Heiligendagen in januari

maria_geboorte 1 januari: Heilige Maria, moeder van God  (hoogfeest)

Tijdens het Concilie van Efeze (431) werd door paus Coelestinus (+27 juli 432) vastgelegd dat de allerheiligste Maagd Maria, uit wie Jezus werd geboren, waarachtig moeder van God is (Theotokos). Hij trad hier op tegen Nestorius (382-451), beschermheer van Pelagius. (Tijdens het Concilie van Dad-Isjoe (genoemd naar de patriarch) werd het Nestoriaans schisma een feit (424)).
Wij herdenken vandaag op feestelijke wijze de taak die Maria heeft vervuld in het heilsmysterie en de enige waarheid loven wij die daaruit voortkwam door de "heilige Moeder", de Messias.
Op de eerste zondag in het octaaf van Kerstmis vieren we per traditie het feest van "De Heilige Familie". Het gezinsleven van Nazareth staat model voor het christelijk gezin in deze tijd. Zo ook op deze dag mag het moederschap van alle moeders gestalte krijgen naar het voorbeeld van de Maagd Maria, die ook veel heeft moeten lijden, maar zeker ook veel vreugde gekend zal hebben.

2 januari: HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, bisschoppen en kerkleraren (gedachtenis)

blasius

Basilius, in 330 uit christelijke ouders geboren te Cesarea in Cappadocië, onderscheidde zich bijzonder door wetenschap en deugd. Na zijn studiejaren leidde hij een verstorven leven in de eenzaamheid, maar in 370 werd hij bisschop van zijn geboortestad. Krachtig bestreed hij de dwaalleer van de Arianen. Onder zijn vele en belangrijke geschriften nemen zijn regels voor de monniken een geheel eigen plaats in: nu nog worden zij door monniken in het Oosten onderhouden. Voor de armen toonde hij zich een vader.
Hij stierf op 1 januari 379.
Eveneens in 330 werd Gregorius geboren nabij Nazianze. Voordat hij zijn vriend Basilius in de eenzaamheid volgde, had hij op vele reizen zijn geest verrijkt met kennis en wetenschap. Priester en bisschop gewijd, werd hij in 381 gekozen tot bisschop van Constantinopel, maar toen zijn kerk door partijtwisten verdeeld werd, trok hij zich terug in Nazianze, waar hij op 25 januari 389 of 390 stierf. Om zijn hoogstaande leer en zijn grote welsprekendheid wordt hij Gregorius de theoloog genoemd

Gebed:
God, de heilige Basilius en Gregorius zijn door hun woord en leven een licht voor Uw kerk geweest. Wij bidden U: laat ons Uw woord aanvaarden en ernaar handelen, vol liefde voor onze medemens. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de heilige Geest leeft en heerst, God, in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

gregorius_van_nazianze  

raimundus_van_penyafort_priester 7 januari: H. Raimundus van Penyafort, priester (vrije gedachtenis)
Raimundus werd geboren rond het jaar 1175 nabij Barcelona. Als kanunnik van de kathedraal trad hij in bij de Dominicanen. Op last van paus Gregorius IX gaf hij de pauselijke decretalen als één grote wettenverzameling uit. Als generaal van de Dominicanen gaf hij zijn orde een goede wetgeving. Een van zijn belangrijkste geschriften is de Summa Casuum, samengesteld ten behoeve van biechtvaders. Hij stierf op 6 januari 1275. Gebed:
God, voor allen die in zichzelf gevangen zaten of slaaf waren voor anderen, is de heilige Raimundus een priester geweest naar Uw hart. Wij vragen U op zijn voorspraak:
bevrijd ons van al wat kwaad is, en laat ons als vrije mensen het goede ten uitvoer brengen. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de heilige Geest leeft en heerst, God, in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

13 januari: H. Hilarius, bisschop en kerkleraar (vrije gedachtenis)
In het begin van de vierde eeuw te Poitiers geboren, werd Hilarius rond het jaar 350 tot bisschop van zijn geboortestad gekozen. Om zijn bestrijding van de dwaalleer der Arianen werd hij door keizer Constantius verbannen. Met grote bekwaamheid schreef hij verschillende werken ter verdediging van het katholieke geloof en ter verklaring van de heilige Schrift. Hij stierf te Poitiers op 13 januari 367.

Gebed:
Almachtige Vader, Uw heilige bisschop Hilarius heeft zijn leven lang getuigd van Uw Zoon: God uit God, Licht uit Licht. Wij vragen U:
laat ons zo uit dit geloof leven dat ook wij voortdurend getuigen van Jezus Christus, Uw Zoon, onze Heer. Die met U en de heilige Geest leeft en heerst, God, in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

hilarius_bisschop_en_kerkleraar

Petrus_Donders 14 januari:  Z. Petrus Donders (vrije gedachtenis)

Petrus Donders werd in het jaar 1809 te Tilburg in Nederland geboren. Na een godsdienstige opvoeding genoten te hebben ontving hij in 1841 de priesterwijding. In het jaar 1842 ging hij naar Suriname in Zuid-Amerika. Daar legde hij in 1867 de religieuze geloften af in de congregatie van de Allerheiligste Verlosser (Redemptoristen). Gedurende 44 jaar zette hij zich in deze tropische gebieden in voor het behoud van het geloof bij katholieken en voor de verkondiging ervan bij niet-christenen, vooral de indianen en de bosnegers; ook was hij bijna 30 jaar lang de onvermoeibare apostel van de melaatsen. In volledige overgave aan zijn Heer stierf hij op 14 januari 1887 te Batavia in Suriname.

Gebed:
God, Gij hebt in het leven van de zalige priester Petrus Donder op wonderbare wijze Uw barmhartigheid getoond jegens de melaatsen. Wij bidden U op zijn voorspraak:
Laat ons naar zijn voorbeeld werken van barmhartigheid verrichten jegens onze meest verlaten broeders en zusters, en op deze wijze U dienen. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de heilige Geest leeft en heerst, God, in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

15 januari:H. Arnold Janssen, priester Gedachtenis(1837-1909)

janssen Priester Arnold_gl

Arnold Janssen werd op 5 november 1837 geboren te Gogh in Duitsland. Zijn studies deed hij op het bisschoppelijk grootseminarie te Gaasdonck, daarna te Münster. Na zijn priesterwijding werkte hij als leraar op een gymnasium in Bocholt. Deze baan gaf hem echter niet de voldoening die hij zocht. Als kind al had hij de droom de wereld als missionaris te bereizen. Hij besloot dit waar te maken en stichtte in 1875 te Steyl het eerste Duitstalige missiegezelschap in het Nederlands-Limburgse Steyl. Van daaruit volgde andere stichtingen: een kleinseminarie en een grootseminarie voor de opleiding van priestermissionarissen en missiestaties in Afrika, Azië en Noord- en Zuid-Amerika. Zijn inspiratie haalde Arnold Janssen uit de mystieke beschouwing van de Drievuldigheid en de aanbidding van de Heilige Geest. Zijn wereldomvattende arbeid was baanbrekend voor de ontwikkeling van de katholieke missie. Hij stichtte drie religieuze gemeenschappen: de Sociëteit van het Goddelijk Woord (SVD) voor priesters, de Sociëteit voor Dienaressen van de Heilige Geest (beter bekend als de Missiezusters van Steyl) en de Sociëteit van de Eeuwigdurende Aanbidding (de Slotzusters van Steyl). Arnold overleed op 15 januari 1909 in het moederhuis St. Michaël in Steyl. Paus Paulus VI verklaarde Arnold Janssen in 1975 zalig. Paus Johannes Paulus verklaarde hem heilig op 5 oktober 2003.

 


17 januari: H. Antonius Abt (gedachtenis)
Deze grote vader van de monniken werd omstreeks 250 in Egypte geboren. Na de dood van zijn ouders deelde hij zijn bezit onder de armen uit en trok hij zich terug in de eenzaamheid, waar hij een boetvaardig leven leidde en talrijke volgelingen kreeg. Hij maakte zich voor de kerk verdienstelijk door de geloofsgetuigen tijdens de vervolging onder Diocletianus te steunen en de heilige Athanasius bij te staan in de strijd tegen de Arianen. Hij stierf in 356.

Gebed:
God, de heilige abt Antonius heeft, door zijn leven in de woestijn, U gediend op een wijze die bewondering wekt. Wij vragen U op zijn voorspraak:
bevrijd ons van onze zelfzucht, om U voortaan boven alles te beminnen. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de heilige Geest leeft en heerst, God, in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

antonius_abt

fabianus_paus_en_martelaar

20 januari: H. Fabianus, paus en martelaar (vrije gedachtenis)

In het jaar 236 tot bisschop van de kerk van Rome gekozen, stierf Fabianus, volgens het getuigenis van de heilige Cyprianus, in 250 de marteldood, in het begin van de vervolging onder Decius. Hij werd bijgezet in de catacombe van Callistus.

Gebed:
God, Gij zijt de glorie van Uw priesters. Wij vragen U: verhoor ons gebed op voorspraak van de heilige Fabianus, die met zijn bloed voor U getuigd heeft. Sterk ook ons in het geloof, om U in alles te kunnen dienen. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de heilige Geest leeft en heerst, God, in de eeuwen der eeuwen.
Amen.


20 januari: H. Sebastianus, martelaar (vrije gedachtenis)

Sebastianus stierf te Rome als martelaar in het begin van de vervolging onder Diocletianus. Zijn graf in de catacomben aan de Via Appia werd vanouds door de christenen in ere gehouden.

Gebed:
Heer, verrijk ons met Uw geest en Uw kracht om, naar het voorbeeld van Uw heilige martelaar Sebastianus, uiteindelijk meer naar U dan naar mensen te luisteren. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de heilige Geest leeft en heerst, God, in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

sebastianus_martelaar

agnes_maagd_en_martelares

21 januari: H. Agnes, maagd en martelares (gedachtenis)
Agnes stierf de marteldood te Rome in de tweede helft van de derde eeuw of wellicht in het begin van de vierde eeuw. Paus Damasus maakte haar grafschrift en vele kerkvaders hebben, in navolging van de heilige Ambrosius, haar lof bezongen.

Gebed:
Almachtige, eeuwige God, wat in het oog van de mens zwak is, wordt door U uitverkoren om het sterke te beschamen. Wij vragen U op het feest van Uw martelares, de heilige Agnes: Laat ook ons in een onwankelbaar geloof tot onze dood van U blijven getuigen. Door onze Heer, Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


22 januari: H. Vincentius, diaken en martelaar (vrije gedachtenis)

Vincentius, diaken van de kerk van Zaragoza, stierf tijdens de vervolging van Diocletianus, na verschrikkelijke folteringen, te Valencia (Spanje) in 304 de marteldood. Zijn verering verbreidde zich in korte tijd over de gehele westerse kerk.

Gebed:
Almachtige, eeuwige God, in Uw liefde heeft de heilige Vincentius de kracht gevonden om alle martelingen zegevierend te doorstaan. Wij vragen U: schenk ons Uw Geest en stort in ons de liefde die alles overwint. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

vincentius_diaken_en_martelaar

franciscus_de_sales_bisschop_en_kerkleraar

24 januari: H. Franciscus de Sales, bisschop en kerkleraar (gedachtenis)

in 1567 in Savoie geboren, gaf Franciscus na zijn priesterwijding al zijn krachten aan het herstel van het katholieke geloof in zijn vaderland. Als bisschop van Genève toonde hij zich een ware herder, die door daad en geschrift geestelijkheid en gelovigen tot een diepere geloofsbeleving bracht en voor allen een voorbeeld was. Hij stierf op 28 december 1622 te Lyon. En werd op 24 januari 1623 te Annecy begraven.

Gebed:
God, Gij hebt de heilige bisschop Franciscus van Sales met zo'n grote toewijding voor de mensen bezield, dat hij alles voor allen is geworden. Wij vragen U: laat ons naar zijn voorbeeld anderen altijd bijstaan met een goedheid, die het kenmerk is van Uw liefde. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


25 januari: Bekering van de heilige apostel Paulus (feest)

Aan de herdenking van de bekering van Paulus, zoals deze door Lucas en door hemzelf in de Handelingen van de Apostelen is verhaald, is de gedachtenis verbonden van zijn roeping tot apostel der heidenen overeenkomstig het woord van de Heer: "Die man is mijn uitverkoren werktuig om mijn Naam uit te dragen....."(Hand. 9, 15)

Gebed:
God, vandaag gedenken wij de bekering van Uw heilige apostel Paulus, die door zijn prediking leraar is geworden voor de gehele wereld. Wij vragen U:
Breng ons door zijn voorbeeld tot de waarheid, om van U te kunnen getuigen voor alle mensen. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

bekering_van_de_heilige_apostel_paulus

timotes_en_titus_bisschoppen

26 januari: HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen (gedachtenis)
Als leerlingen en helpers van de apostel Paulus worden, daags na zijn feestdag, Timoteüs en Titus herdacht. De eerste was aan het hoofd gesteld van de christengemeente van Efeze, de ander had de leiding van de kerk op het eiland Kreta. Paulus schreef aan hen brieven die bekend staan als de pastorale brieven en die talrijke aanwijzingen bevatten voor de vorming van de gelovigen en hun herders.

Gebed:
God, Gij hebt aan de heilige Timoteüs en Titus de gaven geschonken die nodig zijn voor het apostolaat. Op hun voorspraak vragen wij U:
help ons zó als christenen te leven, dat wij onze eeuwige bestemming bereiken. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen


27 januari: H. Angela Merici, maagd (vrije gedachtenis)

Angela Merici werd omstreeks 1470 geboren in Desenzano aan het Gardameer. Als religieuze van de Derde Orde van de heilige Franciscus legde zij zich toe op de christelijke vorming van meisjes met het oog op caritatief werk. In 1535 stichtte zij te Brescia een gemeenschap van vrouwen, Ursulinen genaamd, voor de christelijke opvoeding van arme meisjes. Zij stierf in 1540.

Gebed:
God, de heilige maagd Angela heeft ons een voorbeeld gegeven van liefdevolle toewijding en verstandig beleid. Wij bidden U dat wij op haar voorspraak in woord en daad Uw levensleer trouw blijven. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

angela_merici_maagd

thomas_van_aquino_priester_en_kerkleraar

28 januari: H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar (gedachtenis)

Als telg uit het grafelijk geslacht van Aquino omstreeks 1225 geboren, ontving Thomas zijn eerste opleiding in de abdij van Monte Cassino. Vervolgens studeerde hij te Napels, waar hij later bij de Dominicanen intrad, en voltooide hij zijn studies te Parijs en Keulen onder leiding van de heilige Albertus de Grote. Groot zijn zijn verdiensten op het gebied van de filosofie en de theologie, waarin hij anderen door woord en geschrift onderrichtte. Hij stierf in de abdij van Fossanova op 7 maart 1274. Op 28 januari 1369 werd zijn lichaam naar Toulouse overgebracht.

Gebed:
Heer, Gij hebt de heilige Thomas van Aquino door zijn heiligheid en godgeleerdheid tot een licht van Uw kerk gemaakt. Wij vragen U: Geef ons inzicht in wat hij over U heeft geleerd en laat ons, zoals hij, er ook naar leven. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


31 januari: H. Johannes Bosco, priester (gedachtenis)

Don Bosco werd in 1815 te Castelnuovo in het bisdom Turijn geboren. Na zijn jeugdjaren in behoeftige omstandigheden te hebben doorgebracht, wilde hij als priester al zijn krachten in dienst stellen van de opvoeding van de jeugd. Met de bedoeling jonge mensen als christenen op hun taak in de maatschappij voor te bereiden stichtte hij twee congregaties. Ook schreef hij enige kleine werken ter bescherming en verdediging van de godsdienst. Hij stierf in 1888.

johannes_don_bosco_priester_2Gebed:
God, door U is de heilige Johannes Bosco geworden tot vader en leraar van de opgroeiende jeugd. Wij bidden U: Laat ons werken door het geluk van onze naasten zonder daarbij onszelf te zoeken. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

johannes_don_bosco_priester

Afdrukken E-mail