Heiligendagen in juli

3 juli:H. Thomas, apostel (feest)

Van de apostel Thomas is vooral bekend dat zijn weigering om te geloven in Christus' verrijzenis omsloeg in de belijdenis "Mijn Heer en mijn God", toen hij getuige was van een verschijning van de Verrezene. Met deze woorden drukte hij het geloof van de kerk uit dat hij heel zijn verdere leven zou verkondigen. Volgens een bepaalde overlevering zou hij het evangelie gepredikt hebben in India. In feite weten wij echter met zekerheid niets dan hetgeen in de heilige Schrift van hem wordt gezegd. Reeds in de 6de eeuw werd de overbrenging van zijn stoffelijke resten jaarlijks op deze datum gevierd in de kerk van Edessa.

Gebed:
Almachtige God, Laat ons Uw grootheid prijzen op het feest van de heilige Thomas. Geef dat wij verlichting vinden op zijn voorspraak en leven van het geloof in Hem die door de apostel eens herkend is als de verrezen Heer: Jezus Christus, Uw Zoon. Die met U en de heilige Geest leeft en heerst, God, in de eeuwen der eeuwen.
Amen.


elisabeth van portugal4 juli:H. Elisabeth van Portugal (vrije gedachtenis)

Elisabeth werd in 1271 geboren als dochter van de koning en koningin van Aragón. Op jeugdige leeftijd uitgehuwelijkt aan de koning van Portugal, werd zij moeder van twee kinderen. Gebed en daadwerkelijke naastenliefde gaven haar de kracht om stand te houden te midden van beproevingen en zorgen. Na de dood van haar man gaf zij haar bezit weg aan de armen en nam het habijt van de Derde Orde van de heilige Franciscus aan. Tijdens haar pogingen om vrede tot stand te brengen tussen haar zoon en haar schoonzoon, stierf zij in het jaar 1336.


Gebed
:
God van vrede en van liefde, Gij hebt de heilige Elisabeth van Portugal de gave geschonken eenheid te brengen waar tweedracht heerste. Wij vragen U op haar voorspraak: maak ons tot bewerkers van de vrede zodat wij Uw kinderen zijn en Uw naam met ere dragen. Door onze Heer, Jezus Christus, Uw Zoon, die met U en de heilige Geest leeft en heerst, God, in de eeuwen der eeuwen. Amen.


5 juli: Antonius Maria, priester (vrije gedachtenis)

Antonius Maria, geboren in 1502 te Cremona in Lombardije, studeerde medicijnen te Padua. Hij stichtte na zijn priesterwijding, het gezelschap van de clerici van de heilige Paulus (barnabieten), dat veel heeft bijgedragen tot verbetering van de christelijke zeden. Hij stierf in 1539.

Gebed:
Heer, breng ons de overtuiging bij van de apostel, dat Jezus Christus te kennen alle wijsheid overtreft. Want met deze wetenschap heeft de heilige Antonius Maria steeds de Blijde Boodschap in Uw kerk verkondigd. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de heilige Geest leeft en heerst, God, in de eeuwen der eeuwen. Amen.


6 juli:H. Maria Goretti, maagd en martelares (vrije gedachtenis)

Maria Goretti, in 1890 te Corinaldi in Italië geboren, was een kind uit een arm gezin. Zij bracht haar jeugd door in Nettuno, waar zij haar moeder bij de zorgen voor het huishouden behulpzaam was en zich onderscheidde door haar godsdienstigheid, die zich uitte in haar trouw aan het gebed. Zij stierf in 1902 aan de verwondingen, opgelopen door haar weigering in te gaan op de oneerbare verlangens van een buurjongen.

Gebed:
God, voor de onschuld die in U haar oorsprong vindt, voor de zuiverheid van leven die U welgevallig is heeft Maria Goretti haar jeugd gegeven in de marteldood. Op haar voorspraak vragen wij, dat wij Uw geboden in ere houden met de volharding die Gij in deze heilige hebt beloond. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de heilige Geest leeft en heerst, God, in de eeuwen der eeuwen. Amen.


9 juli:HH. Martelaren van Gorcum (feest)

Op 9 juli 1572 werden bij Brielle negentien priesters en kloosterlingen, voor het merendeel inwoners van Gorcum (Gorinchem), gedood vanwege hun getuigenis omtrent de werkelijke tegenwoordigheid van het Lichaam van Christus in de eucharistie en omtrent het gezag van de paus als zichtbaar hoofd van de Kerk. Het waren: postoor Lenaert (Leonardus) van Veghel, zijn kapelaan Claes (Nicolaas) Poppel, priester Govaerd van Duynen, alsmede de gardiaan van de franciscanen Claes (Nicolaas) Pieck met tien medebroeders: de paters Jeroen (Hieronymus) van Weert, Dirk (Theodorus) van der Eem (of van Emden), Nicasius van Heeze, Willehad de Deen, Govaerd van Melver, Antoon van Weert, Antoon van Hoornaar, Frans Roy, en de broeders Pieter van Assche en Cornelis van Wijck, en de augustijner kanunnik Jan van Oisterwijk.
Na hun arrestatie werden aan hun gezelschap toegevoegd: de dominicaan Jan van Keulen, pastoor te Hoornaar, de norbertijnen Adriaan van Hilvarenbeek en Jaak Lacops die respectievelijk pastoor en kapelaan waren te Monster, en pastoor Andries Wouters van Heinenoord.
Ten prooi aan bespotting en mishandeling hielden zij moedig stand. Ten slotte werden zij door ophanging om het leven gebracht. Om hun geloof met ere in de geschiedenis van de kerk van Nederland vermeld, werden zij in 1867 door paus Pius IX heilig verklaard. Gedeelten van hun relieken worden in Brielle, Gorinchem en Brussel bewaard.

Gebed:
God, Gij hebt aan de Martelaren van Gorcum na hun goede strijd voor het geloof de zegekrans geschonken die tot in eeuwigheid blijft. Omwille van hun verdienste vragen wij U: geef ook ons de kracht om U, naar hun voorbeeld, trouw te zijn tot de dood, zodat ook wij de kroon des levens van U mogen ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst, in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.


maria koningin van de vrede10 juli: Maria Koningin van de Vrede (Regina Pacis).
Dit feest is verbonden met een van de aanroepingen uit de Litanie van Maria. Het wordt vooral gevierd door de paters van de Heilige Harten (SsCc) en vindt klaarblijkelijk zijn oorsprong in het Italië van 1432. Op 26 mei van dat jaar was ene Gianetta di Petro Vacchi er in Caravagnio getuige van dat de Heilige Maagd zelf de belofte van vrede uitsprak.

Gebed:
Lieve kinderen, vandaag roep ik jullie allen op om voor de vrede te bidden en ervan te getuigen in je gezinnen, opdat de vrede de grootste schat op deze aarde zonder vrede mag worden. Ik ben jullie Koningin van de Vrede en jullie Moeder. Ik verlang jullie te leiden op de weg van de vrede die alleen van God komt. Daarom bidt, bidt, bidt. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.


11 juli: H. Benedictus, abt, patroon van Europa (feest)
Benedictus gaf zijn wereldse leven op toen hij veertien was en zijn intrek nam in een ascetische gemeenschap in Affili. Later bewoonde hij een spelonk te Subiaco. Daar ontstond een klooster waarvan hij overste werd. Hij was zo streng dat de monniken hem trachten te vergiftigen. De schaal met vergiftigd eten brak in scherven toen Benedictus hem wilde zegenen. Hij is de oprichter van de orde der benedictijnen. Benedictus is de patroonheilige van Europa.

Gebed:
God, Gij hebt de heilige abt Benedictus tot een meester gemaakt in de leerschool van het monastieke leven. Wij vragen, dat wij niets stellen boven de liefde tot U en dat wij met een ruim hart de wegen gaan die Gij ons voorhoudt. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst, in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


13 juli: H. Henricus (Vrije gedachtenis) henricus
Geboren in 973 in Beieren, volgde Henricus zijn vader op in het bestuur van het hertogdom en werd later tot keizer gekozen. Hij onderscheidde zich op bijzondere wijze door zijn zorg voor de verkondiging van het evangelie aan de ongelovigen. Hij richtte verscheidene bisdommen op en schonk veel van zijn bezit aan kloosters. Hij stierf in 1024 en werd in 1146 door paus Eugenius III heilig verklaard.

Gebed:
God, Gij zijt de heilige Henricus met overvloed van gaven tegemoet gekomen, en hem die eens over zijn volk regeerde, hebt Gij verheven tot een leven van nog hoger waarde. Wij vragen U op zijn voorspraak, dat wij in dit wisselend bestaan met een zuiver hart naar U verlangen. Door onze Heer, Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.


14 juli: H. Camillus de Lellis, priester (vrije gedachtenis)
Camillus werd in 1550 bij Chieti in de Abruzzen geboren. Na als soldaat een losbandig leven te hebben geleid, bekeerde hij zich en wijdde zich aan de ziekenverpleging. Tevens bereidde hij zich door studie op het priesterschap voor. Na zijn priesterwijding stichtte hij een religieuze gemeenschap met als doel de oprichting van ziekenhuizen en de verpleging van zieken.
Hij stierf te Rome in het jaar 1614.

camillus de lellis

Gebed:
God, Gij hebt de heilige Camillus een bijzondere aanleg gegeven voor het verplegen van de zieken. Wij vragen op zijn voorspraak: wek ook bij ons de liefde waarmee Gij de mens bemint; dat wij U in onze naasten dienen, en als ons uur gekomen is, vol berusting naar U toegaan. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon. Die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.


15 juli: H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar (gedachtenis)
Bonaventura werd omstreeks 1218 Bagnoregio in Toscane geboren. Hij studeerde filosofie en theologie te Parijs en doceerde als magister deze wetenschappen aan zijn medebroeders. Als minister-generaal van de minderbroeders leidde hij zijn orde met tact en wijsheid. Na zijn verheffing tot kardinaal-bisschop van Albano stierf hij in 1274 te Lyon. Hij liet talrijke geschriften na op theologisch en wijsgerig gebied.

bonaventuraGebed:
Almachtige eeuwige God, vandaag gedenken wij de heilige Bonaventura. Geef dat de wijsheid van deze bisschop ons ten goede komt en dat zijn vurige liefde ons nader brengt tot U. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon. Die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.


16 juli:Heilige maagd Maria van de berg Karmel

In de heilige Schrift is er sprake van de schoonheid van de Karmel, waar de profeet Elia ijverde voor de zuiverheid van Israëls geloof in de levende God. In de 12de eeuw woonden op deze berg kluizenaars, die de grondslag legden voor de latere kloosterorde, gewijd aan het contemplatieve leven onder de bescherming van de heilige Moeder Gods Maria.

Gebed:
Heer, laat de voorspraak van de glorierijke maagd Maria een hulp voor ons zijn. Wij vragen U, dat wij gesterkt door haar bescherming ons weten te verheffen tot Christus onze Heer, die met U leeft en heerst, in eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.


appollinaris20 juli: H. Appollinaris, bisschop en martelaar
Toen de Utrechtse bisschop Jan van Arkel in 1355 in Rome de mis opdroeg, verscheen Apollinaris aan hem in een visioen. De heilige gaf hem de opdracht om de aartsbisschop van Ravenna over te halen enkele relieken af te staan. De relieken werden in 1355 of 1362 overgebracht naar Gorinchem. Van Arkel gaf zijn kapelaan een brief mee waarin de stad Gorinchem werd verplicht om ieder jaar op 23 juli het feest van Apollinaris te vieren. Daarnaast verleende hij een aflaat van 40 dagen aan allen die in de Grote of Janskerk de relieken kwamen vereren.

 

Gebed:
Heer onze God, leid uw gelovigen op de weg van het eeuwig heil die de heilige bisschop Appolinaris door zijn leer en marteldood heeft aangewezen.
Laat ons op zijn voorspraak zo volharden in uw geboden dat wij met hem de bekroning mogen vinden.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon. Die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.


21 juli:H. Laurentius van Brindisi, priester en kerkleraar (vrije gedachtenis)

Laurentius werd in 1559 geboren. Hij trad in bij de capuchijnen, doceerde er theologie en kreeg er vele taken te vervullen. Als befaamd predikant trok hij door Europa en schreef bovendien talloze werken ter verklaring van de geloofsleer. Hij stierf in 1619 in Lissabon.

Gebed:
God, Gij hebt de heilige priester Laurentius van Brindisi de geest van raad en sterkte gegeven tot eer van Uw Naam, tot welzijn van mensen. Wij vragen U op zijn voorspraak: doe ons inzien wat wij moeten doen en laat ons dit volbrengen. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon. Die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.


22 juli:H. Maria Magdalena (gedachtenis)

Maria Magdalena behoorde tot de vrouwen die Christus op zijn tochten volgden. Zij was aanwezig toen Hij stierf en mocht Hem na Zijn verrijzenis het eerst zien (Mc. 16,9). Haar verering is vooral in de 12de eeuw in de westerse kerk verbreid.

Gebed:
God, aan de heilige Maria Magdalena heeft onze Heer vóór alle anderen het goede nieuws van Pasen toevertrouwd. Wij vragen op haar voorspraak, dat ook wij getuigen van de verrijzenis en eens de heerlijkheid aanschouwen van Uw Gezalfde: Jezus onze Heer, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.


23 juli:H. Birgitta, kloosterlinge (vrije gedachtenis) (Patrones van Europa)

Birgitta werd in 1303 in Zweden geboren. Zij trad vroegtijdig in het huwelijk en werd moeder van acht kinderen, die zij uitstekend opvoedde. birgittaAls lid van de derde orde van de heilige Franciscus lijdde zij een verstorven leven, dat zij na de dood van haar man op nog strengere wijze voortzette, terwijl zij in de wereld bleef. Vervolgens stichtte zij een religieuze orde en vertrok naar Rome, waar zij een voorbeeld werd van grote deugden. Ze is bekend, niet alleen om haar pelgrimstochten, maar ook door haar geschriften, waarin ze mededeling doet van haar mystieke ervaringen. Ze stierf te Rome in 1373.

Gebed:
Heer, onze God, toen de heilige Birgitta het lijden van Jezus overwoog, hebt Gij haar hemelse geheimen geopenbaard. Wij vragen dat Gij aan allen die U dienen Uw heerlijkheid ontsluiert en hen verblijdt met Uw vreugde. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon. Die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.


24 juli: H. Christoffel, patroon van de reiziger
In menige auto kan je hem vinden, een soort medaille die met een magneetje op het dashboard geplakt zit. Op deze medaille staat een man die Christus met een wereldbol in de hand, op zijn brede schouders door een woest stromende rivier naar de overkant draagt.
christoffel medailleHet is een afbeelding van de H. Christoffel, de beschermheilige van alle reizigers.
De legende van het verhaal van Christoffel stamt uit de 5de eeuw: een reus, Reprobus uit het volk van de Cynocefalen, wil alleen de machtigste koning dienen. Als hij merkt dat de koning bang is voor de duivel, treedt hij bij de duivel in dienst. Maar de duivel vlucht op zijn beurt weg voor een kruisbeeld, dat langs de kant van de weg staat. Vanaf dat moment gaat Reprobus op zoek naar Christus, maar hij vindt Christus niet.
Wel gelast een kluizenaar hem pelgrims over de rivier te dragen.
Niemand maakt van zijn diensten gebruik, want de mensen zijn bang voor hem. Totdat een klein jongentje om zijn diensten vraagt. De reus kan het gewicht van het kind, dat bij elke stap zwaarder wordt nauwelijks tillen, maar hij brengt het jongentje veilig aan de overkant.
Daar maakt de knaap zich bekend als Christus en voorspelt, als bewijs van de waarheid, dat aan de staf van de reus, de volgende morgen bladeren ontsproten zullen zijn. Christus doopt de reus in de rivier en hij krijgt de naam: Christophorus, dat Christusdrager betekent. Met zijn bloeiende staf bekeert hij in Samos 8000 mensen waaronder veel soldaten en uiteindelijk ook koning Dagus.

Gebed:
Heilige Christoffel, de gelovigen aanroepen U tegen onweer, pest, besmetting en ook om ongelukken te voorkomen op hun reizen.
Kom ons ter hulp in al onze nood en moeilijkheden zowel materiele als geestelijke en morele.
Bescherm ons tegen zware ziekten en besmetting.
Bescherm ons op al onze verplaatsingen en reizen.
Heilige Christoffel, help met uw voorspraak en steun de gekwetsten bij ongelukken op de weg.
Wees onze beschermer, onze voorspreker als we de grote reis aanvaarden van de aarde naar de eeuwigheid. Heilige Christoffel, we stellen ons vertrouwen in U.


25 juli:H. Jakobus, apostel (feest)

Jakobus, zoon van Zebedeüs, en broer van de apostel Johannes, werd in Betsaida geboren. Hij mocht getuige zijn van de belangrijkste wonderen van de Heer. Hij werd omstreeks het jaar 42 op last van Herodes ter dood gebracht. Sedert onheugelijke tijden wordt hij bijzonder vereerd in Compostella (Spanje), waar een basiliek aan hem is gewijd.

Gebed:
Almachtige eeuwige God, de heilige Jakobus was de eerste van de apostelen die Gij in de marteldood geheiligd hebt. Wij vragen dat Uw kerk sterkte zoekt in zijn getuigenis en altijd zijn bescherming ondervindt. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon. Die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.


joachim anna1

26 juli:H.H. Joachim en Anna (gedachtenis)

Onder deze namen, die teruggaan op een oude traditie van de 2de eeuw, zijn de ouders van de heilige maagd Maria bekend. Reeds in de 6de eeuw werd de heilige Anna in het Oosten vereerd, vanwaar deze devotie zich in de 10de eeuw verbreidde naar het Westen. De verering van de heilgie Joachim is van jongere datum (17de eeuw).

Gebed:
God, Heer van allen die ons het leven hebben doorgegeven, Gij hebt aan de heilige Joachim en Anna de genade geschonken dat uit hen Maria werd geboren, de moeder van Uw Zoon. Verleen ons omwille van hun gebed, het heil dat Gij Uw volk hebt toegezegd. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon.
Die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.


27 juli: Zalige priester en martelaar Titus Brandsma

Brandsma, telg uit een zeer oud, rooms-katholiek en Fries boerengeslacht uit Ugoklooster nabij Bolsward, trad op 17 september 1898, na zijn studie, van 1892 tot 1898, aan het gymnasium van het Minderbroederklooster St. Antonius van Padua te Megen (NBr) in bij de karmelieten waar hij de kloosternaam Titus aannam. Hij werd in 1905 priester gewijd.titusbrandsma jpg

In Nederland doceerde Titus Brandsma filosofie, sociologie en kerkgeschiedenis aan het studiehuis (Filosoficum) van de karmelieten in Oss.
Brandsma ontwikkelde zich tot een groot kenner van de Karmelitaanse en middeleeuws-Nederlandse mystiek. Zo vertaalde hij onder andere een deel van de 'Werken der Heilige Theresia' in het Nederlands.

Al in een vroeg stadium waarschuwde Brandsma via publicaties in dag- en weekbladen en tijdens lezingen en colleges voor de gevaren van het nationaalsocialisme, rassenhaat en ophitsing. Hij veroordeelde de anti-Joodse maatregelen van het Hitlerregime zowel reeds voor als tijdens de bezettingstijd. Zo was hij medio 1936 enige tijd lid van het door Nederlandse geleerden en kunstenaars opgericht Comité van Waakzaamheid tegen het nationaal-socialisme. Tijdens de oorlog verzette hij zich tegen het verwijderen van Joodse leerlingen en bekeerlingen van katholieke middelbare scholen en was hij de architect van het verbod dat de Utrechtse aartsbisschop Jan de Jong uitvaardigde tegen het opnemen van NSB-advertenties in de r.k. dagbladen.

Als gevolg daarvan arresteerde de Gestapo pater prof. Brandsma op 19 januari 1942. Via een tocht langs de 'Oranje'-gevangenis in Scheveningen, kamp Amersfoort en de strafgevangenis van Kleef kwam hij tenslotte in het beruchte concentratiekamp Dachau terecht. Ook hier was, aldus latere getuigenissen van voormalige kampgenoten, deze 'alledaagse' mysticus een grote morele, spirituele en daadwerkelijke steun voor zijn medegevangenen. Na enkele weken vol ontberingen en mishandelingen werd hij - levenslang behept met een wankele gezondheid - uitgeput en doodziek in het kamphospitaal opgenomen. Met een dodelijke injectie maakte een kampsarts daar een einde aan zijn leven.

Na het bekend worden van Titus' dood ontstond er al gauw een devotie rond zijn nagedachtenis die uiteindelijk uitmondde in zijn zaligverklaring door Paus Johannes Paulus II in 1985. Zijn gedachtenis valt op 27 juli.

Er loopt inmiddels een proces tot heiligverklaring.


29 juli: H. Marta (gedachtenis)
Marta was de zuster van Maria van Betanië en van Lazarus. Zij ontving de Heer gastvrij in haar huis, bediende Hem aan tafel en verkreeg later, op haar gebed, het wonder van de opwekking van Lazarus.

Gebed:
Almachtige eeuwige God, in het huis van de heilige Marta vond Uw Zoon een gastvrij onthaal. Wij vragen U op haar voorspraak dat wij Christus trouw in onze broeders dienen, en eens in de hemel door U ontvangen worden. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon. Die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.


petrus chrysologus30 juli:H. Petrus Chrysologus, bisschop en kerkleraar (vrije gedachtenis)

Petrus werd omstreeks 380 geboren te Imola (Italië), waar hij later tot de geestelijke stand toetrad. In het jaar 424 werd hij tot bisschop van Ravenna gekozen. Hij was een ijverig zieleherder, die de hem toevertrouwde kudde door woord en geschrift onderrichtte. Hij stierf rond het jaar 450.

Gebed:
God, Gij hebt de heilige bisschop Petrus Chrysologus uitgekozen tot verkondiger van Uw mensgeworden Woord. Verleen ons op zijn voorspraak dat wij het mysterie van Uw verlossing overwegen in ons hart en daarvan trouw getuigen in ons leven. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon. Die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.


31 juli:H. Ignatius van Loyola, priester (gedachtenis)

Ignatius werd in 1491 in Loyola in het Baskenland geboren. Vóór zijn bekering verbleef hij aan het koninklijk hof en was hij in het leger. In Parijs voltooide hij zijn theologische studies en kreeg daar zijn eerste volgelingen die hij later te Rome verenigde in een religieuze gemeenschap, bekend als het gezelschap van Jezus. Hij oefende een vruchtbaar apostalaat uit door zijn geschriften en door de vorming van leerlingen die zich zeer verdienstelijk maakten voor de kerkelijke vernieuwing. Hij stierf te Rome in het jaar 1556.

Gebed:
God, Gij hebt in de kerk de heilige Ignatius van Loyola geroepen om Uw Naam en heerlijkheid beter te doen kennen. Verleen dat wij met het leven van de heilige voor ogen de goede strijd kunnen strijden hier op aarde, en de beloning daarvan verwachten in de hemel. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon. Die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.