Heiligendagen in september

gregorius de grote3 september: H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar (gedachtenis)

Gregorius werd omstreeks 540 te Rome geboren. Reeds vroeg kwam hij in de Romeinse magistratuur en werd stadsprefect. Later trad hij in het klooster en werd diaken gewijd. Gedurende enige tijd was hij ook gezant van de paus te Constantinopel. Op 3 september 590 werd hij tot de pauselijke waardigheid verheven. In zijn bestuur, in zijn zorg voor de armen en voor de verbreiding en bevestiging van het geloof toonde hij zich een ware herder. Veel schreef hij over het christelijk leven en andere theologische onderwerpen. Hij stierf op 12 maart 604.

Gebed:
God, Gij leidt Uw volk met liefde en barmhartigheid. Op voorspraak van de heilige paus Gregorius vragen wij: vervul met een geest van wijsheid allen die Gij bekleed hebt met gezag. Laat elke herder zich verheugen in de geestelijke opgang van het volk dat hem is toevertrouwd. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

5 september: Zalige Maagd Teresa van Calcutta

Agnes Gonxha Bojaxhiu werd op 10 augustus 1910 in Skopje (Macedonië) geboren. Haar ouders waren welgestelde mensen omdat haar vader mede-eigenaar van een bouwfirma was. Het was de wens van Agnes om het klooster in te gaan. Zij had een bijzondere verering voor de heilige Theresia van Avila. In 1928 trad zij in bij de zusters van Loreto in Ierland. Op 24 mei ontving zij de naam Teresa, de naam die zij gekozen had vanwege de bewondering van Theresia van Avila. Zij legde in 1937 de religieuze belofte af en vertrok naar Calcutta in India om les te geven aan de welgestelde kinderen. Hier werd zij regelmatig geconfronteerd met de armoede die er in de stad heerste. Mensen die op onwaardige wijze op straat lagen te sterven werden door haar liefdevol verzorgd. Ze vroeg aan de paus toestemming om haar werk in de sloppen te mogen voortzetten en in 1948 kreeg zij van paus Pius XII de toestemming om haar werk voort te zetten. Zij stichtte de religieuze orde van de Missionaries of Charity (Zusters van de Naastenliefde). Zij namen zich tot taak te zorgen voor zieken, daklozen, armen en stervenden die alleen werden gelaten. Al spoedig meldde zich in 1949 de eerste zuster zich bij de poorten van het “moederhuis”. Drie jaren later werd het eerste hospice geopend in Calcutta.

Op 5 september 1997 gaf moeder Teresa haar leven terug aan de Heer. Zij kreeg, als hoge uitzondering en wat nog nooit iemand in India ten deel was gevallen, een staatsbegrafenis. Sober maar indrukwekkend. Zij werd opgevolgd door zuster Nirmala, een Hindoestaanse die door moeder Teresa was bekeerd. Moeder Teresa werd op 19 oktober 2003 door paus Johannes Paulus II zalig verklaard.

“Als je geen honderd mensen kan helpen, help er dan eentje.”
“De vrucht van stilte is het gebed, de vrucht van het gebed is geloof, de vrucht van het geloof is liefde, de vrucht van liefde is dienstbaarheid, de vrucht van dienstbaarheid is vrede.”
Woorden van Moeder Theresa

8 september: Maria's  Geboorte (feest)

Met vreugde vieren wij de geboorte van Maria. Als zij ter wereld komt die bestemd is om de moeder des Heren te worden breekt de dageraad van de verlossing aan en is de heilsbelofte, in het paradijs gedaan, haar vervulling nabij. De datum 8 september herinnert aan de inwijding van de kerk, gebouwd in Jeruzalem op de plaats van het huis waar Maria geboren is.maria geboorte

Gebed:
Heer, schenk genade aan allen die U dienen. Laat het geboortefeest van de maagd Maria bijdragen tot de vrede en het heil van allen die in haar moederschap de aanvang van de verlossing begroeten. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

petrus claver9 september: Petrus Claver, Monnik SJ

Petrus werd in 1581 in Noord-Spanje geboren in het plaatsje Verdu. In het jaar 1603 trad hij toe tot de congregatie van de Jezuïeten. Na zijn studie filosofie op het eiland Mallorca, kwam hij door toedoen van Alfonsus Rodriguez de kloosterportier, in aanraking met de negermissie. Franciscus vertrok naar West-Indie en in 1616 ontving hij de priesterwijding. Hij bevond zich in het centrum van de slavenhandel. In plaats van zijn zorgen te richten op de Spaanse kolonisten en de Indios, werd hij gegrepen door het lot van de negerslaven. Hij werd hun zielenherder en probeerde het lot van deze arme drommels, die in mensonwaardige situaties moesten leven, door de prediking van hoop, te verzachten. Niets was hem te veel om deze slaven, zonder thuis, te steunen en bij te staan. Vaak tot hij erbij neerviel. Hij steunde hun lichamelijk en geestelijk. Hij was arts, leraar, ziekenverpleger, collectant en natuurlijk priester. Hij heeft veertig jaren in deze omgeving gewerkt en moet meer dan 250.000 mensen hebben gedoopt. In het jaar 1654 stierf hij uitgeput en verteerd in Cartagena. Paus Leo XIII sprak deze bijzondere priester in 1888 heilig en in 1896 werd hij benoemd tot patroon van de negermissionering. Patroon van: Negermissionering

13 september: H. Johannes Chrysostomus (gedachtenis)

johannes chrysostomusJohannes werd omstreeks het jaar 349 geboren te Antiochië. Na zijn studies werd hij achtereenvolgens monnik en priester, in welke hoedanigheid hij zich bijzonder op de prediking toelegde. In 397 werd hij gekozen tot bisschop van Constantinopel. Hij toonde zich een goede herder, bezorgd voor zijn priesters en gelovigen, vanwie de geestelijke vorming hem zeer ter harte ging. In ongenade gevallen bij het keizerlijk hof en door afgunsten belaagd, moest hij tot twee maal toe in ballingschap gaan. Door zorgen en ontberingen uitgeput stierf hij op 14 september 407 bij Comana in Pontus. Om zijn grote welsprekendheid en zijn vele geschriften ten dienste van de geloofsleer en het christelijk leven heeft hij de naam "Guldenmond" (Chrysostomus) verdiend.

Gebed:
God, Gij zijt de kracht van allen die op U vertrouwen. Gij hebt de heilige bisschop Johannes Chrysostomus doen uitblinken door zijn gulden welsprekendheid en door de beproeving die hij heeft meegemaakt. Wij vragen dat de boodschap van deze heilige ons geloof verdiept en dat zijn voorbeeld ons volharding geeft en kracht. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

14 september: Kruisverheffing (Feest)

Op deze feestdag van het kruis van de Heer gaan onze gedachten uit naar Golgotha, waar Christus' voorzegging werd vervuld:"De Mensenzoon moet omhoog worden geheven, zoals Mozes eens de kruisverheffingslang omhoog hief in de woestijn, opdat een ieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben." (Joh. 3,14) Maar deze verheffing is ook het begin van de verheerlijking: na zich vernederd te hebben tot de kruisdood, is Jezus door de Vader hemelhoog verheven. Op deze dag zien wij gelovig op naar de Gekruisigde, die alle mensen tot zich trekt. In dit opzien naar het kruis ligt ook de oorsprong van dit feest: aan de viering van de inwijding van de Heilig Grafkerk te Jeruzalem (13 september 335) was de plechtigheid verbonden van het tonen van het heilig Kruis, dat ter verering werd opgeheven, zoals thans nog in onze kerken geschiedt op Goede Vrijdag.

Gebed:
God, om de mensen te verlossen heeft Uw eniggeboren Zoon Uw wil aanvaard, het kruis doorstaan. Wij vragen U: Laat ons in de hemel de weldaad van de verlossing ervaren, die de vervulling is van ons geloof. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

15 september: Heilige maagd Maria, Moeder van Smarten (gedachtenis)

Daags na het feest van Kruisverheffing herdenken wij de Moeder van Smarten, die onder het kruis stand van haar Zoon. In haar deelgenootschap aan Christus' lijden overwegen wij, hoezeer zij betrokken was bij het heilswerk.
Maria van smarten Gebed:
God, toen onze Heer aan het kruis was opgeheven, stond Zijn moeder naast Hem. Met Hem was zij in smarten, opdat Uw wil geschieden zou. Geef Uw kerk, die samen met Maria in Christus' lijden deelt, ook de vreugde van Zijn verrijzenis. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen

16 september: HH. Cornelius, paus en Cyprianus, bisschop, martelaren (gedachtenis)

cornelius paus en cyprianus bisschopCornelius werd in 251 tot bisschop van de kerk van Rome gewijd. Als zodanig had hij te kampen met het schisma van de Novatianen en werd hij door Cyprianus geholpen om zijn gezag te handhaven. Door keizer Gallus verbannen, stierf hij in 253 bij het huidige Civitavecchia. Zijn lichaam werd naar Rome overgebracht en in de catacombe van Callistus begraven.
Cyprianus werd omstreeks 210 te Carthago uit een heidense familie geboren. Na zijn bekering tot het Christendom werd hij priester. In 249 werd hij tot bisschop van zijn vaderstad gewijd. Door daad en geschrift toonde hij zich een goede herder in moeilijke tijden. Tijdens de kerkvervolging on Valerianus werd hij eerst verbannen en op 14 september 258 tot de marteldood veroordeeld.

Gebed:
God, Gij hebt in het leven van de heilige Cornelius en Cyprianus getoond, hoe een herder bekommerd moet zijn om het heil der mensen, hoe een getuigenis zegeviert in de marteldood. Vol vertrouwen op hun voorspraak vragen wij volharding en sterkte in het geloof, zodat ons leven ertoe bijdraagt in Uw kerk de eenheid te bewaren. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

17 september: H. Robertus Bellarmino, Bisschop en kerkleraar. (vrije gedachtenis)

Robertus werd in 1542 te Montepulciano in Toscane geboren. Na zijn intrede bij de Jezuïten in Rome en zijn priesterwijding was hij werkzaam als theoloog. Hij onderscheidde zich door zijn robertus bellarmino bisschop en kerkleraargodsdienstgesprekken ter verdediging van het geloof. Tevens was hij theologie-professor aan het Collegium Romanum. Als kardinaal bisschop van Capua was hij de Romeinse congregaties behulpzaam bij de oplossing van vele problemen die destijds werden voorgelegd. Hij stierf in 1621 te Rome.

Gebed:
God, tot de verdediging van het ware geloof in Uw kerk hebt Gij de heilige bisschop Robertus Bellarmino bekwaamheid en moed geschonken die bewondering verdienen. Wij vragen op voorspraak van deze heilige dat Uw volk ook thans zijn vreugde stelt in een ongerept geloof. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

17 september: H.Hildegard van Bingen, maagd

Hildegard werd geboren in Bermersheim (Duitsland) in het jaar 1098. Haar ouders waren van adellijke afkomst. Haar vader was graaf van Hildebert van Germersheim. Hildegard was een in zichzelf Hildegard von Bingen 2gekeerd meisje met een ziekelijke uitstraling. Al met de leeftijd van drie jaar had zij haar eerste mystieke ervaringen. Haar ouders brachten haar daarom op 8 jarige leeftijd naar het benedictinessenklooster Disibodenberg waar een tante van Hildegard Abdis was. Onder het toeziend oog van haar tante de zalige Jutta (zij was gravin) leerde Hildegard lezen en schrijven en kreeg zij les in Latijn. Toen Jutta in het jaar 1136 stierf werd Hildegard gekozen tot Abdis van het klooster. Al snel stond het klooster in groot aanzien in de wijde omtrek. Een tiental jaren later stichtte Hildegard een nieuw klooster in Bingen (Rupertsberg) en verlegde alle activiteiten naar dit nieuwe klooster. Zij werd oprecht geëerd door alle groten der aarde vanwege haar oprechtheid. Zij predikte boete en bekering en ontzag daarbij niemand. Zowel het gewone volk alsook de clerici en de adel kregen haar oprechte mening te horen. Daarom ook werd zij door vorsten, bisschoppen en koningen om raad gevraagd. Voor iedereen had zij een duidelijk en oprecht antwoord klaar. Meer als dertig jaren leidde zij het klooster in Bingen. Zij schreef als eerste arts haar bevindingen neer. Problemen over gezondheid en ziektebeelden kwamen in grote oplage in omloop. Zij was een mystica en deze ervaringen schreef zij, met behulp van een latinist, neer (Liber Scivias). Ook in geloofszaken wist zij met veel overgave een duidelijk antwoord neer te leggen. Vooral haar werken over de heilige Drie-eenheid zijn van onschatbare waarde gebleken. Zij was goed bevriend met de H.Bernardus van Clairvaux. zij wordt gezien als de stichteres van de gemeenschappelijke onderzoeken in Duitsland. Onverwoestbaar was haar inzet om al haar kennis aan anderen over te brengen getuigen de geschriften over religieuze zaken (Liber divinorum operum en liber vitae meritorum) maar ook natuurwetenschappelijk (liber subtilitatum diversarum naturarum). Op 17 september 1179 stierf Hildegard in haar klooster in Rupertsberg. Nog steeds geldt zij als een van de meest bijzondere heiligen. Patrones van: natuurwetenschappers, taalonderzoekers, esperantisten, goede raad

januarius bisschop en martelaar19 september: H.Januarius, bisschop en martelaar (vrije gedachtenis)

Samen met enige andere christenen onderging januarius, als bisschop van Beneventum, tijdens de kerkvervolging van Diocletianus de marteldood te Napels, waar hij bijzonder vereerd wordt.
Gebed:
God, tot op heden houdt de kerk de gedachtenis in ere van de heilige martelaar en bisschop Januarius. Wij vragen dat Gij ons de vreugde schenkt eens en voor altijd te behoren tot de gemeenschap van de heiligen. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

20 september: H.H. Andreas Kim Taegon, priester, en paulus Chong Hasang en gezellen, Martelaren van Korea (gedachtenis)andreas kim taegon priester

Door de inzet van enige leken is het christelijk geloof eerst in het begin van de 17de eeuw doorgedrongen in Korea. Er ontstond een krachtige en vurige gemeenschap zonder herders, die tot aan het jaar 1836 bijna alleen geleid en ondersteund werd door leken. In de loop van dat jaar kwamen de eerste missionarissen, afkomstig uit Frankrijk, heimelijk het land binnen. Uit deze gemeenschap zijn gedurende de vervolgingen in de jaren 1839, 1846 en 1866 honderd heilige martelaren voortgekomen. Onder hen treden op de voorgrond de eerste priester en ijverige herder voor het heil van de mensen , Andreas Kim Taegon, en de uitstekende lekenapostel, Paulus Chong Hasang. De anderen zijn merendeels leken.

Gebed: God, Schepper en heil van alle volken, Gij hebt op wonderbare wijze het volk van Korea opgeroepen tot het katholieke geloof en het aangenomen als Uw kinderen; Gij hebt het laten groeien door het roemrijk geloofsgetuigenis van de heilige martelaren Andreas, Paulus en hun gezellen. Wij bidden U: laat ook ons, naar het voorbeeld van deze voorsprekers, tot de dood volharden in Uw geboden. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

21 september: H. Matteüs, apostel en evangelist (feest)

Matteüs, te Kafarnaüm geboren, oefende het beroep van belastingontvanger uit, toen hij door Jezus geroepen werd. Hij is de schrijver van een evangelie in de Hebreeuwse taal en heeft, volgens een overlevering, in het Oosten het geloof verkondigd.

Gebed:
God, in Uw barmhartigheid hebt Gij de tollenaar Matteüs geroepen om een heilige apostel te worden. Help ons door zijn voorbeeld U te volgen en ons met kracht aan U te hechten. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen

23 september: H. Pater Pio, priester

pio priesterPadre Pio werd geboren op 25 mei 1887 in het kleine dorpje Pietrelcina in de provincie Benevento. Zijn vader heette Grazio Forgione en zijn moeder Maria Guiseppa Di Nunzio. Ze waren arme landbouwers die verplicht waren tot twee maal toe hun heil ergens anders te gaan zoeken. Hij was het vierde kind uit een gezin van zeven. Zijn eigenlijke naam was Francesco. Leren kon Francesco niet. Pas op latere leeftijd bleek dat hij zeer intelligent was en was in staat in twee jaar tijd de gehele stof van de lagere school te doorlopen. Hij verlangde ernaar om priester te worden. Door toedoen van de bedelmonnik frater Camillo besloot hij toe te treden tot de orde van de Capucijnen. Op 6 januari 1903 trad hij in bij de orde van de Capucijnen en ving een nieuw leven aan in het klooster van Morcone. Hij ontving de naam frater Pio dia Pietrelcina en behield deze naam voor de rest van zijn leven. In 1904 werd frater Pio ziek en zijn mystiek lijden kreeg hier zijn eerste aanvang. In 1907 legde hij de plechtige gelofte af en op 10 augustus 1910 werd hij in de dom van Benevento tot priester gewijd en heette van toen af padre Pio. Hij was toen 23 jaar en gebruikelijk was dat men de wijding op 24 jarige leeftijd mocht ontvangen. Steeds vaker werd pater Pio ziek en op 28 juli 1916 werd hij naar het klooster van San Giovanni Rotondo gezonden waar hij de rest van zijn leven verblijven zou. Op 20 september 1918 voltrokken zich bij hem voor het eerst de zichtbare mystieke tekenen die hij zijn gehele leven zouden beheersen. Het waren de open scherpe wonden van Jezus die hij droeg en waaruit bloed stroomde. Niemand kon ze genezen. De wonden stonken niet maar er kwam een lieflijke geur vandaan. Steeds vaker onderwierp men hem aan onderzoeken totdat paus Pius XII hem in bescherming nam. Door zijn stigmata en de talrijke wonderen bleven de pelgrims in stromen naar hem toekomen. In 1957 werd hij door de paus ontslagen van de gelofte van armoede. Op zondag 22 september 1968 zakte hij tijdens de viering van de hoogmis in elkaar. Hij was aan het einde van zijn krachten. en in de nacht van zondag op maandag sliep hij vredig in. Zijn leven werd gekenmerkt door verering en vervolging. Steeds heeft hij geprobeerd de stigmata te verbergen die hij 50 jaren heeft gedragen. Zijn leven bestond uit dienstbaarheid naar de gelovigen en gehoorzaamheid naar de oversten. Paus Johannes Paulus II heeft hem in 1999 zalig gesproken. Drie jaar later, op 16 juni werd hij heilig verklaard. Een Amerikaanse piloot raakte tijdens de oorlog bij een van zijn vluchten in ernstige moeilijkheden. Hij was niet in staat zijn vliegtuig en de bemanning in veiligheid te brengen totdat hij een hoofd in de wolken zag die hem de weg wees naar een veiliger oord. Hij vond dit voorval zeer vreemd maar zweeg erover en besteedde er geen aandacht meer aan. Toen op die maandag 23 september 1968 het overlijden van Pater Pio in de gehele wereld werd bekend gemaakt, herkende de piloot het gezicht van de pater. Het was deze pater die hem tijden de vlucht gewezen had hoe hij veilig kon landen.

26 september: HH. Cosmas en Damianus, martelaren (vrije gedachtenis)

Uit oude documenten blijkt dat deze heiligen (vereerd als geneesheren die kosteloos hun diensten aanboden) afkomstig zijn uit Syrië, waar een kerk boven hun graf te Cyrrhus was gebouwd. Van daaruit heeft hun verering zich naar Rome en over de gehele wereld verbreid.cosmas en damianus

Gebed:
Heer, laat ons Uw grootheid prijzen bij de gedachtenis van de heilige martelaren Cosmas en Damianus. Want Gij geeft de heiligen eeuwige heerlijkheid en voorziet op wonderbare wijze in onze noden. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

27 september: H. Vincentius de Paul, priester (gedachtenis)

Vincentius werd in 1581 in Gascogne geboren. Na zijn priesterwijding was hij als pastoor werkzaam bij Parijs. Met het oog op betere opleiding van de geestelijkheide stichtte hij de congregatie van de vincentius de paulMissie (Lazaristen), die zich ook aan het werk van de volksmissies wijdde. Samen met de heilige Louise de Marillac stichtte hij tevens de congregatie van de Dochters van Liefde om in de noden van de armen te voorzien. Hij stierf te Parijs in 1660.

Gebed:
God, Gij hebt de heilige Vincentius de Paul de hoedanigheden gegeven die een priester tot apostel maken: aandacht voor de armen en bekwaamheid om priesters in het geestelijk leven voor te gaan. Beziel ons met eenzelfde geest: dat wij alle mensen in onze liefde betrekken en dat zijn inzicht ook ons tot daden brengt. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

wenceslaus martelaar28 september: H. Wenceslaus, martelaar (vrije gedachtenis)

Wenceslaus werd omstreeks 907 geboren in Bohemen en door zijn grootmoeder in het christelijk geloof opgevoed. Rond 925 nam hij het bestuur van het hertogdom op zich. Bij zijn regering ondervond hij veel moeilijkheden van de kant van zijn onderdanen, die hij tot een christelijke levenswijze wilde bekeren. Op aanstoken van zijn broer Boleslav werd hij in 935 verraderlijk vermoord. Al speodig werd hij als martelaar vereerd. Hij is de voornaamste patroon van Bohemen.

Gebed:
God, bij U heeft de heilige martelaar Wenceslaus de kracht gevonden aan Uw koninkrijk de ereplaats te geven boven macht en aanzien in de wereld. Geef dat niets ons van U vervreemdt en dat wij met hart en ziel aan U trouw blijven. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

28 september: HH. Laurentius Ruiz en gezellen, martelaren van Japan (vrije gedachtenis)

In de eerste helft van de 17de eeuw hebben 16 martelaren, Lorenzo Ruiz en zijn gezellen, in de Japanse stad Nagasaki hun bloed uit liefde voor Christus vergoten (1633-1637). Deze groep van martelaren bestond uit leden van de orde van de heilige Dominicus en van daartoe behorende broederschappen, onder wie negen priesters, twee broeders, twee zusters en drie leken. Een van hen was Lorenze Ruiz, een huisvader van Filippijnse afkomst. Op verschillende tijdstippen en in verschillende omstandigheden hebben al deze martelaren het christelijk geloof op de Filippijnen, op Taiwan en in Japan verbreid.Zij vormen een bijzonde3r bewijs voor de universaliteit van het Christendom en hebben als onovertroffen missionarissen rijkelijk het zaad uitgestrooid voor de toekomstige christenheid, dankzij het voorbeeld van hun leven en dood.

Gebed:
Heer onze God, Uw heilige martelaren Laurentius Ruiz en gezellen hebben ondanks leed en vervolging U en de naaste met volharding gediend. Wij bidden U: schenk ons hetzelfde geduld, want Uw Koninkrijk behoort aan hen die vervolgd worden om gerechtigheid. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

29 september:HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen (feest)michal gabril en rafal aartsengelen

In de heilige Schrift worden met deze drie namen engelen aangeduid die door God belast werden met een bijzondere opdracht met betrekking tot het heil van de mensen. In het christelijk spraakgebruik worden zij daarom van oudsher "aartsengelen" genoemd. Eeuwenlang werd op 29 september de inwijding herdacht van de basiliek van de heilige Michaël aan de Via Salaria buiten Rome. In deze viering heeft men vaak ook de andere engelen opgenomen.

Gebed:
God, wonderbaar is Uw voorzienigheid: engelen en mensen hebt gij tot Uw dienst geroepen. Wij vragen dat zij die bij U in de heerlijkheid aanwezig zijn en U dienen als de Allerhoogste, bij ons de boden van Uw vreugde zijn, de bewaarders van Uw vrede. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


30 september:H. Hieronymus, priester en kerkleraar (gedachtenis)

Hieronymus werd omstreeks 340 te stridon in Dalmatië geboren. Tijdens zijn studie te Rome werd hij aldaar gedoopt. In zijn verlangen naar een ascetisch leven trok hij naar het Oosten waar hij zich als kluizenaar vestigde. Als priester naar Rome teruggekeerd werd hij secretaris van paus Damasus en begon hij de heilige schrift in het Latijn te vertalen. Tevens bevorderde hij het religieuze leven. De rest van zijn leven bracht hij in Bethlehem door, waar hij zich op bijzondere wijze voor de kerk verdienstelijk maakte door het schrijven van vele theologische werken, vooral bijbelcommentaren. Hij stierf in 420 te Bethlehem.

Gebed:
God, Gij hebt de heilige priester Hiëronymus een levendige liefde voor de Schrift gegeven. Wij vragen dat Uw volk de weg vindt naar de tafel van Uw goddelijk Woord en daar ontdekt hoe al wat leeft bij U begint. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.