Heiligendagen in maart

Casimir4 maart: H. Casimir (vrije gedachtenis)
Casimir, zoon van een Poolse koning, werd in 1458 geboren. In zijn korte leven legde hij getuigenis af van een waarachtig christen-zijn: voor zijn geloof stond hij steeds op de bres, ten opzichte van armen was hij vrijgevig. In zijn gedrag was hij onberispelijk; bovendien had hij een grote verering voor de heilige eucharistie en voor Maria. Door een longkwaal gesloopt, stierf hij reeds op 25-jarige leeftijd.

Gebed:
Almachtige God, alleen wie zich geeft aan Uw dienst zal tot Uw Koninkrijk behoren. Verleen ons omwille van de heilige Casimir, dat wij U altijd trouw zijn en Uw gerechtigheid tot richtsnoer nemen. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de heilige Geest leeft en heerst, God, in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

7 maart: HH. Perpetua en Felicitas, perpetua and felicitas
Martelaressen (gedachtenis) Perpetua en Felicitas stierven in 203 tijdens de christenvervolging onder keizer Septimius Severus de marteldood. Het verhaal van haar laatste levensdagen is ons bewaard gebleven in haar martelaarsakten, die uit dezelfde tijd dateren.

Gebed:

God, uit liefde tot U hebben de heilige Perpetua en Felicitas de marteldood doorstaan en die hen naar het leven stonden glansrijk overwonnen. Wij vragen dat wij kracht vinden door hun gebed en groeien in Uw liefde. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de heilige Geest leeft en heerst, God, in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

joannes de deo8 maart: H. Johannes a Deo, kloosterling (vrije gedachtenis) Johannes werd in 1495 in Portugal geboren. Na een gevaarvolle militaire loopbaan besloot hij zich geheel aan de verzorging van zieken te wijden. In Granada (Spanje) richtte hij een ziekenhuis op. Toen anderen zich bij hem aansloten, werd de grondslag gelegd van de ziekenhuisbroeders van de H. Johannes a Deo. Groot was zijn liefde voor de armen en gebrekkigen. Hij stierf in Granada in 1550.


Gebed:
God, de heilige Johannes a Deo is bij Uw genade geworden tot een barmhartige Samaritaan. Wij vragen dat ook wij door werken van barmhartigheid de belofte waardig worden, die Gij ons in het vooruitzicht stelt. Door onze Heer, Jezus Christus, Uw Zoon, die met U en de heilige Geest leeft en heerst, God, in de eeuwen der eeuwen.
Amen

9 maart: H. Francisca Romana, kloosterlinge (vrije gedachtenis) francisca romana kloosterlinge

De heilige Fransisca Romana werd in het jaar 1384 te Rome geboren. Op jeugdige leeftijd trad zij in het huwelijk en werd moeder van drie zonen. Haar leven viel samen met een tijd van rampspoed, waarin zij haar bezit aan de armen uitdeelde en de zieken verpleegde. Zij onderscheidde zich door haar voortdurende zorg voor de behoeftigen en haar bijzondere toeleg op de deugden van nederigheid en geduld. In 1425 stichtte zij de congregatie van vrouwelijke oblaten met de regel van de heilige Benedictus. Zij stierf in het jaar 1440.

Gebed:
God, in de heilige Francisca Romana hebt Gij getoont hoe het leven van een echtgenote en van een kloosterlinge vervuld kan zijn van Uw genade. Geef dat ook wij U dienen, eerlijk en met volharding. Danzult Gij ons voor ogen staan in alle omstandigheden van het leven en zullen wij U volgen. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de heilige Geest leeft en heerst, God, in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Patricius bisschop17 maart:H. Patricius, bisschop (vrije gedachtenis) Omstreeks 385 in Groot-Brittaniƫ geboren werd Patrick als jongeman gevangen naar Ierland weggevoerd en daar als schaapherder tewerkgesteld. Toen hij zijn vrijheid herkregen had, vroeg hij opname in de geestelijke stand. Later wijdde hij zich als bisschop van Ierland geheel aan de verkondiging van het evangelie onder de heidense bevolking en bekeerde hij velen tot het christendom. Hij legde er tevens de grondslag voor de kerkelijke organisatie. Hij stierf in 461 bij de plaats Down.

Gebed:

God, volgens het plan van Uw voorzienigheid heeft de heilige Patricius het geloof in Ierland verkondigd. Wij beroepen ons op het werk en het gebed van deze bisschop en vragen U: dat de christenen hun naam met ere dragen, dat hun leven een blijvende boodschap wordt van al het grote dat Gij voor de mensen doet. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de heilige Geest leeft en heerst, God, in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Cyrillus van Jeruzalem18 maart:H. Cyrillus van Jeruzalem, bisschop en kerkleraar (vrije gedachtenis)

Uit christelijke ouders in het jaar 315 geboren, volgde Cyrillus op 33-jarige leeftijd Maximus op als bisschop van Jeruzalem. Om verhouding in de strijd tegen het Arianisme werd hij meer dan eens verbannen. Van zijn herderlijke werkzaamheden getuigen zijn preken, waarin hij de orthodoxe leer, de heilige schrift en de kerkelijke tradities voor zijn gelovigen verklaarde. Hij stierf in 386.

Gebed:
God, Gij hebt Uw kerk tot een dieper inzicht van het heilsmysterie gebracht door toedoen van de heilige bisschop Cyrillus. Wij vragen U op zijn voorspraak dat wij het leven bezitten in overvloed, door te belijden dat Jezus Christus is: Uw Zoon, Onze Heer. Die met U leeft en heerst, in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

19 maart:H. Joseph, bruidegom van de heilige maagd Maria (hoogfeest) jozef met kind

Van de Heilige Joseph weten we niet meer dan hetgeen het Nieuwe Testament van hem meedeelt in het zogenaamde kindsheidevangelie. Daaruit kennen wij hem als gewetensvol ten opzichte van haar die hij tot echtgenote heeft gekozen, zich bewust van zijn vaderlijke plicht met betrekking tot Jezus. Daarom kenmerkt het evangelie hem als rechtvaardig of rechtschapen, d.w.z. als trouw in zijn verplichtingen jegens God en de mensen. Terecht wordt zijn gedachtenis in de liturgie eerst en vooral rond het kerstfeest gevierd (zondag na kerstmis: feest van de Heilige Familie). De datum 19 maart hangt mogelijk samen met een gedachtenis van de aartsvader Joseph.

Gebed:
Almachtige eeuwige God, bij de menswording van Uw Zoon hebt Gij aam de heilige Joseph de allereerste zorg voor dit mysterie toevertrouwd. Wij vragen U dat ook de kerk bezorgd blijft om de vervulling van dit heil dat zij bewaart en dat haar gegeven is door Christus onze Heer. Die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


23 maart: H. Turibius de Mogrovejo, bisschop (vrije gedachtenis) turibius
Tuberius (Santo Toribio) werd rond 1538 in Spanje geboren. Als jongeman studeerde hij te Salamanca rechten. Gekozen tot bisschop van Lima (Peru), vertrok hij in 1580 naar Zuid-Amerika. Van zijn grote apostolische ijver getuigen de vele synoden en concilies die hij bijeenriep ter bevordering van het godsdienstig leven in die streken. Krachtig verdedigde hij de rechten van de kerk, was vol zorg voor zijn diocesanen en wijdde zeer veel aandacht aan de niet-blanke bevolkingsgroepen. Hij stierf in 1606.

Gebed:
God, door Uw genade heeft de heilige bisschop Turibius met zijn apostolische ijver en zorg voor de waarheid aan de kerk grotere uitbreiding gegeven. Wij vragen: verleen op zijn voorspraak dat wij allen toenemen in geloof en in heiligheid van leven. Door onze Heer, Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

Mariaboodschap25 maart: Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap) (hoogfeest)
Negen maanden voor het hoogfeest van de geboorte des Heren herdenken wij hoe Zijn komst door de engel Gabriƫl werd aangekondigd. 25 maart is dus eerst en vooral een feest des Heren en vervolgens een Mariafeest. Op deze dag vieren wij het begin van onze verlossing, de vervulling van het profetisch woord zoals dit in het evangelie wordt vermeld: "Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen" (Mt. 1, 23), de intrede van Christus in deze wereld: "Slachtoffers en gaven hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt voor mij een lichaam bereid...Ik ben gekomen, o God, om Uw wil te doen." (Heb. 10,5-7)

Gebed:
God, Gij hebt gesproken en zo is geschied: in de heilige maagd Maria werd Uw Zoon een mens van vlees en bloed. Wij belijden dat Hij onze Heiland is, waarlijk God en waarlijk mens, en vragen dat ons menselijk bestaan voortaan het zegel van Uw goddelijk leven draagt: Jezus Christus, Uw Zoon onze Heer. Die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.