Kerkbestuur

Zoals zo vele organisaties, heeft de Laurentius & Elisabeth parochie als zelfstandige parochie een eigen bestuur.
Maar een parochie is niet zomaar een organisatie, het is een kerkelijke rechtspersoon (en als zodanig erkend naar Nederlands recht). Een kerkelijke rechtspersoon, dit betekent onder meer dat het bestuur haar taken uitvoert en handelt binnen kerkelijke kaders:  kerkelijk recht, bisschoppelijke decreten e.d. Voor parochies geldt in het bijzonder het Algemeen Reglement voor het Bestuur van een Parochie

Op deze pagina:

 

 
Missie
Verkondigen van de Blijde Boodschap van Jezus Christus en bevorderen van een Christelijke levenswijze, te beginnen in Rotterdam-West, uitstralend naar groot Rotterdam, ter meerdere eer en glorie van Onze Heer.
Concrete uitwerkingen hiervan worden vastgelegd in beleidsplannen, binnenkort ook hier gepubliceerd.

Terug naar boven

 
Samenstelling bestuur HH Laurentius & Elisabeth parochie

Het kerkbestuur bestaat uit de pastoor, van rechtswege de voorzitter van het kerkbestuur, en vier andere leden uit de parochie. Deze andere leden worden voorgedragen door de parochie en benoemd door de bisschop voor vier jaar en zijn eventueel herbenoembaar voor een tweede periode van 4 jaar. Het bestuur kiest uit haar midden een secretaris en penningmeester en eventueel een vice-voorzitter; deze worden ook als zodanig benoemd door de bisschop. 

Bestuursleden

P1070601  Chr. N. Bergs  Voorzitter
P1070604 A.G. Lindeman  Vice-voorzitter
 Secretaris   Vacant
foto volgt Q.F. Haak Bestuurslid (Vertegenwoordiger in Federatie Rotterdam Rechtermaasoever)
foto evola vlaun E. Vlaun Bestuurslid (Communicatie)
Paul P.C.J. Geenen Bestuurslid Bouwzaken
 
Toegevoegde niet-bestuursleden
  R.I.M. Lijesen
A.A.M. Kunen
Adviseur
Notuliste

Terug naar boven

   
Vergaderdata bestuursvergaderingen 

 • 6 juli
 • 14 september
 • 17 oktober
 • 14 december 

De vergaderdata voor 2017 zijn nog niet bekend. 
Deze zullen na vaststelling ook hier gepubliceerd worden.

Terug naar boven

   
Doel en taak

Doel en taak van het kerkbestuur zijn gedefinieerd in het Algemeen Reglement voor het Bestuur van een Parochie.
Dat reglement zegt hierover het volgende: 

   

3.1

HET KERKBESTUUR (parochiebestuur)

Doel en taak van het kerkbestuur

1.
Het kerkbestuur - ook te noemen het parochiebestuur - bestuurt de parochie voor zover het betreft het parochiaal vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie, met inachtneming van het kerkelijk recht en van hetgeen de bisschop hierover bepaalt.

Met name behoort tot de taak van het kerkbestuur:

 1. het bestuur over de roerende en onroerende zaken, die behoren tot het parochiaal vermogen;
 2. het verwerven en ontvangen van geldelijke bijdragen van de parochianen, alsook van andere bijdragen en inkomsten ten behoeve van de parochie;
 3. het vaststellen en doen van uitgaven ten behoeve van de parochie;
 4. het verlenen van financiële medewerking aan taken, welke geacht kunnen worden te behoren tot het terrein van de parochiële zielzorg;
 5. het nakomen van verplichtingen, welke op de parochie als deel van het dekenaat, van het bisdom en van de gehele Kerk rusten;
 6. het toelaten van activiteiten en behoeve van de onder D en E genoemde taken;
 7. het verrichten van andere rechtshandelingen en het aangaan van overeenkomsten ten name van de parochie.

Aldus vervullen de overige leden van het kerkbestuur tevens de taak van de raad voor economische aangelegenheden ten aanzien van de pastoor zoals bepaald in canon 537 en canon 1280 van het kerkelijk wetboek.

2.
Het kerkbestuur heeft voorts als taak samen met de pastorale raad/parochievergadering de pastoor, andere priester(s), diaken(s) en pastoraal werker(s) te adviseren over pastoraal beleid.
De pastoor heeft de plicht ervoor te zorgen, dat het kerkbestuur deze taak naar behoren kan uitoefenen. De pastoor zorgt tijdig voor overlegging van stukken en verstrekking van informatie.

Kort gezegd: De pastoor is verantwoordelijk voor de pastorale zorg, het kerkbestuur draagt zorg voor de financien en adviseert over het pastorale beleid. Ook belangrijk, alleen het kerkbestuur kan namens de parochie overeenkomsten aangaan.

Terug naar boven

 

 
Doelen voor 2017
Een opsommingen van de doelstellingen voor 2017, volgt nog.

Terug naar boven

 
Resultaten 2016
Een overzicht van wat er bereikt is in 2016, volgt nog.

Terug naar boven

 
Bereikbaarheid/contact
Heeft u een vraag voor het bestuur, of wilt u kwestie aandragen waar het bestuur zich over zou moeten buigen, schroom dan niet om contact op te nemen. U kunt bestuursleden aanspreken na de Mis.
U kunt ze ook benaderen via het algemene e-mailadres laure104@planet.nl.
Een eigen eigen e-mail adres van het bestuur is er nog niet.

Terug naar boven

 

 

 

 

 (ghf : 27-12-2016)

 

 

Afdrukken E-mail