Sacramenten

DE SACRAMENTEN VAN DE KERK

Sacramenten zijn gericht op de heiliging van de mensen, de opbouw van Lichaam van Christus, en tenslotte op de eredienst die aan God gebracht moet worden; als tekens dienen zij echter ook tot onderrichting. Zij veronderstellen niet alleen het geloof, maar voeden het , versterken het en drukken het uit door woorden of daden; daarom heten zij SACRAMENTEN VAN HET GELOOF.
Zij verlenen de genade, maar hun viering brengt de gelovigen tevens in de beste gesteltenissen om deze genade met vrucht te ontvangen, om God op de juiste wijze te vereren en de liefde te beoefenen.
Derhalve is het van belang dat de gelovigen de sacramentele tekenen gemakkelijk kunnen begrijpen en dat zij die sacramenten welke ingesteld zijn om het christelijk leven te voeden, met de grootste ijver ontvangen.
De liturgie van de sacramenten en sacramentaliën bewerkt dus dat de gelovigen die in de vereiste gesteltenis verkeren nagenoeg elke gebeurtenis in het leven geheiligd wordt door de goddelijke genade die voortvloeit uit het Paasgeheim van Christus' lijden, dood en verrijzenis, waaraan alle sacramenten en sacramentaliën hun kracht ontlenen; hierdoor ook kan vrijwel elk eerzaam gebruik van stoffelijke dingen gericht worden op de heiliging van de mensen en de lof van God.

(Uit de constitutie over de H. Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie)
(de teksten zijn geschreven met behulp van de teksten uit het Katholiek Gebedenboek,3de druk,1986,uitgeverij Tabor-Brugge, Brugge.)
doop  De Doop
vormsel  Het Vormsel
eucharistie2  De Eucharistie
huwelijk  Het Huwelijk
priesterwijding  Wijdingen
Ziekenzalving  Ziekenzalving
biecht  De Biecht