Heiligendagen in april

franciscus van paola2 april: H. Franciscus van Paola, kluizenaar (1416-1507)

Franciscus werd in 1416 geboren te Paola in Calabrië (Zuid-Italië).
Als kluizenaar stichtte hij een gemeenschap van gelijkgezinden en legde aldus de grondslag voor de Orde der Miniemen, welke in 1506 door de heilige Stoel werd goedgekeurd. Franciscus zelf stierf op 2 april 1507 in het door Lodewijks zoon gebouwde klooster Plessis-les-Tours in Frankrijk. Reeds in 1519 werd Franciscus heilig verklaard.

Gebed: God de nederigen worden door U verheven. Omwille van wat de heilige Franciscus van Paola tot uw eer en tot welzijn van de naaste heeft gedaan, vragen wij: vervul aan ons uw belofte als wij nederig van hart zijn.
Door onze Heer.

4 april: H. Isidorus, bisschop en kerkleraar (560-636)

Isidorus werd omstreeks 560 bij Sevilla in Spanje geboren; zijn opvoeding ontving hij, nadat zijn vader gestorven was, van zijn eigen broer Leander. Als bisschop van Sevilla muntte hij uit door zijn eruditie en zijn bestuurskwaliteiten: hij schreef vele werken, waarin hij talloze wetenschappelijke gegevens bijeenbracht, en had de leiding van verscheidenen concilies in Spanje die bekendheid kregen door hun wijze bepalingen.
Hiij stierf in 636.

Gebed: God, Gij hebt de heilige Isodorus toegerust met een wijsheid, die uw kerk ten goede is gekomen. Wij vragen, dat Gij altijd onze gebeden verhoort en dat wij op zijn voorspraak worden geholpen.
Door onze Heer.
isidorus

5 april: H. Vincentius Ferrer, priester (1350-1419)vincentius ferrer

Vincentius werd geboren in 1350 in Valencia (Spanje). Hij trad op 17-jarige leeftijd in bij de Orde der Predikheren van St. Dominicus.
Hij werd opgeleid tot priester, filosoof en boeteprediker. Na zijn priesterwijding werd hij aanvankelijk belast met het onderricht in de theologie.
Als rondtrekkend prediker droeg hij in vele streken van Europa bij tot het behoud van het geloof en de verbetering van het christelijk leven. Op 5 april 1419 stierf hij in het Bretonse Vannes.

Gebed: God, Gij hebt de heilige Vincentius geroepen tot dienaar van het evangelie. Wij vragen U op voorspraak van deze geloofsverkondiger, dat wij de Heer zonder vrees tegemoet gaan, als Hij komt oordelen over levenden en doden.
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, die met U leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen

johannes baptista de la salle7 april: H. Johannes Baptista de la Salle, priester (1651-1719) Gedachtenis

Jean-Baptiste de la Salle werd geboren in 1651 in Reims.
Als priester wijdde hij zich geheel aan het onderwijs van de jeugd, met name van arme kinderen, voor wie hij verschillende scholen oprichtte. Zijn medewerkers verenigde hij in een congregatie, waarin vele beproevingen hem wachtten
Na een zwaar en ascetische leven waarin de medemens voor hem op de eerste plaast kwam,
stierf Jean-Baptiste op 7 april 1719 in Rouen.

Gebed: God, Gij hebt de heilige Johannes Baptista de la Salle geroepen tot apostel van de jeugd. Wij vragen U: wek bij velen het verlangen om zich geheel en al te wijden aan de christelijke opvoeding in deze tijd.
Door onze Heer.

johannes_baptista_de_la_salle

11 april: H. Stanislaus, bisschop en martelaar (Ca. 1030-1079) Gedachtenisstanislaus

Stanislaus werd omstreeks 1030 geboren te Szczepanowski (bij Krakau in Polen). Na zijn studies in Luik (België) werd hij priester gewijd.
In 1071 volgde hij Lambertus Zula op als bisschop van Krakau. Hij leidde zijn bisdom zoals het een volgeling van Jezus betaamt: als een goede herder.
Dat hield in dat hij een bijzondere voorliefde had voor de armen en kwetsbaren. Maar ook dat hij jaarlijks alle geestelijken van zijn diocees bezocht en in hun zorgen deelde.
Bij Koning Boleslaus, tegen wie hij vrijmoedig was opgetreden, in ongenade gevallen, werd hij op diens aanstoken vermoord. Stanislaus stierf op 11 april 1079 terwijl hij het Heilig Misoffer opdroeg.
Paus Innocent IV verklaarde hem heilig in 1253. St. Stanislaus is de schutspatroon van Polen en van Krakau. In de laatste stad vieren de katholieken zijn feest op 7 mei met een plechtige processie.

Gebed: Heer, vandaag gedenken wij de heilige bisschop Stanislaus die van zijn geloof getuigde tot in de dood. Wij vragen U omwille van deze heilige martelaar: maak ons sterk in het geloof, laat ons volharden ten einde toe.
Door onze Heer.

martinus paus en martelaar13 april: H. Martinus I, paus en martelaar

Martinus werd geboren te Tudertum, het huidige Todi in Umbrië. Als diaken van de kerk van Rome werd hij in 649 tot paus gekozen. In datzelfde jaar riep hij een concilie bijeen in de basiliek van Lateranen. Daar veroordeelden honderdenvijf bisschoppen het monotheletisme. Deze dwaalleer stelt dat Christus weliswaar twee naturen had, maar slechts één wil. Dit in tegenstelling tot de orthodoxe doctrine die leert dat Christus zowel over de goddelijke als de menselijke vrije wil beschikte. Keizer Constans II Pogonatus, openlijk aanhanger van deze leer, nam aanstoot aan de veroordeling en ontvoerde paus Martinus uit Rome en verbande hem naar de Krim. Daar stierf de 73ste opvolger van St. Petrus na veel ontberingen te hebben geleden op 16 september 656.

Gebed: Wij gedenken de heilige paus Martinus die terwille van zijn trouw aan uw zending de dood heeft ondergaan. Wij vragen U; bewaar uw kerk; dat zij geen bedreiging vreest en in het leed dat haar wordt aangedaan, standhoudt voor altijd.
Door onze heer.
martinus_paus_en_martelaar

19 april: Elpidius van Melitene, ofwel de heilige Expeditus

expeditusVeel is er niet bekend over de heilige Elpidius van Melitene, ofwel de heilige Expeditus. Hij wordt weliswaar vermeld in het Martyrologium Hieronymianum, het martelarenboek, maar in de meeste boeken over heiligen komt hij nagenoeg niet voor. Bekend is dat deze martelaar leefde in het in Armenië gelegen Melitene aan het einde van de derde en het begin van de vierde eeuw, ten tijde van keizer Diocletianus.

De legende verhaalt dat Expeditus zich bekeerde tot het christendom nadat hij diep geraakt was door de houding van de christenen bij het tegemoet gaan van hun dood. Op het moment van zijn bekering verscheen hem het kwaad in de vorm van een raaf die hem toeschreeuwde ‘cras…! cras…! cras…!’, het Latijnse woord voor ‘morgen’. De poging van de raaf om Expeditus tot uitstel van zijn bekering te verleiden, beantwoordde hij door de vogel te vertrappen,
waarbij hij uitriep: ‘Vandaag! Geen sprake van uitstel!’

De naam Expeditus geeft aan waar deze heilige martelaar voor staat: direct hulp bieden op een slagvaardige manier. ‘Stel niet uit tot morgen, wat je vandaag nog kunt verzorgen’.
De heilige Expeditus wordt dan ook aangeroepen bij dringende aangelegenheden en in noodsituaties.

Hij is patroon van jongeren en studenten, helper in rechtszaken en beschermer tegen problemen inzake familie, arbeid en handel.
Doorgaans wordt hij afgebeeld als Romeins legioensoldaat, met in de ene hand de martelaarspalm en in de andere hand een kruis met daarop het Latijnse woord ‘hodie’, ‘heden’. Met de rechtervoet trapt hij op een raaf, het zinnebeeld van gemakzucht en uitstel.

In Europa bloeide de verering van de heilige Expeditus op in de negentiende eeuw. Sinds de plaatsing in 1903 van een beeld van de heilige Expeditus in de St. Catharinakerk in Lemiers, trokken zeer veel pelgrims naar dit tot de gemeente Vaals behorende plaatsje in Zuid Limburg.

In Spanje wordt in de huidige tijd van economische crisis de hulp van 21 de heilige Expeditus veelvuldig ingeroepen door mensen die op zoek zijn naar een baan en naar betere levensomstandigheden. In het Convento de la Santa Cruz in het Andalusische Córdoba staat een prachtig beeldje van San Expedito, zoals hij in het Spaans genoemd wordt. Dagelijks komen bezoekers van heinde en verre naar dit klooster. Niet zelden vertrekken zij er, na hun gebed, met een tastbare
en wel heel bijzonder vormgegeven herinnering: Huesos de San Expedito (Beenderen van de H. Expeditus), een zoete delicatesse vervaardigd en verkocht door de bewoonsters van het klooster, de Zusters Clarissen.

 


anselmus of canterbury21 april: H. Anselmus, bisschop en kerkleraar (1033-1109)

Anselmus werd in 1033 geboren te Aosta in Piemonte (Noord-Italië). Hij trad in bij de benedictijnen van de abdij van Le Bec in Normandië. Als monnik wijdde hij zich vol overgave aan gebed en arbeid. Hij legde zich verder toe op de wijsgerige en theologische vorming van zijn medebroeders. Na zijn overtocht naar Engeland werd hij tot bisschop van Canterbury gekozen. Tot tweemaal toe werd hij door de wereldlijke heersers verbannen, omdat hij opkwam voor de rechten van de Kerk. Anselmus stierf op 21 april 1109 in Canterbury. Hij was een voortreffelijk schrijver en liet bij zijn dood verschillende werken na van mystiek-theologische inhoud.

Gebed: God, Gij hebt de heilige bisschop Anselmus geroepen om te zoeken naar de hoogste wijsheid en daarvan te getuigen. Geef dat het geloof ook ons verstand te hulp komt en wij geheel doordrongen worden van het Woord dat Gij ons hebt toevertrouwd door Christus onze Heer. Die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen

23 april: St. Joris, martelaar (+ begin 4e eeuw)

Reeds in de 4de eeuw werd de martelaar Joris bijzonder vereerd in Palestina, waar in de stad Diospolis een kerk te zijner ere gebouwd was. sint joris
Zijn verering heeft zich al in de vroegste tijden over het Oosten (met name in Griekenland en Rusland) en over het Westen (met name in Engeland) verbreid.

Gebed: God, wij gedenken vandaag de heilige Joris en alles wat Gij door uw kracht in hem hebt bewerkt, hij heeft de Heer nagevolgd in zijn lijden. Wij vragen U: laat hij onze helper zijn als wij hem aanroepen in onze zwakheid.
Door onze Heer.

fidelis van sigmaringen2

24 april: H. Fidelis van Sigmaringen,
priester en martelaar

Fidelis werd in 1578 geboren in het dorp Sigmaringen(Duitsland). Ingetreden bij de minderbroeders capucijnen leidde hij een streng leven, dat gekenmerkt werd door waken en bidden.
Met nooit aflatende ijver verkondigde hij het Woord Gods. Van de Congregatie van de Voortplanting van het Geloof ontving hij de opdracht voor de beleving van het katholiek geloof in het Zwitserse Graubunden zorg te dragen. In 1622 werd hij echter door dissidenten overvallen en stierf hij als martelaar te Seewis (Zwitserland).

Gebed: God, in uw liefde heeft de heilige Fidelis de kracht gevonden te getuigen voor het geloof en de marteldood te ondergaan. Wij vragen; bevestig ons in uw liefde, dat ook wij kracht putten uit de verrijzenis van Jezus Christus onze Heer. Die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen


marcus evangelist25 april: H. Marcus, evangelist (1ste eeuw) Feest

Marcus was een neef van Barnabas en een leerling van de apostel Petrus, wier prediking zijn weerslag heeft gevonden in het evangelie van Marcus.
Hij begeleidde Paulus op zijn eerste missiereis en volgde hem ook naar Rome. Aan Marcus wordt de stichting van de kerk van Alexandrië toegeschreven.
Gebed: God, Gij hebt de heiklige Marcus verheerlijkt om de verkondiging van het evangelie.
Wij vragen U; dat zijn inzicht ons geloof verdiept en ons tot trouwe navolging brengt van Christus onze Heer. Die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen

28 april: H. Petrus Chanel, priester en martelaar petrus chanel

Pierre-Louis-Marie Chanel werd in 1803 in het Franse dorp Cuet geboren. Na zijn priesterwijding was hij enige tijd als kapelaan en pastoor werkzaam.
Later trad hij in bij de Sociëteit van Maria (maristen) en vertrok hij als missionaris naar Oceanië. Daar stuitte zijn werk op zeer veel tegenstand.
Toch slaagde hij erin een aantal autochtonen tot het geloof te bekeren. Dit wekte de haat op van de anderen, die hem tenslotte vermoorden.
Hij stierf de marteldood op het eiland Futuna in 1841.

Gebed: God, Gij hebt de heilige Petrus Chanel tot het martelaarschap geroepen om uw kerk te vestigen onder vele volken. Geef dat wij in de vreugde van de paastijd zo het mysterie van Christus' sterven en verrijzen vieren, dat ook wij getuigen van het nieuwe leven. Door onze Heer.

29 april: H. Catharina van Siena, maagd en kerklerares, Gedachtenis.

catharina van siena
Catharina Benincasa werd geboren op 25 maart 1347 in de Toscaanse stad Siena. Op 18 jarige leeftijd besloot ze haar leven geheel aan de dienst van God te wijden.
Catharina werd lid van de Derde Orde van St. Dominicus, een beweging van leken die gehoorzaamheid beloofden aan de Regel van Dominicus.
Brandend van liefde tot God en de naaste, droeg zij bij tot de vrede en de verzoening van verschillende steden, verdedigde zij krachtig de rechten en vrijheid van de paus en ijverde voor de vernieuwing van het religieuze leven. De geschriften die zij dicteerde, worden gekenmerkt door een gezonde leer en hoge spirutualiteit. Catharina stierf in 1380

Gebed: God, Gij hebt de heilige Catharina van Siena van uw liefde vervuld bij de beschouwing van het lijden des Heren en bij de dienst aan uw kerk.
Verleen op voorspraak van deze heilige dat uw volk met het mysterie van Christus verbonden blijft en altijd vreugde vindt in de openbaring van zijn heerlijkheid.
Door onze Heer.

30 april: H.Pius V, pausreliekhouder h.paus pius v

De heilige Pius V werd in 1504 bij Alessandria in Italië geboren. Op jeugdige leeftijd trad hij in bij de dominicanen.
Geruime tijd was hij theologieprofessor. Later werd hij tot het bisschopsambt geroepen en verheven tot het kardinalaat.
In 1566 werd hij tot paus gekozen. Met krachtige hand voerde hij de hervormingsdecreten van het Concilie van Trente uit; hij bevorderde de verbreiding van het geloof en ijverde voor de vernieuwing van de eredienst. Hij stierf op 1 mei 1572.

Gebed: God, Gij hebt de heilige paus Pius V geroepen om het geloofsgoed trouw te bewaren en te ijveren voor de eredienst van de kerk.
Wij vragen U op zijn voorspraak dat een levend geloof onze naastenliefde vruchtbaar maakt en ons doet delen in het heil dat Gij aan ons voltrekt.

Door onze Heer.