Gebedskaart

Vanwege het Jaar van Gebed wordt vanaf Aswoensdag een gebedskaart verspreid in het bisdom Rotterdam.
Het gebed is zo opgesteld dat het heel goed samen gebeden kan worden.
Eén of meer personen kunnen voorbidden en anderen antwoorden.

JNijs08849 2 900Het gebed is daarmee bij uitstek geschikt voor de opening van inhoudelijke bijeenkomsten die parochies in het Jaar van Gebed organiseren, voor vergaderingen en andere bijeenkomsten die worden geopend met gebed. De gebedskaarten worden vanaf Aswoensdag tot en met de chrismamis (14 februari - 28 maart) vanuit het bisdom aangereikt via de pastoors, of andere leden van de pastorale teams en parochiebestuurders. Uiterlijk bij de chrismamis zullen alle gebedskaarten verspreid zijn. “Ik ben ervan overtuigd dat de Kerk als netwerk van liefde alleen kans van slagen heeft, wanneer wij volharden in gebed”, schrijft Mgr. Van den Hende in een korte toelichting ‘Bidden in het Jaar van Gebed’. “Ik hoop en bid daarom, dat u van harte zult meedoen aan ons diocesane Jaar van Gebed en dat u ook zelf andere mensen durft uit te nodigen om mee te bidden.”

Op de kaart is de schildering van Christus Koning afgebeeld uit de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal. Na een restauratie van de absis was deze voor het eerst weer te zien met Kerstmis.
Het gebed verwijst naar momenten waarop Jezus zelf bad, vanaf het moment dat Hij in de woestijn verbleef en de duivel Hem wilde bekoren, tot zijn sterven aan het kruis en daarna zijn hemelvaart.
En het vraagt: “Heer, help ons om trouw te blijven aan het gebed.” (Lucas 18, 1-8/Romeinen 8, 26).

Bidden in het Jaar van Gebed
Sinds de viering van het 60-jarig bestaan van het bisdom Rotterdam (2016), zijn we vertrouwd geraakt met het beeld van de Kerk als netwerk van liefde tot opbouw van een beschaving van liefde.
Wij zijn geroepen om de verbinding met elkaar te onderhouden, rond Jezus Christus de levende Heer, en ons ook met anderen te verbinden.
Om echt een netwerk van liefde te kunnen zijn, is het nodig om als Kerk voortdurend verbonden te zijn met Christus, de levende Heer. In het evangelie zegt Jezus dit op een heel directe manier: ‘los van Mij kunt gij niets’ ( Johannes 15, 5).

Jezus vraagt ons in het evangelie om te blijven bidden (Lucas 18, 1). Onze Kerk kan alleen een netwerk van liefde zijn door Hem en met Hem en in Hem.
Gebed is een bron voor ons geloofsleven. Gebed biedt ruimte om onze persoonlijke vragen en de noden van anderen voor God te brengen. Gebed is de aanzet tot diaconie, want in het gebed ontvangen wij van de Heer de inspiratie en kracht om te komen tot concrete werken van barmhartigheid in Jezus’ Naam.
Ik ben er van overtuigd dat de Kerk als netwerk van liefde alleen kans van slagen heeft, wanneer wij volharden in gebed. Ik hoop en bid daarom, dat u van harte zult meedoen aan ons diocesane Jaar van Gebed en dat u ook zelf andere mensen dur ft uit te nodigen om mee te bidden.

+ J. van den Hende
Gebedskaart vanwege het diocesane Jaar van Gebed (3 december 2017 - 2 december 2018).
Bijbelverwijzingen gebed: Lucas 18, 1-8/Romeinen 8, 26; Matteüs 4, 1-11; Lucas 6, 12-16; Lucas 11, 1-13; Johannes 17, 6-11; Marcus 14, 32-36; Lucas 23, 34; Lucas 24, 44-49/
Handelingen 1, 12-14; Matteüs 28, 16-20.

V.                                                                                                                                     
Almachtige eeuwige God,
uw Zoon Jezus heeft ons op het hart gedrukt
om te volharden in gebed.
Kom ons te hulp met de kracht van de Heilige Geest.
A.
Heer, help ons om trouw te blijven aan het gebed.
V.
Almachtige eeuwige God,
uw Zoon Jezus heeft tot U gebeden
toen Hij in de woestijn verbleef
en de duivel Hem wilde bekoren.
A.
Heer, help ons om trouw te blijven aan het gebed.
V.
Almachtige eeuwige God,
uw Zoon Jezus heeft tot U gebeden
toen Hij de nacht doorbracht op de berg
voordat Hij zijn leerlingen riep en er twaalf uitkoos.
A.
Heer, help ons om trouw te blijven aan het gebed.
V.
Almachtige eeuwige God,
uw Zoon Jezus heeft tot U gebeden
toen Hij aan zijn leerlingen het Onze Vader gaf,
dat ook wij op onze beurt hebben geleerd.
A.
Heer, help ons om trouw te blijven aan het gebed.
V.
Almachtige eeuwige God,
uw Zoon Jezus heeft tot U gebeden
toen Hij na het laatste avondmaal
gevraagd heeft dat zijn leerlingen één zouden zijn.
A.
Heer, help ons om trouw te blijven aan het gebed.
V.
Almachtige eeuwige God,
uw Zoon Jezus heeft tot U gebeden
toen Hij in de Hof van Olijven angstig was
aan de vooravond van zijn lijden.
A.
Heer, help ons om trouw te blijven aan het gebed.
V.
Almachtige eeuwige God,
uw Zoon Jezus heeft tot U gebeden
toen Hij aan het kruis te sterven hing
en vergeving vroeg voor de mensen die Hem bespotten.
A.
Heer, help ons om trouw te blijven aan het gebed.
V.
Almachtige eeuwige God,
uw Zoon Jezus heeft bij zijn hemelvaart
aan de leerlingen gevraagd om waakzaam te zijn
en zij baden met Maria om de Heilige Geest.
A.
Heer, help ons om trouw te blijven aan het gebed.
V.
Almachtige eeuwige God,
uw Zoon Jezus heeft beloofd
om alle dagen met ons te zijn
tot aan de voleinding der wereld.
A.
Heer, help ons om trouw te blijven aan het gebed.
V.
Almachtige eeuwige God,
mogen wij door de kracht van het gebed
het geloof in het evangelie levend houden
en bouwen aan een beschaving van liefde
in Christus’ Naam, totdat Hij wederkomt.
A.
Amen

U kunt deze gebedskaart ook downloaden: