Sacrament van het H. Doopsel

Het Heilig Doopsel
onze eerste roeping
 


Het doopsel is de ingang naar het leven en het koninkrijk van God. Ook Jezus liet zich dopen. Dit gebeurde in de Jordaan door Johannes de Dooper, de neef van Jezus. Eerst wil Johannes Hem niet dopen, omdat hij zich te onwaardig vindt om iemand die zo groot is te mogen dopen. Wanneer Hij dit toch doet, zo vertellen ons de evangelisten Matteus en Marcus , gaat de hemel open en daalt er een duif, symbool van de Heilige Geest over Jezus neer Dan klinkt er een Stem uit de hemel die zegt: "Dit is mijn Zoon, in Wie ik Mijn welbehagen heb." Later zegt Jezus tegen zijn apostelen:
"Gaat en maakt alle volkeren tot Mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

* Hier ligt dan meteen het meest fundamentele principe van ons geloof. Je toewijden aan God, die is Vader, Zoon en Heilige Geest. Daarnaast het evangelie (wat betekent " Blijde Boodschap") beAMEN en daarnaar trachten te leven.

* Tevens is het doopsel het sacrament waardoor iemand in de kerkgemeenschap en in de De Kerk, het Lichaam van Christus,  wordt opgenomen. Zo zijn alle gedoopten dus ledematen van de Kerk, ledematen van Christus. Wij zijn geroepen om de Kerk gestalte te geven in deze tijd. Zo zijn dus ook allen die gedoopt zijn in de naam van de Heilige Drieëenheid samen het Lichaam van Christus en in die zin ook een éénheid.


* Het water van het doopsel heeft ook nog een andere functie, het is een wedergeboorte, het reinigt ons van al onze tekortkomingen en onze schuld. Daarmee maakt God hem deelgenoot aan Zijn Wezen en neemt hem aan als Zijn kind. Zo zijn wij dan allen God,s kinderen met één en dezelfde Vader. God laat ons weer opstaan, zoals Hij ons allen ook op laat staan op de Laatste Dag, gelijk Hij heeft gedaan met Zijn Zoon, Jezus Christus. Daarom wordt tijdens de viering van Pasen (het hoogfeest van de Kerk, dat de verrijzenis van Christus viert) ook het water gezegend (wijwater)

* Als onuitwisbaar teken wordt de dopeling in de huidige Romeinse liturgie gezalfd met chrisma, Heilige Olie. Met dit teken zijn wij dan ledemaat van Christus (wat betekend de gezalfde) en delen in zijn koninklijk priesterschap.
 
* Ook wordt ons tijdens de doopplechtigheid een kaars aangereikt. Deze is aan de paaskaars (die het Licht van Christus symboliseert) aangestoken en staat symbool voor het Licht van Christus dat altijd met ons meegaat en ons leidt en beschermt.