Heiligendagen in februari

2 februari: Opdracht van de Heer in de tempel -(Feest)

Naar het gebruik van de oude kerk van Jeruzalem herdenken wij op deze dag hoe het kind Jezus, overeenkomstig het voorschrift van de joodse wet, veertig dagen na Zijn geboorte aan God werd opgedragen in de tempel. Evenals op de feesten van de Openbaring des Heren en van Christus' doop in de Jordaan vieren wij op dit feest een aspect van de veelvormige openbaring des Heren: bij Zijn opdracht wordt het Kind van Maria door Simeon in de tempel erkend als het Heil dat God heeft bereid voor de volken en als een Licht dat voor de heidenen straalt. Daarom is deze dag in de eerste plaats een feest des Heren ( in de traditie van de oosterse kerken "Ontmoeting van de Heer" genaamd) en vervolgens pas een Mariafeest. De Nederlandse naam "Maria Lichtmis" herinnert aan de lichtprocessie, die als een hulde aan Maria werd gezien, maar die volgens de liturgie van deze dag de zin heeft van onze opgang naar het huis van God waar wij de Heer ontmoeten bij het breken van het brood, voordat Hij wederkomt in heerlijkheid.

Gebed:
Almachtige, eeuwige God, eens is op deze dag Uw eniggeboren Zoon als mens voor U verschenen en in de tempel aan U opgedragen. Wij bidden U: laat ons genade vinden in Uw ogen, als wij voor U verschijnen. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de heilige Geest leeft en heerst, God, in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Het Nunc Dimittis
Laat nu Heer, volgens Uw woord
Uw dienaar in vrede heengaan.
Mijn ogen hebben Uw heil aanschouwd
dat Gij hebt bereid voor alle volken:
Het licht dat voor alle heidenen straalt
de glorie van Israël Uw volk.
(Lucas 2, 29-32)


blasius3 februari: H. Blasius, bisschop en martelaar (vrije gedachtenis)

DE BLASIUSZEGEN
HEILIGE BLASIUS 3 FEBRUARI

De Blasiuszegen wordt ieder jaar gegeven op 3 februari. Volgens een middeleeuwse traditie is dit ritueel vooral bedoeld ter voorkoming van keelaandoeningen en andere kwalen.

De Blasiuszegen is vernoemd naar de heilige Blasius. Historisch is er nagenoeg niets over hem bekend, behalve dat hij in de 4e eeuw geleefd moet hebben. Volgens diverse legenden was hij een arts die tot bisschop van de Armeense stad Sebaste werd gekozen. Omdat hij getuigde van zijn geloof in Christus zou hij na een gruwelijke marteling zijn onthoofd. Zijn verering, is pas in de Middeleeuwen door de kruisvaarders vanuit het Oosten naar West-Europa overgebracht. Het meest bekend is het verhaal waarin Blasius kort voor zijn marteldood een jongetje genas dat door een visgraat in zijn keel dreigde te stikken. Deze vertelling zou ten grondslag hebben gelegen aan de Blasiuszegen in de vorm zoals we die nu kennen.

Op 3 februari, de liturgische feestdag van de heilige Blasius, wordt in veel kerken na de eucharistieviering de gelegenheid geboden om de Blasiuszegen te ontvangen. De priester (of diaken) houdt daarbij twee op Maria Lichtmis gewijde kaarsen in Andreaskruisvorm verbonden onder de kin van de gelovige. Hij bidt dan: Per intercessionem Santi Blasii liberet te Deus a malo gutteris et a quovis alio malo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dat is vertaald: Moge God u op voorspraak van de Heilige Blasius bevrijden van keelziekten en andere kwalen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Dat de Blasiuszegen met kaarsen wordt verricht is afkomstig van het middeleeuwse gebruik om frequent kaarsen aan Blasius te offeren. Dit zou teruggaan op de legende van een vrome vrouw die de gevangengenomen Blasius dagelijks in de kerker opzocht, hem te eten gaf en van een kaars voorzag. Blasius zou de vrouw gevraagd hebben hem ook na zijn dood kaarsen te blijven schenken. Als beloning zou de vrouw tegen ziekte gevrijwaard blijven.

Andere gebruiken
In vroegere tijden werd de Blasiuszegen ook met brood, wijn, water en vruchten gegeven. Dit kwam vooral in Vlaanderen veel voor. Daar werd Blasius op sommige plekken trouwens ook aangeroepen tegen oogziekten. In sommige plaatsen in Zuid-Duitsland en Tirol wordt Blasius nog vereerd als beschermer van de veeteelt en de akkerbouw. In de Franse streek Savoy stond Blasius bekend om zijn hulp aan meisjes die moeilijk aan een man konden komen.

Relieken
In Kroatië is de heilige Blasius (Sveti Vlaho) de patroonheilige van de stad Dubrovnik. In deze stad worden zijn belangrijkste relieken bewaard, waaronder zijn hoofd en zijn handen. Deze relieken worden op 3 februari meegedragen in een grote openbare processie te zijner eer. In de Grieks Orthodoxe traditie wordt Blasius op 11 februari gevierd. In Griekenland zijn vele dorpen naar hem vernoemd (Agios Vlassios). In Rusland vragen gelovige boeren op 11 februari de heilige Blasius (Vlazy) om voorspraak voor de bescherming van hun vee.

Bron: katholieknederland.nl

Gebed:
Luister naar het gebed van Uw volk, Heer, onze God; op de voorspraak van de heilige martelaar Blasius vragen wij U: leid ons in vrede langs de weg van dit leven naar de eeuwige vreugde. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de heilige Geest leeft en heerst, God, in de eeuwen der eeuwen.
Amen.


3 februari: H. Ansgarius, bisschop (vrije gedachtenis)ansgarius bisschop

Ansgarius werd in het begin van de 9de eeuw in Frankrijk geboren en ontving zijn opleiding in het klooster van Corbie (bij Amiens). In 826 vertrok hij als geloofsverkondiger naar Denemarken, maar had daar weinig succes. Meer voldoening had hij van zijn apostolaat in Zweden. Nadat hij onder Gregorius IV bisschop van Hamburg was geworden, werd hij pauselijk legaat voor Zweden en Denemarken. Bij zijn evangelische werkzaamheden ondervond hij moeilijkheden die hij echter door zijn gestadig volhouden wist te overwinnen. De apostel van de Scandinavische landen stierf in 865.

Gebed:
God, Gij hebt de heilige bisschop Ansgarius naar verschillende Scandinavische volkeren gezonden om hun het evangelie te brengen. Wij vragen U op zijn voorspraak dat wij altijd blijven leven in het licht van Uw waarheid. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de heilige Geest leeft en heerst, God, in de eeuwen der eeuwen.
Amen.


agatha maagd en martelares5 februari: H. Agatha, maagd en martelares (gedachtenis)
Agatha onderging de marteldood te Catania op het eiland Sicilië, waarschijnlijk tijdens de christenvervolging onder keizer Decius. Haar verering heeft zich spoedig na haar dood over de gehele kerk verbreid. Haar naam is opgenomen in de Romeinse Canon (eucharistisch gebed I).

Gebed:
Heer, wees ons genadig omwille van de heilige Agatha en verhoor ons op haar voorspraak; want zij is U altijd dierbaar op grond van haar moedige geloofsbelijdenis en haar zuiver leven. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de heilige Geest leeft en heerst, God, in de eeuwen der eeuwen.
Amen.


6 februari: H. Paulus Miki en gezellen, martelaren (gedachtenis)

paulus miki en gezellenPaulus Miki werd tussen 1564 en 1566 in Japan geboren. Als lid van de sociëteit van Jezus verkondigde hij met veel succes het evangelie onder zijn landgenoten. Na het uitbreken van een christenvervolging werd hij met vijfentwintig anderen gevangen genomen. Deerlijk mishandeld, werden zij tenslotte op transport gesteld naar Nagasaki, waar zij op 5 februari 1597 werden gekruisigd.

Gebed:
God, Gij geeft de kracht aan alle heiligen. Onder hen hebt Gij Pualus Miki en zijn gezellen geroepen om door de kruisdood tot het eeuwig leven te komen. Help ons op hun voorspraak te volharden in het geloof, dat wij belijden, en moedig stand te houden tot het einde. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de heilige Geest leeft en heerst, God, in de eeuwen der eeuwen.
Amen.


8 februari: H. Hieronymus Emiliani (vrije gedachtenis)hieronymus emiliani

Hieronymus Emiliani werd in 1486 te Venetië geboren. Als jongeman begon hij een militaire loopbaan, die hij echter later opgaf om zich geheel aan de armenzorg te kunnen wijden. Alles wat hij bezat deelde hij onder de noodlijdende uit. Voor de verzorging van arme en ouderloze kinderen stichtte hij de orde van de reguliere clerici van Somasca bij Bergamo. Daar overleed hij bij de verzorging van pestlijders in 1537.

Gebed:
Barmhartige Vader, de heilige Hieronymus Emiliani hebt Gij aan wezen en hulpeloze kinderen als een steun en vader gegeven. Op zijn voorspraak vragen wij U: laat allen die door U als kinderen zijn aangenomen trouw blijven aan hun uitverkiezing. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de heilige Geest leeft en heerst, God, in de eeuwen der eeuwen.
Amen.


scholastica maagd10 februari: H. Scholastica, maagd (gedachtenis)

Scholastica was de zuster van de heilige Benedictus en werd omstreeks 480 te Nursia in Umbrië geboren.
Samen met haar broer wijdde zij zich geheel aan God.
Zij volgde Benedictus naar Monte Casino, waar zij omstreeks 547 stierf.

Gebed:
God, in het leven van de heilige maagd, Scholastica, die wij vandaag gedenken, hebben wij een voorbeeld gekregen van toewijding. Wij bidden U: wek in ons de liefde op zodat wij U onverdeeld dienen en het geluk bereiken dat Gij in Uw goedheid ons hebt bereid. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de heilige Geest leeft en heerst, God, in de eeuwen der eeuwen.
Amen.


11 februari: Heilige maagd Maria van Lourdes (vrije gedachtenis)maagd maria van lourdes

In het jaar 1858 verscheen de onbevlekte maagd Maria in de Grot van Massabielle bij Lourdes aan Bernadette Soubirous. Niet het historische feit van de verschijningen wordt liturgisch gevierd, maar de persoon van Maria, die door dit eenvoudige meisje zondaars tot bekering roept en in de kerk nieuwe bezieling wekt voor gebed en naastenliefde, vooral ten dienste van zieken en noodlijdenden.

Gebed:
Barmhartige God, kom onze zwakheid te hulp en geef ons op voorspraak van de onbevlekte Moeder van God, nu wij haar gedachtenis vieren, kracht om uit de zonden op te staan. Door onze Heer, Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


14 februari: HH. Cyrillus, monnik, en Methodius, bisschop, Patronen van Europa.(Feest)cyrillus monnik en methodius bisschop

Cyrillus werd geboren in Tessalonica (het huidige Saloniki in Griekenland) en ontving in Constantinopel een uitstekende wetenschappelijke opleiding. Later vertrok hij met zijn broer Methodius naar Moravië om daar het evangelie te verkondigen. Samen verzorgden zij een Slavische vertaling van de liturgische teksten in zogenaamd Cyrillisch schrift. Tijdens hun verblijf te Rome, waarheen zij geroepen waren, stierf Cyrillus op 14 februari 869; Methodius werd tot bisschop gewijd en vertrok naar Pannonië (Hongarije), waar hij zich onvermoeid wijdde aan het bekeringswerk. Veel had hij te lijden van personen die hem uit naijver bestreden, maar steeds vond hij steun bij de pausen. Hij stierf te Velahrad (in het huisige Tsjecho-Slowakije) op 6 april 885. Als apostelen van de Slavische volken werden zij door paus Johannes Paulus II in 1980 uitgeroepen tot patronen van Europa.

Gebed:
God, door de heilige broeders Cyrillus en Methodius hebt Gij de Slavische volken het licht van het evangelie gebracht. Wij vragen U: maak ons ontvankelijk voor de verkondiging van Uw leer, vorm ons tot een volk, dat eensgezind volhardt in het geloog, dat wij belijden. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


17 februari: Zeven HH. Stichters van de Servieten.(vrije gedachtenis)

zeven hstichters van de servietenDe zeven heilige mannen die vereerd worden als de stichters van de servieten, waren oorspronkelijk kluizenaars die op een berg nabij Florence woonden en zich onderscheidden door hun liefde tot Maria. Al predikend trokken zij later door heel Toscane en legden zij grondslagen van de orde der dienaren van de heilige maagd Maria, die in 1304 door de heilige Stoel werd goedgekeurd. Omdat 17 februari 1310 geldt als de sterfdatum van één hunner, Alexius Falconieri, worden zij allen vandaag herdacht.

Gebed:
Heer, de zeven Stichters van de Servieten hebben Uw volk tot U verheven en een grote verering gehad voor de moeder Gods Maria. Beziel ons met de godsvrucht die deze heilige broeders heeft gekenmerkt. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


21 februari: H. Petrus Damiani, bisschop en kerkleraar (vrije gedachtenis)petrus damiani bisschop en kerkleraar

Petrus Damiani werd in 1007 te Ravenna geboren. Na voltooiïng van zijn studies wijdde hij zich gedurende korte tijd aan het onderwijs, waarna hij zich terugtrok in de eenzaamheid en zich aansloot bij de kluizenaarsgemeenschap (camaldulenzen) van Fonte Avellana. Tot prior gekozen, bevorderde hij krachtig het religieuze leven. In de rampzaligee omstandigheden waarin de kerk van zijn dagen zich bevond, stond hij de pausen met raad en daad ter zijde; meermalen trad hij op als hun legaat. Ook door zijn geschriften droeg hij veel bij tot verbetering van de toestanden in de kerk. Door Stefanus IX werd hij benoemd tot kardinaal-bisschop van Ostia. Reeds onmiddelijk na zijn dood werd hij als heilige vereerd.

Gebed:
Almachtige God, wij vragen dat wij het getuigenis van de heilige Petrus Damiani ter harte nemen en zijn heilige leven navolgen. Dat wij niets boven Christus mogen stellen en er steeds op bedacht zijn Uw kerk te dienen om te komen tot de blijvende vreugde. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


22 februari:Cathedra van de heilige apostel Petrus (feest)

cathedra van de heilige apostel petrusHet feest van de cathedra van Petrus werd reeds sedert de 4de eeuw te Rome op deze dag gevierd en wel met de bedoeling getuigenis af te leggen van de eenheid van de kerk die op hem als apostel gegrond is. (Het is dus de gedenkdag van de apostolische oorsprong van de zetel of het ambt van de bisschop van Rome).

Gebed:
Almachtige God, Gij hebt de Uw kerk gebouwd op de rots en ons geloof gegrondvest op de belijdenis van de apostelen. Wij vragen U dat Gij ons redt en dat Uw kerk in de verwarring niet ten onder gaat. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.


23 februari: H. Polycarpus, bisschop en martelaar (gedachtenis)polycarpus bisschop en martelaar

Polycarpus, bisschop van Smyrna in Klein-Azië (het huidige Izmir en Turkije), was een leerling van de apostelen. Te Antiochië was hij de gast van de heilige Ignatius die aldaar bisschop was. Bekend is zijn verblijf in Rome waar hij met paus Anicetus de kwestie van de paasdatum trachtte te regelen. Omstreeks 115 onderging hij de marteldood: hij werd levend verbrand in het amfitheater van zijn stad.

Gebed:
God van heel de schepping, Gij hebt de heilige Polycarpus opgenomen onder het getal der martelaren. Wij vragen op voorspraak van deze bisschop dat wij met hem de kelk van Christus delen, en verrijzen tot het eeuwig leven. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.