Sacrament van het H. Vormsel

Het Heilig Vormsel

Zegel van de Heilige Geest

duif_vormsel.jpg

Het H.Vormsel is en bijzonder sacrament. Het wijdt de dopeling verder in in het Christelijk leven. De Heilige Geest wordt over hem uitgestort, zoals dit bij de apostelen gebeurde op wat nu bekend staat als het Pinksterfeest. De gelovige wordt hierdoor gesterkt om op Christus (= Gezalfde) te gaan lijken. Hij wordt gesterkt om met volle overgave van God en Zijn Boodschap te getuigen.

Hiertoe wordt de gedoopte dan ook gezalfd met Chrisma. Dit is een olie die met balsem is verrijkt en die op de middag voor Witte Donderdag, tijdens de Chrisma-mis, door de bisschop is gezegend. De vormheer (de bedienaar van dit sacrament) is in principe de bisschop zelf. Ook kan de bisschop dit delegeren aan zijn vicarissen of in bijzondere gevallen aan de priester van de parochie zelf.

De gedoopte krijgt van de vormheer met Chrisma een kruisje op het voorhoofd. Hierbij zegt hij:"Ontvang het zegel van de Heilige Geest, het is een gave Gods!" . Dit is tevens, net als bij de doop, een onuitwisbaar teken, wat inhoudt dat het sacrament eenmalig is en altijd voortduurt. Daarnaast legt hij hem ook de hand op.

duif2.jpg De sacramentele handelingen van het Vormsel worden, behalve in zeer bijzondere gevallen, altijd tijdens een eucharistie verricht in het bijzijn van de gemeenschap en van de peter en/of meter van de dopeling.. Zo wordt de band tussen doop en vormsel en eucharistie en vormsel duidelijk kenbaar gemaakt. De weg om Jezus na te volgen is met de doop begonnen en wordt nu bekrachtigt en gesterkt. Daarnaast komt het volledig in de gemeenschap opgenomen zijn en het vormsel duidelijk naar voren en wordt de verbinding tussen het sacrament van het Vormsel en de algehele inwijding in het Christelijk geloof duidelijk tot uitdrukking.

Het Vormsel; een belangrijk sacrament dat Gods belofte laat zien, het sturen van de Heilige Geest die leven geeft, die leidt en die troost.

handoplegging_vormsel.jpg Eenmaal per jaar vind er een speciale dag plaats speciaal voor jongeren die in dat jaar gevormd zijn of nog gevormd gaan worden. Het initiatief komt uit Haarlem, waar men al jaren de Bavo-dag viert. In het bisdom Rotterdam heet het de Vuurdoop, het gedoopt worden met Heilige Geest, met Vuur. Dit vindt meestal plaats op de zaterdag vóór Pinksteren in de Kathedrale Kerk van de HH. Laurentius en Elisabeth te Rotterdam. Er zijn dan zo'n 1200 jongeren aanwezig, die daar een bijzonder dagdeel beleven.
Vuur; teken van de Heilige Geest.

Voor meer informatie surf naar de website van de Vuurdoop.