Heiligendagen in juni

justinus1 juni: H.Justinus, martelaar (verplichte gedachtenis)

De wijsgeer en martelaar Justinus werd in het begin van de tweede eeuw te Flavia Neapolis in Samaria (het huidige Nabloes) uit heidense ouders geboren. Na zijn bekering tot het christendom schreef hij verscheidene werken ter verdediging van het geloof: slechts twee apologieën en de Dialoog met Tryfo zijn voor het nageslacht bewaard gebleven. Te Rome opende hij een wijsgerige school en hield er openbare debatten. Met andere christenen onderging hij de marteldood ten tijde van Marcus Aurelius omstreeks het jaar 163.

Gebed:
God, Gij hebt de heilige Justinus doen begrijpen, dat de dwaasheid van het kruis tot de wijsheid voert van Christus Jezus. Wij vragen bij de gedachtenis van deze martelaar: geef ons de kracht om te weerstaan aan alles wat van U verwijdert, en de genade om trouw te zijn aan het geloof. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


2 juni:HH. Marcellinus en Petrus, martelaren (vrije gedachtenis) marcellinus en petrus

Van de marteldood van Marcellinus en Petrus tijdens de vervolging onder Diocletianus getuigt paus Damasus, die het verhaal van hun martelingen heeft vernomen van de beul zelf zij werden in een bos onthoofd: hun lichamen werden later bijgezet op de begraafplaats aan de Via Labicanak, waar na de kerkvrede een basiliek is gebouwd boven hun graf.

Gebed:
God, op deze dag gedenken wij de heilige martelaren Marcellinus en Petrus. Wij vragen dat ook wij in alle omstandigheden getuigen van ons geloof en vertrouwen op hun gebed. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.


Charles Lwanga3 juni: HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren van Oeganda (verplichte gedachtenis)

In de jaren 1885-1887 zijn in Oeganda vele christenen door koning Mwanga uit geloofshaat gedood: sommigen van hen hadden een functie aan het hof of behoorden tot het gevolg van de koning.
De bekendsten zijn Carolus Lwanga en zijn 21 gezellen die onverschrokken trouw bleven aan het katholieke geloof en met het zwaard werden gedood of levend verbrand, omdat zij niet wilden toegeven aan de oneerbare verlangens van de koning.

Gebed:
God. Gij zegent het bloed der martelaren; het wordt tot zaad van christelijk leven. Verleen genadig dat de marteldood van de heilige Carolus Lwanga en zijn lotgenoten nieuw leven brengt in uw kerk en vruchten draagt. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen


5 juni:H. Bonifatius, bisschop en martelaar (gedachtenis)

bonifatiusBonifatius, geboren omstreeks 673 in Wessex (Engeland) en monnik van de abdij van Exeter, kwam in 716 als missionaris naar het vasteland en verkondigde er het geloof onder de Friezen en in een groot deel van het tegenwoordige Duitsland. Hij werd bisschop en aartsbisschop. Na de dood van Willibrord had Bonifatius gedurende enige tijd de zorg voor diens missiegebied. Hij was de stichter van het bisdom Mainz en van de abdij van Fulda. Hij riep verschillende gewestelijke concilies bijeen. Op een missiereis door Friesland werd hij op 5 juni 754 bij Dokkum door de heidenen vermoord. Samen met zijn hulpbisschop Eobanus. de priester Athalarius en vijftig andere christenen. Hun relieken werden aanvankelijk naar Utrecht overgebracht. Bonifatius ligt begraven in de dom van Fulda. Hij wordt vereerd als de apostel van Friesland en Duitsland.

Gebed:
Heer, op deze dag gedenken wij de heilige bisschop Bonifatius, die zijn prediking met de marteldood bezegeld heeft. Wij vragen U op zijn voorspraak dat wij het geloof, door hem verkondigd, trouw bewaren en laten blijken in vele goede werken. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


6 juni:H. Norbertus, bisschop (vrije gedachtenis)

norbertus bisschopNorbertus, uit het geslacht van de graven van Gennep, werd omstreeks 1080 geboren. Als kanunnik van de dom van Xanten leidde hij aanvankelijk een werelds leven.
Na zijn bekering tot een evangelische levenswijze werd hij in 1115 priester gewijd. Als rondtrekkend prediker, levend naar het voorbeeld van de apostelen, riep hij de gelovigen op tot een leven van bekering. Op aandringen van de bisschop van Laon vestigde hij zich met zijn gezellen te Prémontré waar hij de grondslag legde van de norbertijnenorde.
In 1126 werd hij tot aartsbisschop van Maagdenburg gekozen.
ln deze hoedanigheid hervormde hij het christelijk leven en verbreidde het geloof bij de naburige heidense bevolking. Hij stierf in 1134.

Gebed:
God, Gij hebt de heilige Norbertus geroepen om een bijzonder dienaar van de kerk te zijn, die de waarde van het bidden heeft erkend en zich ijverig aan de zielzorg heeft gewijd. Op voorspraak van deze heilige bisschop vragen wij, dat uw gelovigen steeds bij goede herders leiding vinden en het voedsel ontvangen dat zij nodig hebben. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.


9 juni: H. Efrem

efremEfrem werd omstreeks 306 uit christelijke ouders te Nisibis geboren. Na zijn diakenwijding oefende hij zijn ambt uit in zijn vaderstad en te Edessa. waar hij een theologische school op- richtte. Hij leidde het leven van een asceet, hetgeen hem niet weerhield van zijn kerkelijke taak. In woord en geschrift verkondigde hij het geloof tegen de dwaalleer van zijn tijd. Hij stierf in 373.

Gebed:
Heer, beziel ons met uw geest, nu wij de gedachtenis vieren van de heilige diaken Efrem, die aan zijn vreugde uiting gaf in de hymnen van de kerk en die in de heilige Geest de kracht vond om U alleen te dienen. Door onze Heer. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


11 juni: H. Barnabas, apostel barnabas

Barnabas, geboren op het eiland  Cyprus, behoorde tot de eerste gelovigen van de kerk van Jeruzalem. Hij verkondigde het evangelie te Antiochië, sloot zich bij de apostel Paulus aan en vergezelde hem op zijn eerste reis. Ook was hij op het Concilie van Jeruzalem aanwezig. In zijn vaderland teruggekeerd, verbreidde hij er het evangelie, totdat hij door de dood werd weggeroepen.

Gebed:
God, Gij hebt de heilige Barnabas, een man vol geloof en vervuld van de heilige Geest, uitgekozen om zich te wijden aan de bekering van de volkeren, Wij vragen dat het evangelie ook nu in woord en daad getrouw verkondigd wordt. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

antonio donatello13 juni:H. Antonius van Padua, priester en kerkleraar(gedachtenis)

Antonius werd tegen het einde van de 12de eeuw te Lissabon geboren. Kort na zijn priesterwijding ging hij van de reguliere kannuniken van Sint Augustinus, bij wie hij was ingetreden, over naar de minderbroeders, met de bedoeling het geloof in Noord-Afrika te gaan verkondigen. Maar zijn werkterrein werd Frankrijk en Italië, waar hij met veel vrucht het predikambt vervulde, velen die door dwaalleraren waren misleid tot de kerk terugbracht en als eerste in zijn orde met het theologie-onderwijs aan zijn medebroeders belast werd. De preken die hij heeft nagelaten onderscheiden zich door hun leerstellige inhoud. Hij stierf te Padua in 1231.

Gebed:
Almachtige eeuwige God, Gij hebt de heilige Antonius van Padua geroepen om voor Uw volk te prediken en hun geliefde voorspreker te zijn in alle nood. Wij vragen U dat wij de christelijke leer behartigen en ervaren hoe Gij in moeilijke omstandigheden dicht bij ons staat. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


14 juni:H. Liduina van Schiedam.(feest)

Lidwina in de kathedraalLiduina werd in 1380 te Schiedam geboren. Tengevolge van een noodlottige val op het ijs brak zij haar heup en was gedurende 38 jaar bedlegerig. Te midden van haar vreselijk lijden was zij een voorbeeld van heldhaftig geduld en van uitzonderlijke liefde tot God en haar medemensen. Op 14 april 1433 werd zij uit haar voortdurende beschouwing van Christus' passie opgeroepen tot het aanschouwen van zijn heerlijkheid. De verering die haar na haar dood ten deel viel werd in 1890 officieel erkend, toen paus Leo XIII haar liturgische viering goedkeurde. Tevoren was een deel van haar relieken, die in 1615 om veiligheidsredenen naar Brussel waren overgebracht, op 14 juni 1871 naar haar geboorteplaats teruggebracht.

Gebed:
God, Gij toont ons in de heilige maagd Liduina een indrukwekkend voorbeeld van liefde en lijdensmoed. Schenk ons op haar voorspraak. de genade de beproevingen van dit leven omwille van U te dragen en anderen uit liefde tot U te helpen. Leid ons zo langs Uw wegen naar de eeuwige vreugde. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


19 juni: H. Romaldus, abt romaldus Abt

Romaldus, werd tegen het midden van de 10de eeuw in Ravenna geboren. Toen hij zich tot het  kluizenaarsleven geroepen voelde, trok hij jarenlang door allerlei streken, op zoek naar eenzame plekken waar hij kleine kloosters bouwde. Heftig was zijn verzet tegen de onstichtelijke levenswijze van de monniken van zijn tijd. Na een hoogstaand religieus leven stierf hij omstreeks het jaar 1027

Gebed:
God, met uw genade heeft de heilige Romaldus het kluizenaarsleven in de kerk vernieuwd. Geef dat wij van onze zelfzucht afstand doen om Jezus na te volgen en in vrede op te gaan naar uw rijk. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

alosius gonzaga21 juni:H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling (gedachtenis)

Aloïsius, uit het adelijk geslacht van Castiglione, werd in 1568 bij Mantua in Lombardije geboren. Van zijn moeder ontving hij een godsdienstige opvoeding. Omdat hij zich aangetrokken voelde tot het religieuze leven, deed hij afstand van zijn adelijke rechten ten gunste van zijn broer en trad hij te Rome bij de Jezuïten in. Ten gevolge van een besmettelijke ziekte, opgelopen bij het verplegen van zieken, stierf hij in 1591.
een reliek van Aloïsius

Gebed:
God, Gij zijt de Gever van de meest verheven gaven en zo hebt Gij in de heilige Aloïsius onschuld van leven doen samengaan met verlangen naar boetvaardigheid. Wij vragen U op zijn voorspraak dat wij tot inkeer komen en leven naar het evangelie. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.


22 juni: H. Paulinus van Nola, bisschop paulinus van nola

Paulinus werd in 355 in Bordeaux geboren. Hij doorliep  een ambtelijke loopbaan, huwde en werd vader van een zoon. Zijn verlangen naar een strenge levenswijze voerde hem tot het doopsel, waarna hij afstand deed van al zijn bezittingen en in 393 als monnik ging leven. In zijn  nieuwe woonplaats. Nola in Campanië, werd hij tot bisschop gekozen. In deze hoedanigheid bevorderde hij de devotie tot de heilige Felix (die ter plaatse vereerd werd) en voorzag hij in de behoeften van pelgrims en noodlijdenden. Zijn literaire begaafdheid blijkt uit de verschillende liederen die hij schreef. Hij stierf in 431.

Gebed:
God, Gij hebt gewild dat de heilige bisschop Paulinus geëerd werd om zijn zorg voor het evangelie en zijn liefde voor de armoede. Verleen dat wij hem volgen in zijn naastenliefde nu wij zijn  verdiensten gedenken. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

22 juni: HH. John Fisher, bisschop en Thomas More, martelaren

john fisher en thomas more

John Fisher werd in 1469 geboren. Na zijn theologische studies in Cambridge werd hij priester gewijd. Als bisschop van Rochester leidde hij een verstorven leven en toonde zich een goede herder die zijn kudde dikwijls bezocht. Hij schreef verschillende werken tegen de dwalingen van zijn tijd.
Thomas More werd in 1477 geboren en deed zijn studies te Oxford. Uit zijn huwelijk werden drie dochters en een zoon geboren. Hij bekleedde de post van kanselier aan het koninklijke hof. Bekend zijn zijn geschriften die betrekking hebben op het staatsbestuur en op de verdediging van het katholieke geloof.
Omdat zij zich tegen Hendrik VIII verzet hadden inzake de ontbinding van zijn huwelijk, werden beiden op last van de koning onthoofd:
John Fisher op 22 juni 1935 - Thomas More op 6 juli daaropvolgend.
Tijdens zijn verblijf in de gevangenis werd John Fisher door paus Paulus III tot kardinaal verheven.

Gebed:
God, in het martelaarschap van Thomas More en John Fisher hebt Gij hun geloof tot vervulling gebracht. Verleen genadig dat hun voorspraak onze kracht zij, dat wij het geloof niet slechts belijden, maar bevestigen met ons leven. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


24 Juni:Geboorte van Johannes de Doper (Hoogfeest)

Drie maanden na de boodschap van Maria vieren wij de geboorte van het kind van Elisabeth, Johannes, de voorloper van de Heer. Met de komst van deze laatste profeet van het Oude Verbond loopt de Johannesdedopernacht der tijden ten einde en gaat de dag van het heil aanbreken. Evenals Jesaja en Jeremia krijgt Johannes reeds bij zijn geboorte zijn bestemming tot profeet voor de volken en wordt hij geheiligd voor zijn toekomstige taak.

Gebed:
God, Gij hebt de heilige Johannes de Doper geroepen om het volk voor te berieden op de komst van Uw Messias. Geef alle volken de genade zich te verheugen in Uw geest en leid hen op de weg van heil en vrede. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


25 juni:Bisdom Haarlem: H. Adalbert, diaken ( Gedachtenis) (8e eeuw)

adelbertDe Angelsaksische missionaris en diaken Adalbert behoorde tot de eerste gezellen van de Apostel der Friezen: Sint Willibrord. Adalbert verkondigde het geloof in Kennemerland. De Trierer monnik Ruopert van Mettlach schreef in de 10e eeuw dat Adalbert zo’n zachtmoedig karakter had, dat zijn aantrekkelijkheid iedereen tot navolging lokte. Na zijn dood, omstreeks het midden van de 8e eeuw, werd hij begraven in het oorspronkelijke Egmond. Al vóór de komst van de Noormannen in de eerste helft van de 9e eeuw zou zijn graf al door pelgrims worden bezocht en vereerd. Graaf Dirk I van Holland liet in 922 Adalberts gebeente opgraven en overbrengen naar een door hem gesticht vrouwenklooster in Hallem (het huidige Egmond-Binnen). Bij de opgraving van het gebeente zou in het graf van de heilige een bron met geneeskrachtig water zijn ontsprongen. De relieken en het water zouden genezing hebben geboden aan blinden en bezetenen. Na de Reformatie werden de relieken bewaard in Haarlem. Aan het einde van de 19e eeuw keerden ze terug naar de St. Adelbertuskerk in Rinnegom. Het in 1935 heropgerichte benedictijnenklooster in Egmond-Binnen is thans het centrum van de Adalbertverering. Sinds 1984 worden daar ook Adalberts relieken bewaard. Rondom de oude Adelbertusput werd vanaf 1923 de St. Adelbertusakker ingericht. Jaarlijks komen hier op de zondag na 25 juni parochianen, monniken van de abdij en pelgrims samen om de eucharistie te vieren.


27 juni: Maria van Altijd Durende Bijstand

Wie kent niet het schilderij van de Moeder van Altijddurende Bijstand! Maar kent u ook iets van de herkomst van dit schilderij? Hier volgt de geschiedenis verkort.
De traditie verhaalt, dat de Evangelist Lucas (geneesheer) tijdens zijn leven een schilderij maakte van de H. Maagd met het Kindje Jezus op Haar arm. Dit schilderij werd in 1453 door de Turken vernield. Maar er waren al zeer veel kopieën van gemaakt o.a. door een zekere Lazare (kunstschilder); deze had zelfs meerdere goed geslaagde imitaties gemaakt. Tijdens de beeldenstorm in de 8e eeuw (Iconoclasme: Beeldenstrijd in het Byzantijnse rijk) werd hij voor dit feit gemarteld; zijn twee handen werden verbrand. De H. Maagd kwam hem op wonderbaarlijke wijze te hulp en genas zijn handen. Op reis naar Rome, waar hij de Paus een van zijn best geslaagde schilderijen wilde aanbieden, werd hij op het eiland Kreta ziek en stierf. Het schilderij kwam toch te Rome aan, waar de Paus het met eerbetoon in de kerk van de H. Matthёus liet plaatsen.
Tijdens de overheersing van Napoleon werd het schilderij verborgen en 60 jaar later weer teruggevonden. Pius IX  liet het met grote plechtigheid in de kerk van de H. Alphonsus de Liguori plaatsen, de maria van altijddurende bijstand1stichter van de Redemptoristen. Deze maakten het tot centrum van hun apostolaatwerk.
Bekijkt men het schilderij goed, dan ziet men op de gouden achtergrond Maria met een diepblauwe sluier, die op het voorhoofd met een ster is gesierd. Een klein gedeelte van de groene hoofdband is zichtbaar. Zij draagt een rood onderkleed. Het Kindje Jezus op Haar arm, draagt een groen kleed met rode ceintuur en diep-gele mantel. Iets boven Zijn schouder ziet men de lettertekens van: “Jezus Christus”. Het Kindje kijkt, met een gevoel van ontzetting op zijn lief gezicht, naar een voorwerp aan de linkerkant, terwijl Hij met zijn twee handjes de hand van zijn Moeder grijpt, als in een opwelling van teder vertrouwen. Beiden hebben een aureool en kroon. Het voorwerp waar het Kindje Jezus met ontzetting naar kijkt, is een Kruis met 4 spijkers, gedragen door een Engel. Boven deze H. Engel de initialen van: “Gabriёl”. Aan de rechterzijde van de H. maagd is ook een Engel. Deze draagt een kelk, waaruit de lans en de stok met spons komen. Boven deze H. Engel de initialen: “Michaёl”. Jezus toont ons, door de houding waarmee Hij bescherming zoekt in de armen van zijn Moeder, hoe ook wij in haar Moederhart onze veilige en altijddurende bescherming moeten zoeken, voor alle angsten en kwellingen.
Terwijl zijn twee handjes, gelegd in de Hare, ons vertellen, dat Zij beschikt over almacht. Die verenigde handen doen ons ook de volheid van deelname kennen, van de Moeder in het lijden van Haar goddelijke Zoon, vanaf Haar “FIAT” bij de boodschap van de Engel. Het gelaat van de H. Maagd ademt kracht en kalmte, vermengd met diepe droefheid en zacht medelijden; zó ziet Zij je aan. De gelovige die Haar beschouwt, denkt onwillekeurig: “ja, de Moeder van Smarten werd aldus onze machtige Moeder en Beschermster van de mensen”.
In het geheel tezamen toont Jezus ons, hoezeer Hij, de Zoon van God, Maria tot “Moeder” heeft gewild en erkend, opdat ook wij met kinderlijk vertrouwen tot Haar gaan. Maria, Moeder van God – Moeder van de mensen. Medeverlosseres, Middelares van alle genaden wil onze Voorspreekster zijn bij Haar Zoon Jezus Christus, die ons de weg toont, die waarachtig ten eeuwig Leven voert. Maria heeft Haar voorliefde voor dit schilderij te kennen gegeven: “Mijn begunstiging zal deze afbeelding altijd vergezellen”. Overal in de wereld hebben miljoenen mensen voor deze gezegende afbeelding gebeden en Haar nooit aflatende hulp ondervonden.

De grote verschijningen van de 19e en 20e eeuw, die hier nu volgen, tonen hoe Maria ook in onze moeilijke tijden is gebleven, de Moeder die Haar kinderen nooit verlaat: De moeder van Altijddurende Bijstand.

Gebed tot onze Moeder van Altijddurende Bijstand

Moeder van Altijddurende Bijstand,
ik kniel met een groot en kinderlijk vertrouwen voor uw beeltenis neer.
Nog nooit heeft iemand tevergeefs tot u zijn toevlucht genomen.
Gij hebt op aarde zo dikwijls aan uw goddelijke Zoon uw moederlijke bijstand verleend.
Met tedere zorg hebt gij Hem in zijn jeugd beschermd en geleid.
Gedurende zijn openbaar leven Hem getroost en bemoedigd.
In de smartvolle uren van zijn lijden gesterkt.
Wees zo ook voor mij een Moeder van Altijddurende Bijstand.
Maria, ook ik ben uw kind.
Aan het kruis heeft uw goddelijke Zoon u als mijn moeder gegeven
en hebt gij mij als uw kind aangenomen.
Ik weet, dat gij over heel de wereld vooral uw kinderen,
die u in deze beeltenis vereren met ontelbare gunsten naar ziel en lichaam hebt overladen.
Voor mijzelf en voor hen allen dank ik u oprecht voor uw liefdevolle bescherming.
Laat mij ook nu niet ongetroost van u heengaan.
Voortdurend, maar vooral in de moeilijkheden waarin ik thans verkeer,
heb ik uw moederlijke bijstand nodig.
Moeder! Zie dan vol goedheid en medelijden op mij neer
en verkrijg voor mij van uw goddelijke Zoon de gunsten,
waarom ik u thans met alle aandrang smeek.
Ik beloof u dankbaarheid en liefde alle dagen van mijn leven,
totdat ik u zal komen bedanken in de hemel.
Gij kunt mij helpen, gij wilt mij helpen,
gij zult mij helpen, o machtige, o goede,
o getrouwe Moeder van Altijddurende Bijstand Amen.


cyrillus van alexandri27 juni: H. Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleraar
Cyrillus, geboren in 370. leidde een leven als monnik, toen hij priester werd gewijd en zijn oom als bisschop van Alexandrië in 412 opvolgde.
Krachtig bestreed hij de leerstellingen van Nestorius. op het Concilie van Efese was hij de hoofdfiguur. Van zijn hand zijn verschillende geschriften die het katholieke geloof verklaren en verdedigen.
Hij stierf in 444.

Gebed:
God, Gij hebt de heilige bisschop Cyrillus geroepen om het goddelijke moederschap van de heilige Maagd op onovertroffen wijze te verkondigen. Wij belijden dat Maria de moeder van de Heer is, en wij vragen u gered te worden door de menswording van Christus uw Zoon, onze Heer. Die met U leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

28 juni: H. Ireneüs, bisschop en martelaarirenes bisschop en martelaar
Ireneüs werd omstreeks het jaar 130 geboren. Hij kreeg zijn opleiding in Smyrna, waar hij een leerling was van de bisschop aldaar, de heilige Polycarpus.
In 177 bevond hij zich als priester in Lyon en werd kort daarna bisschop van die stad. Hij schreef verschillende werken om het katholieke geloof tegen de dwaling van de gnostieken te beschermen.
Volgens de traditie is hij omstreeks 200 als martelaar gestorven.

Gebed:
God, Gij hebt de heilige bisschop Ireneüs de kracht gegeven om in uw kerk het geloof en de vrede te bewaren. Wij vragen U op zijn voorspraak dat geloof en liefde ons bezielen en dat wij voor ogen houden wat nodig is om trouw en eensgezind te blijven. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

santo petrus dan paulus29 juni: HH. Petrus en Paulus  (Hoogfeest)
Op deze dag herdenken wij de marteldood van de apostelen Petrus en Paulus, de bekroning van hun getuigenis voor de Heer.
Beiden hebben zij Christus openlijk beleden als de Messias, de Zoon van God, en zijn boodschap verkondigd ten koste van allerlei beproevingen. Overeenkomstig Jezus' voorzegging is Petrus geroepen tot een alomvattende herdelijke taak, zijn Heer gevold in ziojn kruisdood.
Hij stierf te Rome, hoogstwaarschijnlijk in het jaar 64.
Paulus, prediker van het evangelie dat hij in verbondenheid met Petrus en met de eerste gemeente van Jeruzalem overal heeft verkondigd, doorstond de laatste proef van zijn geloof eveneens te Rome, naar alle waarschijnlijkheid in het jaar 67.
Het graf van Petrus bevindt zich op de Vaticaanse heuvel en dat van Paulus aan de weg naar Ostia.

Gebed:
God, Gij hebt de dag waarop wij Petrus en Paulus gedenken, geheiligd tot een feest. Wij vragen dat uw kerk in alle omstandigheden de opdracht vervult van de apostelen van wie zij in de aanvang het geloof ontvangen heeft. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

eerste martelaren van de kerk van rome30 juni: HH. Eerste Martelaren van de kerk van Rome
Nadat in het jaar 64 de stad Rome door brand was geteisterd, ontketende keizer Nero een kerkvervolging, waarin vele christenen de dood vonden ten gevolge van verschrikkelijke martelingen.
Hiervan getuigen de heidense schrijver Tacitus in zijn anale(15,44) en bisschop Clemens van Rome in zijn brief aan de Korintiërs (hoofdstuk 5 en 6).

Gebed:
God, Gij hebt de kerk van Rome vanaf haar eerste dagen geheiligd en tot bloei gebracht door het bloed van vele martelaren. Laat hun kracht en sterkte in de strijd ons bemoedigen en hun overwinning ons blijvende vreugde schenken. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.