Sacrament van de Wijding

Sacrament van de Wijding

Christus is door de Vader geheiligd en in de wereld gezonden. Hij maakt de apostelen en hun opvolgers (de bisschoppen) deelachtig aan Zijn wijding en zending. Deze bisschoppen hebben hun taken  in verschillende graad verdeeld aan verschillende personen in de kerk doorgegeven.
Zo wordt het door God ingestelde kerkelijk ambt in verscheidene wijdingsorden uitgeoefend door degene, die reeds van oudsher als bisschoppen, priesters en diakens bekend staan. De priesters worden door het wijdingssacramenten gelijkvormig gemaakt met het beeld van Christus, de hoogste en eeuwige Priester, en daardoor geheiligd om het evangelie te preken, de herders van hun gelovigen te zijn en de goddelijke eredienst  te vieren als waarachtige priesters van het Nieuwe Verbond.
Zij zijn volgens hun graad van dienst deelachtig aan de taak van de enige middelaar, Christus. een gewijde taak vervullen zij vooral in de eucharistische eredienst (de heilige mis), waarbij zij in de persoon van Christus handelend optreden, het mysterie afkondigen, en de offeranden van de gelovigen met het offer van Christus verbinden. 
Zij stellen het enige offer van het Nieuwe Verbond, dat van Christus, die zich als onbevlekt Offerlam opdraagt aan de Vader, tegenwoordig en passen het toe in het Offer van de Mis tot aan de komst van de Heer. 

Jezus zegt tegen zijn apostelen: "Komt en volgt Mij." sacrament_van_de_wijdingen
Overeenkomstig hun aandeel in het gezag oefenen zij het ambt uit van Christus, Herder en Leider, om het huisgezin van God als een broederlijk bezielde gemeenschap bijeen te brengen en door Christus, in de Geest, naar God de Vader terug te voeren. Zij aanbidden de Vader in geest en waarheid te midden van de kudde.

In alle groepen gelovigen stelt de priester de bisschop aanwezig en neemt hij voor zijn deel zijn taken en zorgen over om ze in de dagelijkse dienst uit te voeren. Onder het gezag van de bisschoppen heiligen en besturen zij het deel van de kudde dat  hun toegewezen is; waar ze werken. Zo maken zij de universele kerk zichtbaar en dragen zij bij tot de uitbouw van heel het lichaam van Christus, dat de Kerk is.
De gemeenschappelijke heilige wijding en zending verbindt alle priesters onder elkaar in een band van innige broederschap. Zij dienen voor de gelovigen, die zij door  doopsel en onderricht op geestelijke wijze hebben verwekt, als vaders in Christus zorg te dragen.  Ook  de wijding tot diaken is een sacramenteel moment. De diaken is verantwoordelijk voor het dienstwerk aan de naasten. Met name aan de armen, zieken en ouderen.
Zij zullen hun plaatselijke gemeenschap zo moeten leiden en dienen, dat deze met waardigheid de naam kan dragen waarmee het ene en gehele Volk van God gekenmerkt wordt, namelijk; de Kerk van God. Zij moeten, ook in hun dagelijkse gedragingen en bekommernis van gelovigen en niet-gelovigen, en katholieken en niet-katholieken, het ware gelaat van de christelijke en herderlijke bediening vertonen. 

De priester is de bedienaar van enkele belangrijke sacramenten: het sacrament van de eucharistie, het sacrament van boete en verzoening (de biecht), het oliesel of de ziekenzalving, en de andere sacramenten.  Daarnaast is hij de biedingen van vele sacramentaliën zoals diverse zegeningen (van devotievoorwerpen zoals rozenkransen en medaillons, (kruis-)beelden, huizen en andere zaken.)

en in de wereld gezonden. Hij maakt de apostelen en hun opvolgers (de bisschoppen) deelachtig aan Zijn wijding en zending. Deze bisschoppen hebben hun taken  in verschillende graad verdeeld aan verschillende personen in de kerk doorgegeven. Zo wordt het door God ingestelde kerkelijk ambt in verscheidene wijdingsorden uitgeoefend door degene, die reeds van oudsher als bisschoppen, priesters en diakens bekend staan.