Heiligendagen in augustus

1 augustus:H. Alphonus Maria de'Liguori, bisschop en kerkleraar (gedachtenis)

alphonsus maria deliguoriAlphonsus werd in 1696 te Napels geboren; na zijn promotie in het burgerlijk en kerkelijk recht werd hij priester en stichtte hij de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser (redemptoristen). Om het christelijk leven onder de mensen te bevorderen wijdde hij zich aan de prediking en schreef hij boeken, vooral op het gebied van de moraaltheologie, waarvan hij sindsdien als een meester geldt. Bisschop gekozen van Santa Agata dei Goti, trad hij na korte tijd af en stierf hij in 1787 ten huize van zijn medebroeders in Pagani.

Gebed:
God, Gij geeft telkens weer nieuwe bezieling aan Uw Kerk door het leven voorbeeld van heiligen. Verleen dat wij bij de dienst aan Uw volk de wegen bewandelen, die de heilige bisschop Alphonsus Maria is gegaan, en dat wij evenals hij het loon ontvangen in de hemel. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


2 augustus:H. Eusebius van Vircelli, bisschop (vrije gedachtenis)

eusebius v. vercelliEusebius werd in het begin van de vierde eeuw op Sardienië geboren. In Rome trad hij toe tot de geestelijke stand en werd in 345 gekozen tot eerste bisschop van Vircelli. Door zijn prediking verbreidde hij het geloof en was hij de grondlegger van het kloosterleven in zijn bisdom. Door keizer Constantiuswerd hij omwille van het geloof verbannen. Na veel lijden keerde hij in zijn stad terug, waar hij al zijn krachten besteedde om het christelijk geloof te herstellen van de slagen die de Arianen hadden toegebracht. Hij stierf te Vercelli in 371.

Gebed:
Heer God, geef ons de volharding waarmee de heilige bisschop Eusebius zich voor de godheid van Uw Zoon heeft ingezet. Bevestig ons in het geloof dat hij verkondigd heeft en laat ons eenmaal met hem delen in het leven van Uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


4 augustus:pastoor van Ars. (gedachtenis)

Jean-Marie Vianney werd in 1786 in de omgeving van Lyon geboren. Eerst na veel moeilijkheden overwonnen te hebben kon hij priester gewijd worden. Benoemd tot pastoor in het dorp Ars in het bisdompastoor van ars Belley, leidde hij zijn parochie op zeer bijzondere wijze door zijn voortdurende prediking, en bracht deze door zijn versterving, gebed en naastenliefde tot grote bloei. Als biechtvader had hij een grote naam en allerwegen kwam men naar hem toe om zijn geestelijke bijstand te vragen. Hij stierf in 1859.

Gebed:
God, in Uw almacht en barmhartigheid hebt Gij de pastoor van Ars geheiligd om zijn zorg voor het heil van de mensen. Wij vragen U op zijn voorspraak, dat ook wij door naastenliefde onze broeders voor Christus winnen en eenmaal met hen de eeuwige heerlijkheid ontvangen.. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


6 augustus:Gedaanteverandering van de Heer (Feest)

Veertig dagen vóór het feest van Kruisverheffing (14 september) herinnert de feestelijke viering van de Gedaanteverandering van de Heer eraan hoe Christus Zijn leerlingen wilde voorbereiden op Zijn dood aan het kruis. Zijn verheerlijking op de berg is niet alleen een voorspel van Zijn verrijzenis, maar ook een aankondiging van onze aanneming tot kinderen van God en van de heerlijkheid die eens het gehele Lichaam van Christus ten deel zal vallen.

Gebed:
God, toen Uw Zoon in heerlijkheid verschenen is, hebt Gij de kern van het geloof, de verwachting van het kindschap Gods, door het getuigenis van Mozes en Elia bevestigd. Verleen dat wij luisteren naar de stem van Uw welbeminde Zoon en voor altijd mede-erfgenamen worden van Christus Jezus, onze Heer, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


7 augustus:H. Sixtus II, paus, en gezellen, martelaar (vrije gedachtenis)

sixtus II en gezellenSixtus werd in 257 bisschop gewijd van de Kerk van Rome; toen hij een jaar later op de begraafplaats van Callistus de liturgie vierde, werd hij op bevel van keizer Valerianus door soldaten gevangen genomen en met vier Romeinse diakens onmiddellijk ter dood gebracht (6 augustus 258). Hij werd ter plaatse begraven. De kerkschatten vertrouwde hij ote aan de diaken Laurentius (zie 10 augustus)

Gebed:
Almachtige God, Gij hebt de heilige Sixtus en de zijnen de moed geschonken hun leven prijs te geven voor Uw Woord en het getuigenis van Jezus. Wij vragen U: maak ons door de kracht van de heilige Geest ontvankelijk voor dit geloof en geef ons moed daarvan te getuigen. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


7 augustus:H. Cajetanus, priester (vrije gedachtenis)

Cajetanus werd in 1480 geboren te Vicenza. Hij studeerde rechten in Padua en stichtte, na zijn priesterwijding, te Rome een religieuze gemeenschap (theatijnen genaamd) om het apostolisch leven te cajetanusbevorderen. Na een leven van gebed en daadwerkelijke naastenliefde stierf hij te Napels in 1547.

Gebed:
God, Gij hebt de heilige priester Cajetanus de genade geschonken te leven in de geest van de eerste christengemeente. Op zijn voorspraak vragen wij: verleen ons door zijn voorbeeld steeds op U te vertrouwen en te zoeken naar Uw Rijk. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


dominicus8 augustus:H. Dominicus, priester (gedachtenis)

Dominicus werd omstreeks 1170 te Caleruega in Spanje geboren. Na zijn theologische studies te Palencia werd hij kannunik aan de kathedraal van Osma. Tegenover de dwaalleer van de Albigenzen werkte hij met succes voor het behoud van het geloof door middel van de prediking en een voorbeeldig leven. Daartoe trok hij ook anderen aan en stichtte hij de orde der predikbroeders. Hij stierf te Bologna op 6 augustus 1221.

Gebed:
Heer, door het prediken van Uw waarheid is de heilige Dominicus een steun geweest voor Uw Kerk. Laat hij voor ons een hulp blijven door zijn voorbeeld en een toegewijde voorspreker zijn bij U. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


9 augustus: Heilige Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein), maagd en martelares, edth stein2
patrones van Europa (Feest)

Edith Stein werd op 12 oktober 1891 geboren in Breslau als jongste kind in een joods gezin.
Tijdens een onderbreking van haar schoolopleiding in het jaar 1906 verliest zij haar geloof in een persoonlijke God. Zij blijft echter op zoek naar een nieuwe levensinhoud. Zij studeert filosofie, geschiedenis en germanistiek. Daarbij maakt zij kennis met de filosoof Edmund Husserl, van wie zij later assistente wordt. In het jaar 1921 besluit zij katholiek te worden na het lezen van het boek "Leven van de heilige Teresia van Avila door haarzelf geschreven". Het jaar daarop wordt zij gedoopt en gevormd. In 1933 (14 oktober) vindt haar intrede plaats in de Karmel te Keulen. Bij haar inkleding ontvangt zij de kloosternaam: Teresia Benedicta van het Kruis. Tijdens haar verblijf in het klooster schrijft zij literaire, filosofische en hagiografische werken. Vanwege de bedreigingen van het fascisme neemt zij op 31 december 1938 afscheid van de Karmel in Keulen en verhuist naar de Karmel in Echt (Limburg). Als gevolg van het herderlijk schrijven van de Nederlandse bisschoppen – op 26 juli 1942 in alle kerken voorgelezen – werden op 2 augustus ook tot het katholicisme bekeerde joden gevangen genomen. Tot hen behoorden Edith Stein en haar zus Rosa. Zij werden op transport gesteld naar Auswitz, waar beiden op 9 augustus de dood vonden in de gaskamers van Auswitz-Birkenau. Edith Stein legde zo met overtuiging getuigenis af van haar geloof in de God van alle leven. Zij werd op 1 mei 1987 door paus Johannes Paulus II te Keulen zalig verklaard.

Edith Stein blijft een fascinerende heilige van onze tijd,
een belangrijk religieus denkster én een sleutelfiguur in de
ingewikkelde relatie tussen Kerk en jodendom.


Laurentius10 augustus:H. Laurentius, diaken en martelaar, patroon van het bisdom en de stad Rotterdam. (feest)

Als diaken van de kerk van Rome stierf Laurentius tijdens de vervolging onder Valerianus, vier dagen na paus Sixtus II en zijn vier medediakens. Hij kreeg opdracht van Sixtus II om te zorgen voor de schatten van de Kerk toen deze werd gevangen genomen. De keizer hoorde hiervan en eiste van Laurentius dat hij hem de schatten van de Kerk zou brengen. Laurentius vroeg een aantal dagen de tijd. Hij verdeelde de schatten onder de armen van Rome op voorwaarde dat zij naar het plein voor de keizer zouden komen. Toen Laurentius bij de keizer kwam en deze hem vroeg waar de schatten nu waren antwoordde Laurentius terwijl hij naar de armen wees:"Dit, keizer, zijn de schatten van de Kerk!" Keizer Valerianus voelde zich beetgenomen en liet Laurentius de marteldood ondergaan door hem levend te roosteren.
En het verhaal gaat dat Laurentius op een zeker moment tijdens zijn marteling tegen zijn beulen zei: "Draai mij nu maar om; aan deze kant ben ik gaar!".
Zijn graf bevindt zich bij de Via Tiburtina op de Ager Veranus, waar Constantijn de Grote een basiliek oprichtte. Reeds in de vierde eeuw was zijn verering in de gehele Kerk verbreid.

Gebed:
God, in zijn vurige liefde tot U heeft de diaken Laurentius U trouw gediend en werd hij in de marteldood verheerlijkt. Doe ons liefhebben wat hij heeft liefgehad en volbrengen wat hij ons heeft geleerd. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen


11 augustus: H.Clara (gedachtenis)

Clara werd in 1193 te Assisi geboren. Zij volgde haar stadgenoot Franciscus op de weg van de armoede en stichtte een orde van slotzusters. Zij leidde een verstorven leven, rijk aan werken van naastenliefde en godsvrucht. Zij stierf in 1253.

Clara van AssisiGebed:
God, in Uw barmhartigheid hebt Gij de heilige Clara de armoede doen liefhebben. Verleen ons op haar voorspraak: Christus in de geest van armoede na te volgen en U eenmaal te aanschouwen in Uw rijk. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


13 augustus:H.H. Pontianus, paus en Hippolytus, priester, martelaren (vrije gedachtenis)

Pontianus werd in 231 tot bisschop van Rome gewijd; door keizer Maximinus werd hij in 235 samen met de priester Hippolytus naar Sardinië verbannen. Daar trad hij af als paus en stierf hij. Zijn lichaam werd bijgezet op de begraafplaats van Callistus; dat van Hippolytus bij de Via Tiburtina. Reeds in het begin van de vierde eeuw werden beiden door de Kerk van Rome als martelaren vereerd.

Gebed:
Heer, wij vragen U dat het lijden van de gerechtigen, kostbaar in Uw ogen, onze liefde aan kracht doet winnen en ons geloof altijd verstevigd. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


maximiliaan maria kolbe14 augustus:H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester en martelaar (gedachtenis)

Maximiliaan Maria Kolbe werd op 8 januari 1894 in Polen geboren. Hij trad op jeugdige leeftijd in bij de Minderbroeders-Conventuelen en werd in 1918 te Rome priester gewijd. In zijn vurige liefde tot de Moeder Gods stichtte hij een vereniging onder de naam van "Ridderschap van de Onbevlekte". Als missionaris in Japan zette hij zich in voor de uitbreiding van het christelijk geloof. Na zijn terugkeer in Polen heeft hij tijdens de Tweede Wereldoorlog veel leed en ellende doorstaan in het concentratiekamp Auschwitz. Daar kwam op 14 augustus 1941 een einde aan zijn werkzaam leven, dat hij opofferde om het leven van medegevangenen te redden.

Gebed:
God, Gij hebt de heilige priester en martelaar Maximiliaan Maria Kolbe, die een vurig vereerder was van de Onbevlekte Maagd, vervuld met liefde tot de naaste en met ijver voor het heil van de mensen. Geef dat wij ons op zijn voorspraak ter ere van Uw Naam inzetten voor het heil van anderen, om zo tot in de dood gelijkvormig te worden aan Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


15 augustus:Maria Tenhemelopneming (hoogfeest)

De herdenking van het ontslapen of de dood van Maria is tevens de viering van haar verheerlijking: van de opneming van haar persoon in de heerlijkheid bij Christus de Heer. Op deze dag overwegen wij hoe de moeder van de Heer haar Zoon in Zijn paasmysterie is gevolgd. Haar is reeds het volmaakte geluk ten deel gevallen dat ons allen wacht als volgelingen van Christus, die door Maria mens is geworden.
Maria Tenhemelopneming 1Gebed:
Almachtige eeuwige God, Gij hebt de onbevlekte Maagd, de moeder van de Heer, met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Wij vragen U: open onze ogen voor het geluk dat ons wacht en laat ons met Maria delen in Uw heerlijkheid. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


tarcisius15 augustus: H. Tarcisius 
Tarcísius was een Romeinse jongeling die stierf voor het christelijk geloof. In de Katholieke Kerk wordt hij vereerd als heilige en martelaar.

Tarcisius werd in de derde eeuw geboren te Rome. Hij was onderweg om de heilige communie te brengen naar de zieken. Daarbij werd hij lastiggevallen door niet-christenen die er bij hem op aandrongen om de communie te laten zien. Tarcisius weigerde dit. Vervolgens werd hij door de heidenen gestenigd, die hem dood langs de wegrand lieten liggen.

Tarcisius is de patroon van de misdienaars en arbeiders. Hij wordt afgebeeld met de Heilige Communie, een palmtak en met stenen in zijn hand. Zijn gedachtenis is op 15 augustus. De palmtak is het teken van zijn martelaarschap en de stenen verwijzen naar de manier waarop hij gestorven is.


16 augustus: H. Rochus, pelgrim
Rochus werd rond het jaar 1298 in de Franse stad Montpellier geboren. Hij was de zoon van vrome ouders die reeds vroeg stierven. Rochus gaf al zijn bezittingen weg aan de armen van de stad. Hij wilderochus voortaan zonder middelen door de wereld pelgrimeren. Als eerste doel stelde hij zich Rome voor. Op weg naar de eeuwige stad openbaarde zich dat Rochus wonderlijke genezingen kon verrichten. Veel zieken die aan de pest leden werden door hem door het kruisteken genezen. Ook in Rome werden op deze wijze velen van hun ziekte genezen. Op zijn terugreis naar zijn geboortestad werd Rochus zelf ernstig ziek. Hij leed aan de pest.

De legende vertelt dat Rochus zich in het bos in een hut in de buurt van de stad Piacenza vestigde om niemand te besmetten en daar in alle rust te sterven. Door een engel, die hem verscheen, kreeg hij weer moed. Dagelijks werd hem door een hond vers brood gebracht. Gesterkt door gebed en voeding kon hij zijn terugreis weer opnemen. Hij had het plan genomen om te pelgrimeren naar Santiago. In zijn geboortestad Montpellier werd hij echter door niemand herkend. Hij werd zelfs vijandig bejegend en in een kerker geworpen omdat men dacht dat hij een spion was (het was oorlogstijd). Gelaten liet hij alle leed over zich komen en droeg zijn lijden aan de Gekruisigde op. Hij bleef zwijgen over zijn werkelijke herkomst. Na meer als vijf jaar gevangenis stierf Rochus op 32 jarige leeftijd. Pas toen hij gestorven was herkende men hem aan zijn moedervlek boven aan zijn been.

Patroon van: Gevangenen, zieken, ziekenhuizen, artsen, apothekers, chirurgen, boeren, kunsthandelaren, tuinlui, meubelmaker, stratenmakers
Patroon tegen: Pest, besmettelijke ziekten, cholera, hondsdolheid, beenkwalen, knieaandoeningen, ongelukken.


stefanus van hongarije16 augustus:H. Stefanus van Hongarije (vrije gedachtenis)

Stefanus werd omstreeks het jaar 969 in Pannonië geboren. Na zijn overgang tot het Christendom werd hij in het jaar 1000 tot koning van Hongarije gekroond. Hij was een rechtvaardig bestuurder, een vredelievend vorst, een vroom christen die het ernstig nam met de wetten van de Kerk en bedacht was op het geluk van zijn onderdanen. Hij richtte verscheidene bisdommen op en bevorderde, zoveel hij kon, het leven van de Kerk. Hij stierf in Alba Regalis (het huidige Szekesfehérvar) in het jaar 1038.

Gebed:
Almachtige God, wij gedenken de heilige Stefanus die als koning van Hongarije heeft bijgedragen tot de verspreiding van het Christendom. Wij vragen U dat deze heilige in de hemel de voorspreker mag zijn van Uw Kerk. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


17 augustus:H. Jeroen (missionaris)

Jeroen behoorde tot een adellijke familie in Schotland en kwam naar West-Friesland om als missionaris te werken. In 856 werd hij bij een inval en plundertocht van de Noormannen in Noordwijk gevangenjeroen genomen. De Noormannen eisten dat hij aan de heidense goden zou offeren, en toen hij dit weigerde, vermoordden zij hem met het zwaard. Hij werd te Noordwijk begraven, maar de christenen waren er zich aanvankelijk niet van bewust dat het een heilige martelaar betrof. Zoete geur Jeroen nam hier geen genoegen mee. Hij verscheen in 955 aan een vrome boer, Nothbodo, met de opdracht om zijn verwaarloosde gebeente naar de abdijkerk van Egmond over te brengen. Toen het in aanwezigheid van Balderik, de bisschop van Utrecht, werd opgegraven, verspreidde zich een zoete geur. Zowel zijn verschijning als de hemelse geur waren het bewijs dat men met een heilige te doen had. De relieken van Jeroen zijn tot in de zestiende eeuw te Egmond bewaard gebleven, maar kwamen na enige omzwervingen in 1892 grotendeels weer in Noordwijk terecht. Verloren zaken Vooral vroeger waren heiligen gewend om wonderen te doen. Zo ook Jeroen. Boer Nothbodo had drie hengsten die gestolen werden. Hij ondernam een zoektocht in de bossen en bleef slapen bij de plek waar Jeroen eens verscheen. In een nieuwe verschijning wees hij de boer de plaats, waar de dieven de paarden hadden vastgebonden. Dit wonderverhaal laat zien dat al lang vóór Antonius van Padua een heilige werd aangeroepen als patroon van verloren zaken. Jeroen wordt in de kunst voorgesteld in priesterlijke kleding met een zwaard en een valk in de hand. Het zwaard duidt op zijn marteldood. De valk verwijst naar zijn adellijke afkomst: de valkenjacht was het voorrecht van de adel.


johannes Eudes19 augustus:H. Johannes Eudes, priester (vrije gedachtenis)

Jean Eudes werd in 1601 geboren in het bisdom Séez (Frankrijk). Na zijn priesterwijding predikte hij vele jaren lang in talrijke parochies. Hij richtte een congregatie op voor de semenarie-opleiding van goede priesters. Een tweede congregatie stichtte hij voor reclasseringswerk onder vrouwen. Vóór alles bevorderde hij de devotie tot het heilig Hart van Jezus en tot het Hart van Maria. Hij stierf in 1680.

Gebed:
God, Gij hebt de heilige priester Johannes Eudes uitverkoren om de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen. Help ons naar zijn voorbeeld en zijn leer, trouw te blijven aan het licht van het Evangelie en U te leren kennen en ervaren. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


20 augustus:H. Bernardus, abt en kerkleraar (gedachtenis)

Bernardus werd in 1090 bij Dijon (Frankrijk) geboren. In 1111 trad hij in bij de monniken van Cîteaux. Niet lang daarna tot abt van het klooster van Clairvaux gekozen, toonde hij zich door woord en bernardusvoorbeeld een uitstekend geestelijk leidsman voor zijn ordebroeders. Toen schisma's de Kerk verdeelden, trok hij heel Europa door om de vrede en de eenheid te herstellen. Zijn vele geschriften zijn vooral van theologische aard en hebben veelal betrekking op de opgang van de mens naar God. Hij stierf in 1153.

Gebed:
God, Gij hebt de heilige abt Bernardus de ijver voor Uw huis gegeven; zo was hij licht en vuur voor heel de Kerk. Op zijn voorspraak vragen wij, dat eenzelfde geest ons bestaan bezielt en dat wij ons als kinderen van het licht gedragen. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


21 augustus:H. Piux X, paus (gedachtenis)

Guiseppe Sarto werd in 1835 in het dorp Riese (in het gebied van Venetië) geboren. Na zijn priesterwijding was hij ijverig in verschillende parochies werkzaam. Achtereenvolgens werd hij bisschop vanpiux x paus Mantua en patriarch van Venetië. In 1903 werd hij tot paus gekozen. Overeenkomstig zijn devies "Alles hernieuwen in Christus" leefde hij in eenvoud en onthechting, en toonde hij een grote geestkracht. Hierdoor was hij in staat het christelijk leven onder de gelovigen te bevorderen en krachtig op te treden tegen dwalingen. Hij stierf op 20 augustus 1914.

Gebed:
God, om het katholiek geloof te bewaren en alles in Christus te vernieuwen hebt Gij aan de heilige paus Pius de wijsheid en de moed van een apostel gegeven. Verleen dat wij naar zijn voorbeeld de wegen gaan die hij heeft aangewezen, en het eeuwig loon ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


22 augustus:H. Maagd Maria, Koningin (gedachtenis)

Maria 2De liturgische viering van Maria als koningin, door paus Pius XII bij gelegenheid van het Mariajaar 1953-1954 ingevoerd, sluit nauw aan bij het feest van 15 augustus: door de herdenking van de tenhemelopneming van Maria erkent de Kerk de verheerlijking van Jezus' moeder. Op deze dag viert zij Maria als koningin van hemel en aarde, die in haar moederliefde een voorspreekster is voor alle mensen op hun weg naar de heerlijkheid van de kinderen Gods.

Gebed:
God, Gij hebt Maria uitverkoren om voor ons allen moeder en koningin te zijn. Verleen genadig dat wij vertrouwen op haar voorspraak en in Uw Koninkrijk de heerlijkheid bereiken die Gij Uw kinderen hebt toebedacht. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


23 augustus: H. Rosa van Lima, maagd (vrije gedachtenis)

Rosa werd in 1586 te Lima in Peru geboren. Reeds als kind leidde zij thuis een ascetisch leven. Later onderscheidde zij zich door als lid van de Derde Orde van de heilige Dominicus door haar rosa van limaboetvaardig leven en door haar contemplatie. Zij stierf op 24 augustus 1617.

Gebed:
God, Gij hebt de heilige Rosa geroepen om uit liefde tot U de wereld te verlaten en een leven van boetvaardigheid te leiden, alleen gewijd aan U. Geef dat wij, op haar voorspraak, zo de weg ten leven zoeken dat wij de overvloed van Uw vreugde vinden in de hemel. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


24 augustus:H. Bartolomeüs, apostel (feest)

Bartolomeüs was afkomstig uit Kana. Door tussenkomst van de apostel Filippus ontmoette hij Jezus. Volgens een bepaalde overlevering heeft hij na Christus' hemelvaart het Evangelie in India verkondigd, waar hij de marteldood is gestorven.

Gebed:
Heer, versterk in ons het geloof waarmee de heilige apostel Bartolomeüs zich van harte aan Uw Zoon verbonden heeft. Verleen, op zijn bede, dat Uw Kerk voor alle volken een levend teken wordt van de verlossing. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.25 augustus:H. Jozef de Calasanz , priester (vrije gedachtenis)

jozef de calasanz priesterJosé de Calasanz werd in 1557 in Aragon geboren. Na uitstekende studies was hij als priester werkzaam in zijn vaderland. Vervolgens vertrok hij naar Rome, waar hij een kosteloze volksschool oprichtte en een congregatie stichtte voor het onderwijs aan arme kinderen. Hij had veel tegenwerking te verduren; valse beschuldigingen van de zijde van hen die afgunstig waren op zijn werk bleven hem niet bespaard. Hij stierf te Rome in 1648.

Gebed:
God, Gij hebt de heilige priester Jozef de Calasanz toegerust met liefde en geduld, en hem zo in staat gesteld zich geheel te wijden aan de jeugd. Wij vragen U: verleen dat wij die deze wijze leidsman als heilige vereren, hem ook navolgen in het doorgeven van de waarheid. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen


27 augustus:H. Monica (gedachtenis)

Monica werd in 331 te Tagaste in Noord-Afrika geboren uit christelijke ouders. Op jeugdige leeftijd werd zij aan een zekere Patricius ten huwelijk gegeven. Een van haar kinderen was Augustinus, voor monicawiens bekering zij onder tranen tot God heeft gebeden. Zij is het voorbeeld van een goede moeder, die haar geloof versterkte door gebed en ervan getuigde door een deugdzaam leven. Zij stierf te Ostia in 387.

Gebed:
God, Gij schenkt vertroosting aan hen die bedroefd zijn en barmhartig hebt Gij de heilige Monica verhoord, toen zij onder tranen heeft gebeden voor de bekering van haar zoon Augustinus. Geef ons op hun voorspraak, dat ook wij om begane fouten treuren en bij U vergeving vinden en genade. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


28 augustus:H. Augustinus, bisschop en kerkleraar (gedachtenis)

augustinusAugustinus werd in 354 te Tagaste in Noord-Afrika geboren. Na een woelige jeugd en een bewogen studentenleven werd hij in Milaan tot het geloof bekeerd en in 387 door bisschop Ambrosius gedoopt. Na zijn terugkeer in zijn vaderland leidde hij een ascetisch leven en werd hij gekozen tot bisschop van Hippo. Vierendertig jaar lang was hij een voorbeeld voor zijn gelovigen die hij onderrichtte door zijn talrijke preken en geschriften, waarin hij ook tegen de dwalingen van zijn tijd krachtig optrad en de geloofsleer op een knappe wijze verduidelijkte. Hij stierf in het jaar 430.

Gebed:
Heer, vernieuw in Uw kerk de gezindheid, waarvan Gij de heilige bisschop Augustinus hebt doordrongen. Wij vragen U: wek ook in ons de dorst naar U alleen, de bron van ware wijsheid, trek ons naar U, die de oorsprong van de hoogste liefde zijt. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen


29 augustus: H. Marteldood van de heilige Johannes de Doper (gedachtenis)

Zoals van alle andere heiligen wordt ook van Johannes de Doper de sterfdag gevierd. Daarbij herdenken wij de omstandigheden waaronder de voorloper van de Heer uit dit leven is heengegaan: als slachtoffer van Herodes'' lichtzinnigheid (Mc. 6, 14-29). Zo is Johannes ook in zijn lijden en dood voor Christus uitgegaan.. De datum van deze herdenking gaat terug op de inwijding van de kerk, gebouwd boven zijn vermeend graf te Sebaste in Samaria.
Johannesdedoper

Gebed:
God, Gij hebt de heilige Johannes de Doper geroepen om bij zijn geboorte en in zijn dood de voorloper van Uw Zoon te worden. Geef dat wij onwankelbaar ons geloof belijden, zoals hij de marteldood heeft ondergaan voor de waarheid en rechtvaardigheid. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen