuwigheid zijt opgestaan en die nooit ondergaat, laat uw stralen in ons hart de nacht van de zonde en de nevelen van de dwaling verdrijven, zodat wij, vandaag en alle dagen van ons leven, zonder struikelen de weg gaan, die Gij ons aanwijst door Christus Jezus onze Heer” (geciteerd uit ‘In Gebed’, Brepols/KBS 1986, pg. 714).

Namens het pastoraal team, wens ik u Zalig Pasen!

+ J. van den Hende, moderator
07-04-2019