Vastenactie project 2019

Vastenaktie

Kennis van hygiëne verbeteren
Het Masisi gebied in Noord Kivu is het deel van Congo dat het zwaarst te lijden heeft gehad van de oorlog.
Lange tijd leefden ontheemden er in kampen, waar latrines ontbraken wegens gebrek aan water.
Mensen hebben zich inmiddels permanent in het gebied gevestigd, maar hun sanitaire omstandigheden zijn niet verbeterd.
Water is niet langer een excuus voor het gebrek aan hygiëne, het probleem is dat mensen goede gewoonten zijn kwijtgeraakt.
Door de oorlog is kennis over goede hygiëne verloren gegaan.
Kinderen die tijdens de oorlog werden geboren, zijn nu volwassen en hebben nooit goede hygiënepraktijken van hun ouders kunnen leren.
Uit recent onderzoek van Caritas Goma blijkt dat 70% van de huishoudens geen toilet heeft.
Doordat iedereen zijn behoefte buiten doet, overlijden veel mensen aan ziektes als cholera en diarree. Vooral kinderen onder de 5 jaar zijn het slachtoffer van besmetting door verontreinigd water. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat 90% van de mensen geen idee heeft wanneer je je handen moet wassen.
Niemand kon vijf door water overdraagbare ziektes opnoemen en niemand beschikte over een mogelijkheid tot handen wassen.

Dit project heeft tot doel waterbeheer en (kennis van) hygiëne te verbeteren en het milieu te beschermen in zes dorpen in het Masisi gebied. Er worden watercomités opgericht waar speciale aandacht is voor participatie van vrouwen, om zeker te stellen dat de resultaten duurzaam zijn. Deze comités worden, in nauwe samenwerking met de lokale autoriteiten, verantwoordelijk voor het opzetten van activiteiten en het beheren van voorzieningen.

handenwassenvoorkomtdiarreeinCongoVrouwelijke leiders worden getraind en begeleid voor watermanagement en -beheer comités.
Het aantal latrines wordt uitgebreid en er worden goedkope voorzieningen aangelegd om handen te wassen.
Tenminste 200 vrouwen krijgen training op het gebied van algemene hygiëne en ziektes die worden overgedragen door vervuild water.
Ook leren ze technieken om de bodem te beschermen, bijvoorbeeld door het kweken en planten van bomen. Bomen verbeteren het grondwaterpeil en gaan bodemerosie tegen. Bomen leveren bovendien duurzaam brandhout en bouwmateriaal voor de latrines.
Door bodemerosie te bestrijden verbetert de voedselproductie.
Ook is er aandacht voor het tegengaan van waterverspilling in de landbouw en recyclen van water.


Caritas Goma heeft al veel projecten uitgevoerd in omliggende gebieden.
Hun aanpak is erop gericht gemeenschappen actief te betrekken en zoveel mogelijk verantwoordelijk te laten dragen.
Van dit project zullen 27.000 mensen profijt hebben.
Stichting BVA draagt €50.000,- bij aan dit project.
U kunt u bijdrage in het Vastenactie zakje doen en dat of in de collecte schaal of in de kist doen die op het altaar staat.
Of overmaken op rekening NL23INGB 0000 529226 o.v.v. Vastenactie project Congo
Verder zal er in de kerk een bord komen met nog meer informatie over dit project, het land en ook op de website zal aandacht besteed worden aan dit project.

De Diaconie groep
27-02-2019