Heiligendagen in oktober

teresia van het kind jezus1 oktober: H. Teresia van het Kind Jezus, maagd (gedachtenis)

Thérèse Martin werd in 1873 te Alençón in Frankrijk geboren. Op zeer jonge leeftijd trad zij in het klooster van de Karmelitessen te Lisieux. Bescheidenheid, evangelische eenvoud en godsvertrouwen kenmerkten haar persoon. Als novicenmeesteres trachtte zij anderen door woord en voorbeeld een dergelijke levenswijze te leren.
Zij bood God haar leven aan voor het geestelijk welzijn van de mensheid en voor de uitbreiding van de kerk. Zij stierf op 30 september 1897.

Gebed:
God, in Uw goedheid hebt Gij het komend rijk voor hen beschikt die nederig zijn en onaanzienlijk. Doe ons de kleine weg gaan van de heilige Teresia van Lisieux. Geef op haar voorspraak, dat ook aan ons Uw heerlijkheid geopenbaard zal worden. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


2 oktober: HH. Engelbewaarders (gedachtenis)

De roeping van de engelen is bovenal de glans van Gods aanschijn te aanschouwen en zonder ophouden Zijn lof te zingen. Doch, volgens de Schrift, heeft de Heer hun ook de opracht toevertrouwd om zorgzaam bij de mensen aanwezig te zijn. Zo ontstond de verering van de heilige Engelbewaarders.

Gebed:
God, wij hebben geen woorden om uit te drukken hoe Gij in Uw voorzienigheid alles voor ons ten beste schikt. Vandaag gedenken wij de engelen door wie Gij ons in Uw liefde bewaart en geleidt. Wij vragen u dat zij ons blijven beschermen en behoeden en dat wij eens de vreugde kennen met hen te leven in eeuwigheid. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


4 oktober: H. Franciscus van Assisi (gedachtenis)franciscus van assisi2

Franciscus werd in 1182 in Assisi geboren. Na een onbekommerde jeugd werd hij door Gods genade getroffen en besloot afstand te doen van zijn bezittingen om zich uitsluitend aan God te wijden. Zo verkoos hij de armoede en leidde een evangelisch leven, waarin de prediking van de liefde tot God een voorname plaats innam. Voor zijn volgelingen stelde hij een leefregel op die door de heilige Stoel werd goedgekeurd. Hij stichtte ook een orde van slotzusters (Clarissen) en een gemeenschap van leken die sober en verstorven zouden leven (Derde Orde). Tevens legde hij de grondslag voor de prediking onder mohammedanen. Hij stierf in het jaar 1226.

Gebed:
God, omdat de heilige Franciscus van Assisi de armoede en de nederigheid liefhad, vertoonde zijn leven zoveel gelijkenis met dat van onze Heer. Wij vragen dat ook wij zijn weg gaan, Uw Zoon met liefde en blijmoedigheid volgen en met U verbonden worden. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


bruno priester6 oktober: H. Bruno, priester(vrije gedachtenis)

Omstreeks 1035 te Keulen geboren, genoot Bruno zijn opleiding te Parijs en werd vervolgens priester gewijd. Aanvankelijk doceerde hij theologie, maar gedreven door het verlangen naar een leven in eenzaamheid, stichtte hij een klooster in het bergland van de
Grande-Chantreuze. Naar Rome ontboden, stond hij paus Urbanus II bij in de moeilijke omstandigheden waarin de kerk toen verkeerde. Hij stierf bij La Torre in Calabrië in het jaar 1101.

Gebed:
God, Gij hebt de heilige Bruno geroepen U te dienen in de eenzaamheid. Wij vragen U op zijn voorspraak dat wij van alle beslommeringen afstand kunnen nemen om ruimte en tijd te vinden voor U. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


7 oktober: Heilige maagd Maria van de Rozenkrans (gedachtenis)

Deze gedachtenis is door paus Pius V ingevoerd en ingesteld op de verjaardmaagd maria van de rozenkransag van de zeeslag bij Lepanto (7 oktober 1571), omdat deze overwinning werd toegeschreven aan de hulp van Maria, verkregen door het Rozenkransgebed. De liturgische viering van deze dag vestigd onze aandacht op de overwegingen van de mysteries van Christus, waarin de maagd Maria ons is voorgegaan doordat zij op unieke wijze verbonden was met de menswording, het lijden en sterven, en de glorievolle verrijzenis van Gods Zoon.

Gebed:
God, door de boodschap van de engel hebt Gij ons geopenbaard dat Uw Zoon is mens geworden. Wij vragen op voorspraak van de heilige maagd Maria, dat wij eens in heerlijkheid verrijzen omwille van het lijden en het kruis van Jezus onze Heer, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


9 oktober: HH. Dionysius , bisschop en gezellen, martelaren (vrije gedachtenis)

dionysius bisschop en gezellenVolgens de mededeling van de H. Gregorius van Tours kwam Dionysius in het midden van de 3de eeuw vanuit Rome naar Gallië. Hij werd de eerste bisschop van Lutetia, het latere Parijs, en stierf, samen met twee leden van zijn clerus, nabij deze stad de marteldood.

Gebed:
God, om Uw heerlijkheid te gaan verkondigen hebt Gij de heilige Dionysius met zijn helpers uitgezonden en hun kracht gegeven stand te houden in het lijden. Wij vragen U: laat ons sterkte vinden in hun voorbeeld, de tegenspoed niet vrezen en gereed staan alle welvaart prijs te geven omwille van Christus Jezus, Uw Zoon en Onze Heer, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


9 oktober: H. Johannes Leonardi, priester(gedachtenis)johannes leonardi priester

Johannes Leonardi werd in 1541 geboren te Lucca in Toscane. Aanvankelijk bereidde hij zich voor op het apothekersvak, maar later zag hij hiervan af en verlangde priester te worden. Na zijn priesterwijding preekte hij op vele plaatsen en besteedde het grootste deel van zijn tijd aan het godsdienstonderricht van kinderen. Hij stichtte de orde van de reguliere clerici van de Moeder Gods en ook een genootschap van priesters voor de verbreiding van het geloof. Dit laatste vormde de grondslag van het college van de Propaganda Fide. Hij stierf te Rome in 1609.

Gebed:
God, van wie alle goede gaven komen, door de heilige priester Johannes Leonardi hebt Gij de blijde boodschap uitgedragen en verkondigd. Wij vragen op zijn voorspraak dat het geloof overal ter wereld zijn weg mag vinden. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


14 oktober: H. Callistus I, paus en martelaar(vrije gedachtenis)

callistus i paus en martelaarCallistus was waarschijnlijk een slaaf die na zijn vrijwording door paus Zephyrinus diaken gewijd werd en hem later op de zetel van Petrus opvolgde. Hij verdedigde het geloof tegen de dwaalleer van de adoptianen en modalisten. Hij stierf als martelaar in 222 en werd aan de Via Aurelia te Rome begraven.

Gebed:
Heer, verhoor genadig de gebeden van Uw volk dat de heilige paus Callistus herdenkt. Laat het verdienstelijk leven van deze martelaar voor ons een hulp zijn. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


15 oktober: H. Teresia van Jezus, maagd en kerklerares. (gedachtenis)teresia van jezus maagd en kerklerares

Geboren te Avila (spanje) in 1515, trad Teresia in bij de Karmelitessen. Opmerkelijk was haar vooruitgang op de weg van de volmaaktheid. Zij werd door God begunstigd met bijzondere openbaringen. Veel had zij te lijden, toen ze zich inzette voor de hervorming van haar orde, doch ongebroken kwam zij alle moeilijkheden te boven. Daarbij was zij een groot schrijfster: haar boeken getuigen van haar wijsheid en religieuze ervaring. Zij stierf in 1582 te Alba de Tormes.

Gebed:
God, Gij hebt de heilige Teresia van Avila door Uw Geest geleid en haar geroepen om de wegen van de volmaaktheid aan te wijzen waaraan de kerk behoefte heeft. Geef dat wij voedsel vinden in haar leer en sterker gaan verlangen naar een oprecht en heilig leven. Door onze Heer, Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


16 oktober: H. Margareta-Maria Alacoque, Maagd (vrije gedachtenis)margareta maria alacoque maagd

Margareta-Maria werd geboren in 1647 in het bisdom Autun(Frankrijk). Als religieuze van het klooster der Visitatie te Paray-le-Monial leidde zij een heilig leven. Van de openbaringen die zij mocht ontvangen zijn vooral die bekend welke betrekking hebben op de verering van het Hart van Jezus. Tot de verbreiding van deze devotie in de kerk heeft zij veel bijgedragen. Zij stierf op 17 oktober 1690.

Gebed:
Heer, schenk ons het inzicht waarmee Gij de heilige Margareta-Maria hebt begenadigd. Stel ons in staat de liefde van Christus te peilen die elke kennis te boven gaat en vervuld te worden van Uw goddelijk leven. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.


16 oktober: H. Gerardus van Majella (vrije gedachtenis)

gerardus van majella

Gerardus werd op 23 april 1726 als zoon van een kleermaker geboren in het plaatsje Muro Lucano, nabij Napels in Zuid-Italie.Met 23 jarige leeftijd trad hij als lekenbroeder bij de Redemptoristen in het klooster in. Hij werkte er als portier, kleermaker, koster, geldinzamelaar en ziekenverpleger. Hij was zeer gehoorzaam en toegewijd. Veel van de paters stond hij ter hulp bij hun dagelijkse werkzaamheden. Vijf jaar na zijn intrede legde Gerardus de eeuwige geloften af. Hij stond bekend om zijn visioenen en de wonderen die hij verrichtte. Door zijn bescheidenheid en grote verering door de bevolking, vanwege zijn wondere gave, probeerde men hem steeds valselijk te betichten van allerlei kwalijke zaken.
Op 16 oktober 1755 overleed Gerardus in het klooster Caposele nabij Napels en werd hier ook begraven. Vanaf die tijd reeds was zijn graf het doel van vele pelgrims. Hij stond bekend als een eenvoudig persoon die reeds vanaf zijn jeugd waardering genoot bij de mensen.Als hij in een stad of dorp verscheen dan riepen de mensen al vooruit dat de "heilige" onderweg was. In 1893 werd Gerardus door paus Leo zaligverklaard. In het jaar 1904, op 4 december, werd Gerardus door paus Pius X heilig verklaard. Hij wordt vooral vereerd door vrouwen die een kind wensen of zwanger zijn. In europa zijn veel bedevaartplaatsen hem ter ere. In Nederland en Vlaanderen ligt de bekendste in Wittem, Zuid-Limburg (NL).

Patroon van: Kleermakers,


17 oktober: H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar (gedachtenis)

Als opvolger van de apostel Petrus stond Ignatius aan het hoofd van de kerk van Antiochië. Ter dood veroordeeld, werd hij naar Rome gevoerd om voor de wilde dieren geworpen te worden. Zo werd zijn getuigenis voor Christus onder keizer Trajanus in het jaar 107 met de marteldood bekroond. Tijdens zijn overtocht naar Rome schreef hij zeven brieven, gericht aan verschillende kerken. Daarin komen zijn wijsheid en kennis tot uitdrukking, als hij uitweidt over de persoon van Christus, de hiërarchie van de kerk en het christelijk levenspatroon. Reeds in de vierde eeuw werd hij te Antiochië op 17 oktober herdacht.

ignatius van antiochiGebed:
Almachtige eeuwige God, door het getuigenis van de martelaren geeft Gij aanzien aan Uw kerk. Wij vragen dat de herdenking van de dood en de verheerlijking waarin de heilige Ignatius de ware grootheid heeft gevonden, ook ons sterkte en bescherming geeft. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


18 oktober: H. Lucas, evangelist (feest)lucas evangelist
Lucas was van heidense afkomst. Na zijn bekering werd hij de metgezel van Paulus. In overeenstemming met diens prediking schreef hij zijn evangelie. In een ander werk, de Handelingen van de Apostelen, gaf hij een beeld van de kerk in haar beginperiode: hij beschreef daarin de voornaamste gebeurtenissen tot aan Paulus' eerste verblijf in Rome.

Gebed:
Heer God, Gij hebt de heilige Lucas uitverkoren om in de verkondiging en in de Schrift het mysterie van Uw liefde tot de armen in het licht te stellen. Wij beroemen ons op Uw Naam en vragen dat wij één van hart en geest mogen blijven en dat alle volken eens Uw heil aanschouwen. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


19 oktober: H. Paulus van het Kruis, priester (vrije gedachtenis)

Paulus werd geboren in 1694 te Ovada in Ligurië (Italië). Als jongeman was hij zijn vader behulpzaam in de handel, maar na enige tijd voelde hij zich geroepen tot een hoger levensideaal. Hij deed afstand van zijn bezit, bood zijn diensten aan hulpbehoevenden, armen en zieken aan en wist een aantal volgelingen om zich heen te verzamelen. Na zijn priesterwijding gold zijn inspanning hoe langer hoe meer het eeuwig heil van de mensen. Hij ontplooide een grote apostolische werkzaamheid, stichtte tehuizen en legde zich zware boetedoeningen op. Hij stierf te Rome op 18 oktober 1775.

paulus van het kruisGebed:
Heer, moge de heilige priester Paulus met zijn uitzonderlijke liefde tot het kruis Uw genade over ons afroepen. Laat het leven van deze heilige ons aansporen om met moed het eigen kruis te dragen. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


johannes van capestrano23 oktober: H. Johannes van Capestrano, priester (vrije gedachtenis)

Johannes werd geboren te Capestrano in de Abruzzen (Italië) in het jaar 1386. Na zijn rechtenstudie te Perugia bekleedde hij enige tijd het ambt van rechter. Later trad hij in bij de minderbroeders en ontving de priesterwijding. Onvermoeid doorkruiste hij op zijn apostolische tochten geheel Europa, droeg krachtig bij tot verbetering van het christelijk leven en organiseerde godsdienstgesprekken met hen die van het geloof van de kerk waren afgeweken. Hij stierf in 1456 te Ilok in Joegoslavië.

Gebed:
God, Gij hebt de heilige Johannes van Capestrano geroepen om in tijden van bedreiging Uw gelovigen bij te staan en aan te moedigen. Bescherm en beveilig ons, houd ons staande in genade en bewaar Uw kerk in vrede. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


24 oktober: H. Antonius Maria Claret, bisschop (vrije gedachtenis)antonius maria claret

Antonius Maria werd geboren in 1807 te Sallent (Spanje). Na zijn priesterwijding doorkruiste hij jarenlang als volksprediker de landstreek Catalonië. Hij stichtte een missiecongregatie en werd later bisschop van het eiland Cuba, waar hij als geestelijk leidsman grote verdiensten verwierf. Toen hij in Spanje was teruggekeerd, wachtte hem nog veel lijden voor de kerk. Hij stierf in 1870 (als politiek balling) in de omgeving van Fontfroide (Frankrijk).

Gebed:
God, om het evangelie te verkondigen hebt Gij de heilige bisschop Antonius Maria Claret toegerust met geduld en uitzonderlijke liefde tot de naaste. Wij vragen op zijn voorspraak, dat wij steeds bedacht mogen zijn op wat U behaagt en alles doen wat in ons vermogen ligt om de mensen te winnen voor Christus, onze Heer, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


25 oktober: Nederlandse kerkprovincie - 
Verjaardag van de wijding van alle kerken waarvan de wijdingsdatum niet bekend is.


Op dit Nederlands hoogfeest viert de Kerk dat God door zijn zegen gebouwen van hout en steen verandert in spirituele plekken, waar de mens in contact met het Heilige treedt. In de gewijde kerken mogen mensen de nabijheid van de Heer ervaren, zijn menslievendheid vieren, zijn sacramenten ontvangen en de onderlinge liefde uitdragen.


28 oktober: HH. Simon en Judas, apostelen (feest)simon de ijveraar en judas apostelen

De naam van Simon komt voor op de apostellijst van het evangelie en staat daar op de elfde plaats. Van hem is slechts bekend dat hij afkomstig was van Kana en de bijnaam droeg van "de IJveraar".
Judas, ook Taddeüs genaamd, is de apostel die bij het laatste avondmaal aan de Heer vroeg waarom Hij zich alleen aan zijn leerlingen en niet aan de wereld zou openbaren (Joh.14, 22).

Gebed:judas apostel God, door de apostelen hebt Gij ons gebracht tot het belijden van Uw Naam. Geef uitbreiding aan Uw kerk en laat op voorspraak van de heilige Simon en Judas steeds meer volkeren in U geloven. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.