In de parochie zijn op diverse niveau veel vrijwilligers actief. De grootste groep vrijwilligers wordt gevormd door mensen die hun betrokkenheid tonen in de verantwoordelijkheid die zij nemen in de plaatselijke geloofsgemeenschap. Zij zorgen voor het dagelijks onderhoud, zijn gastvrouw, brengen een parochieblad rond, zingen in een koor en dergelijke.

Het parochiebestuur heeft de taak om vorm te geven aan het vrijwilligersbeleid. Op dit moment (april 2016) is er nog geen vastgelegd vrijwilligersbeleid voor onze parochie. Het bestuur heeft dit inmiddels wel op de agenda staan.

Bij vrijwilligersbeleid gaat het om het werven en motiveren van vrijwilligers, het organiseren van scholing en toerusting, het zorgen voor een goede taakomschrijving en voor praktische voorzieningen om het werk uit te kunnen voeren en het evalueren van activiteiten. Dit alles gebeurt het beste in een goed omschreven beleidsplan dat in de praktijk ook daadwerkelijk de uitvoering bepaalt. 

Werving van vrijwilligers
Bij de werving van vrijwilligers kan breed en open gezocht worden in de groep parochianen. Bij de werving wordt aangesloten bij de talenten en kwaliteiten van de mensen. Het is belangrijk om bewust te streven naar contact met nieuwe gezichten en niet steeds in hetzelfde kringetje te kijken.  

Het is niet echt noodzakelijk dat mensen voor langere tijd een functie op zich nemen. Ook mensen die zich eenmalig voor een bepaald project willen inzetten zijn nodig en van harte welkom. Het is steeds belangrijker om projectmatig te werken, met een helder doel, begin en eind.  

VOG verklaring
Voor de volgende vrijwilligers is een VOG verklaring noodzakelijk:

  • vrijwilligers die werken met jongeren;
  • vrijwilligers die werken met persoonsgegevens;
  • vrijwilligers die werken met financiën (hiermee zijn ook bedoeld bestuurders van parochies en caritasinstellingen die met betrekking tot de financiën van deze publieke kerkelijke rechtspersonen tekenbevoegd zijn)

Hier vindt u nadere informatie over de VOG verklaring.

Vorming en toerusting
Voor sommige functies in de parochie is specifieke scholing en verdieping gewenst. Het bestuur en de leden van het pastoraal team zijn aangewezenen om dit te bepalen en om die scholing te (laten) organiseren. Informatie over mogelijkheden is te verkrijgen via het bisdom. 

Taakomschrijving
Ook voor vrijwilligers is het van belang te weten wat er van hen wordt verwacht en hoe dit aansluit op de werkzaamheden van anderen in de parochie. Daartoe dient een taakomschrijving. Dit kan een taakomschrijving per werkveld of groep zijn, of toegesneden op een project of functie. Hoe dan ook is het van belang dat het bestuur en het pastoraal team weten wie wat gaat doen, en om elkaar daaraan te houden. 

Evalueren
Werkzaamheden dienen op geregelde tijd geëvalueerd te worden. Dit geldt ook voor onbetaald verrichte werkzaamheden. Door over het functioneren te praten, kunnen een bestuur en het pastoraal team waardevolle informatie over de organisatie terug krijgen. Het is van belang om gesprekken hierover goed te structureren, dat wil zeggen in een regelmatige cyclus en op basis van een tevoren vastgestelde agenda.

(Bron: Het Kerkplein Bisdom Rotterdam, Informatie voor bestuurders - vrijwilligers, 26 jan 2016)

Het Bisdom heeft ook een brochure over Vrijwilligersbeleid: Kerkopbouw met vrijwilligers : Handreiking voor vrijwilligersbeleid in parochies